Výroční zpráva

Přehled činnosti českého centra r. 2009

České centrum ITI je platformou, která se podílí na konzultační činnosti pro Ministerstvo kultury ČR, vyjadřuje se k rozpočtu, grantům, kulturní politice Ministerstva kultury ČR apod. V roce 2009 se zabývalo problematikou pražského financování kultury (grantové komise, víceleté granty, audity divadel), vyjadřovalo se k problémům, souvisejícími s novelami zákonů atp. ITI spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech. Díky členství v Radě uměleckých obcí (RUO) se české centrum podílelo i na jejích aktivitách. Členové rady se aktivně účastnili odborných diskusí a konferencí, týkajících se zejména financování kultury apod. (Umění, kultura a kreativní ekonomika, červen 2009; Financování a hodnocení divadel v ČR, říjen 2009). Středisko poskytlo svou oficiální záštitu Baletní soutěži Brno. Rada ITI se v průběhu roku 2009 sešla na pěti pracovních zasedáních.


České centrum plnilo také roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center. Centrum tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.), jehož autorem byl význačný brazilský dramatik, teoretik, režisér a tvůrce Divadla utlačovaných Augusto Boal. Překlad byl distribuován do divadel, tisku apod. a středisko se snažilo zabezpečit co nejširší propagaci i aktivní účast divadel na oslavách tohoto dne. Zařazením české verze Provolání do databáze UNESCO se české centrum připojilo k oslavám Dne mateřštiny. Centrum rovněž zprostředkovalo Provolání ke Dni tance (29. 4.), jehož autorem byl britský tanečník a choreograf bangladéšského původu Akram Khan. V ČR byla v roce 2009 Dni tance věnována akce v rámci 15. ročníku festivalu Taneční platformy.


Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice Komunikačního komitétu ITI World of Theatre – analýzu divadelní situace v Česku za sezony 2007/8 a 2008/9, odborný překlad, včetně následných korektur, a další korespondenci s editory.

Centrum nadále spolupracovalo s partnerskými středisky, zejména evropskými, na společných projektech. Německá iniciativa vyvrcholila květnovým pracovním zasedáním Performing Arts Report v Berlíně se zaměřením na problematiku mobility a statusu umělce. Za ČR se zúčastnila výkonná ředitelka centra P. Petrová a místopředseda rady J. Burian. S rakouským střediskem se jednalo o spolupráci na baletním semináři, s rumunským střediskem o edukačních dílnách a se slovinským centrem o možné spolupráci s IDU v rámci připravované výstavy fotografií. Centrum připravilo a podpořilo grant pro maďarské centrum na mezinárodní konferenci o Národním divadle.

Rozsáhlá byla – díky členství v komitétu – korespondence s ostatními členy Playwright´s Committee. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se sice nepodařilo osobně participovat na zasedání komitétu, nicméně veškeré aktivity – zejména vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní dramatické soutěže – centrum finančně pokrylo.

V květnu 2009 se uskutečnilo na pozvání českého centra ITI pracovní zasedání TECOMu (Theatre Education Committee of the ITI) v Praze v rámci účasti členů výboru na sympoziu The Arts of Dialogue, pořádaném DAMU při festivalu Zlomvaz.

Mezi běžné aktivity centra patřila podpora partnerských center (běloruské divadlo, podpora zachování slovinského divadla v Terstu atd.), kondolence rodinám význačných osobností (Boal, Zadek, Bausch aj.) i informování partnerů např. o výzkumu uvádění her dramatiků, jejichž výročí se bude slavit apod.

České centrum vyslalo I. Lexovou na festival Kontakt v Toruni, neboť partnerské polské centrum ITI udílí vždy u příležitosti Světového dne divadla svou hlavní Cenu St. I. Witkiewicze a za rok 2009 se rozhodlo ji udělit za vynikající výsledky v propagaci polské kultury ve světě právě dramaturgyni a překladatelce I. Lexové, která cenu převzala na tomto mezinárodním divadelním festivalu 28. 5. z rukou prof. E. Krasinského. Toto prestižní ocenění je udělováno od roku 1983 a získává jej cizinec, který se profesionálně zabývá výzkumem historie polského divadla a dramatu nebo organizuje prezentace polského divadelního umění na mezinárodním fóru. Cena zahrnuje několikadenní pobyt v Polsku, udělení diplomu a výtvarného díla polského umělce.


Přehled činnosti českého centra r. 2008

České středisko ITI je platformou, která se podílí na konzultační činnosti pro MK, vyjadřuje se k rozpočtu, grantům, kulturní politice MK apod. V letošním roce také zaujala stanoviska ve formě prohlášení a protestních dopisů k novému grantový systém HM Prahy a plánu na transformaci pražských divadel, posléze ke složení komise i dalším problémům. ITI spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech. Díky členství v Radě uměleckých obcí se české středisko ITI podílelo i na jejích aktivitách. Středisko poskytlo svou oficiální záštitu festivalu Labyrinty herectví. Rada ITI se sešla na pěti pracovních zasedáních. 

České středisko ITI plnilo také roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center. Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla, jehož autorem byl význačný kanadský divadelník Robert Lepage, jeho distribuci a propagaci. Následně byla zpracována zpráva o oslavách v ČR. Zařazením české verze do databáze se připojilo k oslavám UNESCO Dne mateřštiny, rovněž tak zprostředkovalo a propagovalo Provolání choreografky Gladys Faith Agulhaas ke Dni tance.

Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice ITI World of Theatre - analýzu divadelní situace v Česku za sezony 2005/6 a 2006/7, odborný překlad, vč. následných korektur do požadovaných jazyků a další korespondenci s editory. Na základě dohody s japonským centrem ITI pro něj české centrum připravilo článek o současném českém divadle, přeložilo do angličtiny a spolu s fotografiemi poskytlo k vydání v Japan Theatre Yearbook.

České středisko zprostředkovalo nabídku německého partnerského centra k překladatelskému workshopu a rakouského centra k baletnímu workshopu. Podílelo se také na přípravě zastoupení českých umělců při speciálních dílnách, pořádaných při světovém Kongresu v Madridu, rovněž předávalo další informace a pozvání na různé mezinárodní akce či zpracovávalo doporučení.

Úspěchem byla účast českého zastoupení v mezinárodní soutěži Music Theatre Now, pořádané Hudebním komitétem. Mezi více než 200 přihlášenými umělci byl oceněn J. Adámek a vyslán střediskem na pracovní zasedání laureátů, které pořádalo německé centrum v  Berlíně.

Za podnětnou a zřejmě do budoucna pokračující lze označit iniciativu německého centra, které jakožto představitel evropských center ITI vybídlo k participaci na jejich projektu, jehož první fází je důkladné připomínkování dotazníku zaměřeného na socio-právním postavení umělce. V dalších letech by měl být projekt řešen společně. České středisko připravilo rozsáhlý komentář s připomínkami a náměty.

České centrum ITI přijalo zahraniční představitele partnerských center.. Řada zahraničních hostů se zůčastnila prvního ročníku Přehlídky současného českého divadla Czech Theatre Showcase a bilaterálních jednání o vzájemné spolupráci, výměně materiálů, společných projektech atd. /Azman, Semil, Lakos, Turcinovic, Kurteva, Schmalor/.

V roce 60. výročí založení mezinárodní organizace se nepodařilo uspořádat obvyklé desetileté setkání v Praze, nicméně mimořádnou událost připomenul Kongres v Madridu, jehož se tentokrát zúčastnila česká delegace. Byl připraven obvyklý report, ale ve spolupráci s GS i Poselství V. Havla, jakožto jednoho z tzv. Ambasadorů světového divadla, delegátům. Uskutečnila se také četná jednání o užší spolupráci /např. na nově proponovaném komitétu pro divadelní festivaly, komunikačním komitétu ad./, tradiční zastoupení v Tecom, na němž členka Rady českého ITI aktivně pracovala na projektech Edukačního výboru, vč. přípravy zasedání při Festivalu Zlomvaz v Praze v r. 2009.


Přehled činnosti českého centra r. 2007

Rada českého centra ITI pracovala ve složení:
předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian /Asociace profesionálních divadel ČR/, posléze dále členové: Jiří Hanák /Herecká asociace/, Stanislav Doubrava /České středisko UNIMA-Mezinárodní unie loutkářů/, Zdeněk Prokeš /Taneční sdružení ČR/, Radmila Hrdinová /Jednota hudebního divadla/, Barbara Tůmová /DAMU/, Barbara Topolová /Sdružení českých divadelních kritiků-české středisko AICT/, Simona Rybáková /Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/, Margita Havlíčková /Teatrologická společnost/, Vladimír Hulec /České středisko ASSITEJ-mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/, Libuše Čížková /České středisko SIBMAS-mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů/, David Drozd /JAMU/, Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová-zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý /Divadelní ústav, výkonný ředitel českého centra ITI/, posléze Eva Žáková, jako pověřená ředitelka Institut umění-Divadelního ústavu.

Rada se sešla na sedmi pracovních zasedáních a české středisko opět fungovalo na poli domácím jako střešní platforma, podílející se na konzultační roli pro MK / Prohlášení ke snížení rozpočtu, spolupráce na vytváření metodického pokynu k manažerským konkursům v divadlech, apod./ a MHM Prahy / vyjádření ke spolupráci na implementaci grant. systému, posléze ke změne grantových kritérií, složení komise ad. /, vyjadřovalo se dále k mnoha palčivým problémům, spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech /např. APD na mezinárodní konferenci PEARL v Praze/, jakož i díky členství v Radě uměleckých obcí na jejích aktivitách.

V oblasti fungování jako centra mezinárodní organizace samozřejmě plnilo roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center, i oboustranně informační a konzultační roli /o mezinárodních aktivitách pro doma a naopak/. Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla/autorem šejk Al Qasimi/, jeho distribuci a propagaci, jakož i zpětnou zprávu o oslavách v ČR na GS, zařazením české verze do databáze se připojilo k UNESCO oslavám Dne mateřštiny, rovněž tak zprostředkovalo a promotovalo Provolání choreografky Sashi Waltz ke Dni tance. 
Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice ITI World of Theatre – analýzu divadelní situace v Česku za sezony 2005/6 a 2006/7, odborný překlad, vč. následných korektur do požadovaných jazyků a další korespondenci s editory.

České středisko zprostředkovalo nabídku partnerských center německého k překladatelskému workshopu a rakouského k baletnímu workshopu, rovněž předáválo další informace apod. pozvání i informace na různé mezinárodní akce, doporučovalo ad.

V rámci PQ 07 vedli představitelé českého centra jednání o další spolupráci /zejména s ohledem na příští rok a přípravu Kongresu světové organizace a oslav výročí jejího založení/ s prezidentem ITI /členem mezinárodní jury UNESCO/ M. Beilharzem / jednání byla však vedena i s ohledem na propagaci českého divadla na festivalu neue Stucke/, honorární prezidentkou M. Coigney a především generální sekretářkou organizace J. Walpole. V rámci PQ se uskutečnila řada dalších bilaterálních jednání s přítomnými představiteli partnerských národních center, či komitétu ITI /představitelé TECOM na Scenofestu PQ/. Členka Rady českého ITI aktivně pracovala na projektech Edukačního výboru, vč. semináře a workshopů v Benátkách.Přehled činnosti českého centra r. 2006

Rada českého centra ITI pracovala ve složení:
předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian /Asociace profesionálních divadel ČR/, posléze dále členové: Jiří Hanák /Herecká asociace/, Stanislav Doubrava /České středisko UNIMA-Mezinárodní unie loutkářů/, Zdeněk Prokeš /Taneční sdružení ČR/, Radmila Hrdinová /Jednota hudebního divadla/, Barbara Tůmová /DAMU/, Barbara Topolová /Sdružení českých divadelních kritiků-české středisko AICT/, Simona Rybáková /Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/, Ladislava Petišková, resp. Margita Havlíčková /Teatrologická společnost/, Vladimír Hulec /České středisko ASSITEJ-mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/, Jarmila Svobodová, posléze v průběhu roku Libuše Čížková /České středisko SIBMAS-mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů/, David Drozd /JAMU/, Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová-zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý /Divadelní ústav, výkonný ředitel českého centra ITI/.

Rada se v průběhu roku 2006 sešla na pěti řádných pracovních zasedáních.
Činnost českého centra lze rozčlenit na domácí a zahraniční.
Na domácím poli se české centrum nadále snažilo etablovat jakožto vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení zásadních problémů české divadelní kultury současnosti- jako hlavní téma své tuzemské činnosti pro rok 2006  Rada nadále stanovila především program“více peněz na kulturu“.

V rámci vnitřní činnosti se Rada českého centra v minulém roce -jako poradní orgán ředitele DÚ- vyjadřovala k práci DÚ, zejména na poli promotion českého divadla, ve spolupráci s odborným týmem DÚ a odbory k novele Zákoníku práce, ad. Reprezentanti Rady českého střediska se dále angažovali v problému financování divadel / zejména v kauze státního rozpočtu v kapitole MK, Zákon o veřejné podpoře umění, grantová politika jak MK, tak Magistrátu HMP, /,účastnili se akcí Iniciativy,a prosazovali analytické materiály, připravené DÚ- Koncepci účinnější podpory umění, jakož i další materiály-připomínky k Návrhu kulturní politiky, náměty pro projekty v době předsednictví EU /. Rada participuje na práci pracovní skupiny k implementaci Unesco Ümluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kultur. Zástupci Rady se pak prezentují v četných expertních komisích, konkursních výborech ad., jakož i v odborných porotách ad.Podstatné bylo rozvíjení spolupráce s Radou uměleckých obcí /RUO/ a společná participace na jejích projektech.

Jako každý rok české centrum rovněž připravilo oslavy Mezinárodního dne divadla – zajistilo literární překlad Provolání, jehož autorem byl tentokrát mexický dramatik Victor Hugo Rascón Banda, a rozeslalo je do všech českých divadel, jakož i tisku, tak, aby s ním 27.3. byli seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku apod., v Českém rozhlase opět proběhl tento den tematizovaný divadelně, v mnoha českých divadlech následovaly loňské inspirace a uspořádaly pro své diváky v tento svátek „den otevřených dveří“, často komponovaný jako program, spojený s prohlídkou zákulisí divadla. Významně byl tentokrát tento divadelnický svátek zmíněn při udílení cen Thálie v ND. Generálnímu sekretariátu byly poté zaslány veškeré ohlasy a dokumentace této události. Tento rok byl rovněž výrazněji než jindy kladen důraz na promotion Mezinárodního dne tance 29. dubna, resp. Provolání, které bylo rozsáhle avizováno tisku a specializovaným divadlům, protože autorem byl kambodžský král Norodom Sihamoni, jehož oficiální podzimní návštěva byla připravována a zejména vzhledem k jeho důvěrnému vztahu k ČR, kde vyrůstal a má zde stále mnoho přátel. V rámci spolupráce ITI a UNESCO se České centrum podílelo též na oslavě Světového dne mateřského jazyka, a to tradičně jeho anoncí, ale na mezinárodních stránkách obou organizací též uplatněním českých překladů Provolání. 
České středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, pořádanému JAMU Brno, rovněž však nově konstituovanému Festivalu Labyrinty herectví, připravovanému studenty olomoucké univerzity. Spolupracovalo s partnerskými centry na mezinárodních akcích a korespondovalo ohledně účasti českých delegátů /, ibsenovský festival a symposium v bangladéšské Dháce, konference o národních divadlech v Moskvě-na poslední chvíli nerealizovaná, článek- analýzu současného českého divadla posledních 3 let pro publikaci World of Theatre, včetně fotografií a odborného překladu. Rovněž ke Kongresu byl aktualizován komentovaný adresář. Parciální, nicméně nepominutelnou činností centra se stala korespondence s generálním sekretariátem organizace, jakož i ostatními partnerskými středisky, zejména ohledně četných vyjádření podpor, přímluv, kondolencí apod./nabídka pomoci běloruským studentům, vyloučeným ze studia za účast na demonstraci, připojení k protestu proti zacházení s nepálskými protestujícími divadelníky, připojení k výzvě na zachování vlámského centra, Studia A. Vasiljeva ad./
Nejvýznamnější akcí bylo zajištění české delegace na 31. mezinárodní Kongres ITI, který se konal od 22. do 29. května ve filipínské Manile, spolu s Konferencí, Generálním shromážděním, zasedáním jednotlivých odborných komitétů organizace a v neposlední řadě i  Divadelní olympiádou-přehlídkou divadelních škol a festivalem místních představení. Českými reprezentanty byli členové Rady J. Burian /oficiální delegát/ a B. Tůmová, nominována na edukační komitét. Sekretariát rovněž kooperoval s filipínskými organizátory Kongresu na pozváních dalších oficiálních hostů- L. Smočka, a V,. Havla, jehož pozdravné Poselství nakonec zaznělo v zahajovací slavnostní části Kongresu.

Na domácích stránkách střediska, především však prostřednictvím stránek serveru divadlo.cz a bulletinu Informační servis DÚ české ITI zveřejňovalo zejména aktuální výzvy a informace o konkursech, akcích, stážích, festivalech, hostování-resp. možnostech spolupráce a výměny apod. Sekretariát rovněž předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek, vystavoval legitimace a prodlužoval jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí pak dopisem avizoval jejich příjezd a žádal o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek, resp. vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům, jakož i jednotlivcům obracejících se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, ale i rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům/základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek, atd./

 

Přehled činnosti českého centra r. 2005

Rada českého centra ITI pracovala ve složení:
předsedkyně Táňa Fischerová, místopřeseda Jan Burian /Asociaci profesionálních divadel ČR/, posléze dále členové: Jan Teplý, resp.Jiří Hanák /Herecká asociace/, Stanislav Doubrava /České středisko UNIMA-Mezinárodní unie loutkářů/, Zdeněk Prokeš /Taneční sdružení ČR/, Radmila Hrdinová /Jednota hudebního divadla/, Barbara Tůmová /DAMU/, Barbara Topolová /Sdružení českých divadelních kritiků-české středisko AICT/, Simona Rybáková /Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/, Ladislava Petišková /Teatrologická společnost/, Vladimír Hulec /České středisko ASSITEJ-mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/, Jarmila Svobodová /České středisko SIBMAS-mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů/, David Drozd /JAMU/, Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová-zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý /Divadelní ústav, výkonný ředitel českého centra ITI/.

Rada se v průběhu roku 2006 sešla na šesti řádných pracovních zasedáních, jedno mimořádné zasedání se konalo v užší pracovní skupině ohledně financování divadelních aktivit z rozpočtu MK .

Činnost českého centra lze rozčlenit na domácí a zahraniční.
Na domácím poli se české centrum snažilo etablovat jakožto vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení, či alespoň formulování zásadních problémů české divadelní kultury současnosti- jako hlavní téma své tuzemské činnosti pro rok 2006 si Rada stanovila program“více peněz na kulturu“.

V rámci vnitřní činnosti se Rada českého centra v minulém roce zejména-jako poradní orgán ředitele DÚ- vyjadřovala k práci DÚ, zejména na poli promotion českého divadla, ve spolupráci s odborným týmem DÚ a odbory k novele Zákoníku práce, ad. Reprezentanti Rady českého střediska se nadále angažovali v problému financování divadel /1, resp. 3 procenta HDP na kulturu, Zákon o veřejné podpoře umění, grantová politika/,účastnili se akcí Iniciativy,a schválili analytické materiály, připravené DÚ- zejména Koncepci, jakož i dalších materiály /srovnávací studie, konference o vícezdrojovém financování apod./

Středisko oficiálním dopisem podpořilo výzvu na zachování dramatické výchovy na školách. Členka Rady, místopředsedkyně N. Vangeli působila jako delegátka ITI v porotě Cen MK za přínos v oblasti divadla. Podstatné bylo rozvíjení spolupráce s Radou uměleckých obcí /RUO/ a společná participace na jejích projektech.

Jako každý rok české centrum rovněž připravilo oslavy Mezinárodního dne divadla – zajistilo literární překlad Provolání, jehož autorkou byla významná francouzská režisérka Ariane MNOUCHKINE, a rozeslalo je do všech českých divadel, jakož i tisku, tak, aby s ním 27.3. byli seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku apod., v Českém rozhlase opět proběhl tento den tematizovaný divadelně, v mnoha českých divadlech následovaly loňské inspirace a uspořádaly pro své diváky v tento svátek „den otevřených dveří“, často komponovaný jako program, spojený s prohlídkou zákulisí divadla. Významně byl tentokrát tento divadelnický svátek zmíněn při udílení cen Thálie v ND. Generálnímu sekretariátu byly poté zaslány veškeré ohlasy a dokumentace této události. Rovněž Mezinárodní den tance 29. dubna, resp. Provolání japonské Miyako Yoshidy byl avizován tisku a specializovaným divadlům. V rámci spolupráce ITI a UNESCO se České centrum podílelo též na oslavě Světového dne mateřského jazyka, a to tradičně jeho annoncí, ale na mezinárodních stránkách obou organizací též uplatněním českých překladů Provolání.

České středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, pořádanému JAMU Brno. Spolupracovalo s partnerskými centry na mezinárodních akcích a korespondovalo ohledně účasti českých delegátů /setkání středoevropských ředitelů center, ibsenovský festival a symposium, účast na mezinárodním překladatelském workshopu při festivalu Stücke v Mülheimu, zprostředkování kontaktů a odborná pomoc při pobytu skupiny studentů divadelní vědy v Řecku, článek o současném českém divadle posledních 4 let pro japonskou Ročenku, včetně fotografií. 
jakož i domácích stránek střediska, na nichž, jakož i na stránkách serveru divadlo.cz a bulletinu Informační servis DÚ české ITI zveřejňovalo zejména aktuální výzvy a informace o konkursech, akcích, stážích, festivalech, hostování-resp. možnostech spolupráce a výměny apod. Sekretariát předával rovněž a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek, vystavoval legitimace a prodlužoval jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí pak dopisem avizoval jejich příjezd a žádal o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek, resp. vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům, jakož i jednotlivcům obracejících se jménem ITI , žadatelům o kontakty a informace, ale i rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům/základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek, atd./


Stručný přehled činnosti českého střediska ITI 2002–2004

Činnost českého střediska ITI lze rozčlenit na činnost vnitřní, domácí a ve vztahu k zahraničí.

Na domácím poli se snažilo české středisko etablovat jako vskutku vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení, či alespoň formulování, zásadních problémů české divadelní kultury současnosti. Zároveň se české středisko pokoušelo co nejvíce zveřejnit své postavení a novou roli, ať již na tiskové konferenci, uskutečněné u příležitosti Mezinárodního dne divadla, či prezentací svých názorů a hájením zájmů oblasti divadla.

Tak se vyjadřovalo zejména k pražské transformaci divadelní sítě, rušení divadelních fondů, financování divadel, včetně problematiky nové klasifikace pracovních sil, zachování stávajících, včetně speciálních grantových programů na podporu výjezdů a vydávání odborného tisku. Jakožto poradní orgán ředitele DÚ se vyjadřovalo ke koncepci rozvoje DÚ na příští léta, k závěrečné zprávě PQ 03, připomínkám Návrhu zákona o kultuře a rovněž ve spolupráci s odbory k novele Zákoníku práce, která zejména pro uzavírání smluv v oblasti divadla je problematická. Reprezentanti Rady se účastnili četných jednání s představiteli magistrátu HMP a MK. Podstatné bylo připojení ITI k petici proti rušení fondů na podporu kultury, protože tímto krokem byla rovněž navázána kooperatiovní spolupráce s RUO/Rada uměleckých obcí ČR, včetně účasti na jejích dalších akcích.. Nejvýraznější akcí bylo uspořádání celodenní konference-veřejné panelové diskuse "Stát pro umění 21. století" v Poslanecké sněmovně za účasti představitelů ministerstva kultury, poslanců i senátorů ad. o potřebnosti zákona na podporu kultury, problémech legislativy, financování performing arts. Záznam diskuse byl umístěn na webových stránkách českého střediska spolu s výzvou k následné internetové polemice.
Každý rok české středisko rovněž připravovalo oslavy Mezinárodního dne divadla -zajistilo literární překlad Provolání ( autory byli indický dramatik Girish Karnad, poté následující rok významný německý dramatik Tankred Dorst a následně egyptská dramatička Fathia El Assal) a rozeslalo je do všech českých divadel jakož i tisku. V Celetné ulici na budově DÚ visel dvojjazyčný transparent. Díky tradiční spolupráci v Českém rozhlase proběhl celodenní "divadelní"den a při udílení cen Thalie v Národním divadle byla zmíněno, že jsou předávány právě při příležitosti tohoto mezinárodní svátku. Rovněž v magazínu České televize, věnovaném divadlu, se vždy objeví zmínka či jiná upoutávka /kvízová otázka/ k tomuto Dni. Mnohá česká divadla postupně následovala loňské inspirace a výzvy českého střediska a uspořádala pro své návštěvníky, včetně dopoledních návštěv školních tříd, Dny otevřených dvěří, komponované jako zábavná ilustrovaná prohlídka divadla, resp. zákulisí s výkladem a následovaná programem o práci všech, nejen uměleckých, ale i technických a provozních složek divadla. Rovněž středisko distribuovalo Zdravici k mezinárodnímu Dni tance a naléhavou Výzvu k míru presidenta ITI Manfreda Beilharze. O všech akcích, resp. jejich průběhu, byla následně zaslána dokumentace a veškeré ohlasy Generálnímu sekretariátu ITI do Paříže.

Z mezinárodních akcí se zástupce českého střediska, místopředseda J. Burian se zúčastnil Kongresu ITI v Aténách, kde přednesl zdravici prezidenta V. Havla, členka edukační komise B. Tůmová z pražské DAMUse zúčastnila workshopu a symposia v Sibiu při Unesco- Chair. Opět - díky skvělé kooperaci s rakouským střediskem-mohli naši mladí nadějní tanečnici participovat na letních kursech ve Wolfseggu. Poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter v Brně a 1 Mezinárodní baletní soutěži Brno 2003. Na závěr nutno zmínit dvě nejvýznamnější "akce" , na nichž české středisko v posledním období pracovalo, ač se netýkala přímo jeho činnosti, dotýkali se všech českých divadelníků - jde jednak o kampaň na pomoc českým divadlům postiženým katastrofálními povodněmi a pak o ojedinělou světovou přehlídku a setkání divadelníků PQ 03. Ostatně, čelní představitelé ITI, jako např. A.L.Perinetti (působil jako předseda mezinárodní poroty), M.Coigney ad. (zástupci partnerských středisek- recipročně přijaty dvě delegátky polského centra,např.) byli hosty DÚ, ale i mnozí další účastníci jakož i vystavující se prostřednictvím setkání s představiteli českého střediska, i osobních konzultací, jednak účastnili této akce, jednak získali podrobnější, jejich odborným zájmem směrované informace, kontakty, setkání, návštěvy divadel apod.

Středisko tradičně participovalo na přípravě českého článku pro světovou publikaci World of Theatre, snažilo se co nejlépe zkorigovat údaje a data na webových stránkách World Theatre Directory, jakoř i aktualizovat domácí webové stránky střediska, na nichž , zejména však na stránkách serveru divadlo.cz a v tištěné podobě Informačního servisu DÚ, zveřejnovalo aktuální informace /obzvláště konkursy, semináře, festivaly apod.akce/. Sekretariát rovněž předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek ( mj. Herecké olympijské hry, semináře a workshopy o starověkém antickém divadle na Kypru, baletní plakát, bibliografie divadelních časopisů a publikací, podpora - např. W. Forsytha v čele Frankfurt Ballet ad.), vystavovalo legitimace a prodlužovalo jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí pak avizovalo jejich příjezd a žádalo o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek, resp. vstupu na představení. Středisko poskytovalo četné ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům, jakož i jednotlivcům, obracejícícm se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, ale i rešerše apod., rovněž zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům ( základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu napředstavení, materiály, dojednání schůzek, apod.


Zpráva o činnosti českého střediska ITI v letech 1997–2001

Dosavadní výbor pracoval ve složení: H. Albertová - prezidentka českého střediska, V. Vašut, E. Herrmannová, J. Kudláčková, J. Burian, I. Krobot.


1997

 • Středisko zajistilo účast H. Albertové na jednání PC ve Švýcarsku, H. Albertové a O. Černého na jednání komise o přeměně ITI do Německa a realizovalo výjezd H. Albertové na 27. Kongres ITI v Seoulu.
 • Středisko vypracovalo smlouvu o spolupráci s polským střediskem ITI, na jejímž základě dochází každoročně k reciproční výměně delegátů, informací, publikací aj.
 • Na náklady českého střediska ITI byly přijaty 2 osoby při festivalu Divadlo 97. 
 • Středisko rozeslalo po českých divadlech Provolání k Mezinárodním dni divadla a zajistilo jeho prezentaci v médiích.
 • Během roku přijal sekretariát střediska 31 zahraničních návštěvníků prokazujících se legitimací ITI a poskytl jim konzultace, kontakty a vstupenky do divadel.


1998

 • České středisko ITI uspořádalo v Praze ve dnech 19.-22.6.1998 pod názvem "Naše tvořivá rozmanitost" speciální setkání středisek ITI u příležitosti 50.výročí založení ITI. Toto forum zrekapitulovalo uplynulé padesátiletí organizace a rozpracovalo nové tendence a vize organizace pro třetí tisíciletí. Konference se věnovala i úloze současného dramatika ve společnosti.
 • Ve dnech 18.-19.6.1998 a 22.6.1998 proběhlo ještě jednání Bura a exekutivního výboru ITI.
 • Čestným hostem konference byla ředitelka divize kreativity, kulturního rozvoje a autorského práva UNESCO paní Milagros del Corral, která zúčastněným tlumočila zdravici gen. ředitele UNESCO.
 • V průběhu jednání byly slavnostně předány Ceny UCHIMURA umělcům z Tunisu a Litvy.
 • Jednání se zúčastnilo 61 zahraničních účastníků z 27 zemí.
 • Pokračovala reciproční spolupráce s polským střediskem ITI.
 • Během roku navštívilo sekretariát střediska 23 zahraničních hostů prokazujících se legitimací zahraničních středisek ITI a byly jim poskytnuty konzultace, kontakty a vstupenky do divadel. Středisko rovněž vyřídilo množství obdobných písemných žádostí.


1999

 • České středisko realizovalo přijetí vrcholných představitelů ITI v době konání PQ 99 - /prezidenta Jeong Ok Kima z Koree, generálního sekretáře André-Louis Perinettiho z Francie, čestnou prezidentku ITI Marthu Coigney z USA, předseda komunikačního komitétu Iaina Herberta z Velké Británie/
 • Jmenovaným byl dle jejich přání připraven bohatý kulturně společenský program, který zahrnoval prohlídku PQ s odborným výkladem, shlédnutí doprovodných akcí PQ a ceremonie předání cen laureátům, návštěvu vybraných představení pražských divadel a besedy s jejich tvůrci, jednání s významnými osobnostmi českého divadla /M. Lukeš aj./.
 • V rámci reciproční spolupráce s polským střediskem ITI došlo k výměně delegátů /PQ a Toruň/
 • Středisko jako každoročně zajistilo literární překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla /tentokrát to bylo provolání islandské viceprezidentky a divadelní režisérky Vignís
 • Finnbogadóttir/ a zabezpečilo, aby s ním byli dne 27.3.1999 seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku a média.
 • Proběhla jednání střediska s R. Hainauxem a N. Leclerque ohledně činnosti a nových aktivit komunikačního výboru ITI /jehož je pan Hainaux členem/, zejména konkretizace nové podoby ITI World Theatre Directory. Spolupráce střediska na této publikace stále pokračuje /každoroční revize, doplnění a odeslání výstupů/ a byl zahájen postupný převod databáze.
 • Středisko zadalo sepsání studie o stavu českého divadla v posledních dvou letech /Marie Reslová/, zajistilo její překlad a zaslalo ji odpovědným redaktorům komunikačního komitétu ITI pro vydání dalšího ročníku publikace ITI World of Theatre.
 • České středisko ITI vedlo jednání s prezidentem edukačního komitétu ITI Peterem Goldfarbem ohledně účasti českých zástupců na aktivitách ITI UNESCO Chair a spolupracovalo zejména s DAMU a JAMU na jejich zastoupení na těchto akcích.
 • Středisko spolupracovalo s Hereckou asociací na zajištění české účasti na 1. Olympijských hrách herců, pořádaných budapešťským Artistic Sport Clubem za podpory maďarského střediska ITI v Budapešti ve dnech 25.-27.6.1999.
 • Středisko zajistilo odborný program a konzultace během pražského pobytu skupiny amerických divadelníků /doporučených US střediskem ITI/ vedených D. Ackroydem.
 • Během roku navštívilo sekretariát střediska 17 členů zahraničních středisek ITI a byly jim poskytnuty konzultace, kontakty a vstupenky do divadel. Středisko rovněž vyřídilo množství obdobných písemných žádostí.2000

 • V roce 2000 - pod vedením ředitele DÚ - pokračovalo hledání optimálního řešení složité transformace českého střediska, jejímž účelem má být aktivizace členstva, oživení činnosti a zvýšení její přitažlivosti především pro českou odbornou veřejnost, přeměna výboru, předsedy aj.
 • Středisko vyslalo své delegáty k dvěma pracovním cestám do zahraničí:
 • O. Černého /ředitele DÚ/ a P. Petrovou /ředitelku odboru umění MK ČR/ k účasti na Kongresu ITI ve francouzské Marseille, kde byl O. Černý byl zvolen do komunikačního komitétu ITI a následně začala spolupráce a obsáhlá korespondence s předsedkyní tohoto komitétu S. Nikcevic.
 • J. Hančila /dramaturg ND Praha/ k účasti na regionálním setkání mladých umělců ITI při festivalu Unie evroských divadel v Budapešti  /21.-26.11.2000/
 • Středisko - jak je jeho každoroční povinností a úkolem - zajistilo literární překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla /tentokrát to bylo provolání kanadského dramatika a spisovatele Michela Tremleye a zabezpečilo, aby s ním byli dne 27.3.1999 seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku a média. Zároveň pak zaslalo generálnímu sekretariátu tiskové ohlasy této události.
 • Pokračovala práce střediska na publikaci World of Theatre - byla připravena definitivní verze českého vstupu k publikaci /hodnocení uplynulých 3 sezón/ pro prezentaci na kongresu v Marseille. Před kongresem byla na výzvu generálního sekretariátu zpracován také náročný převod českého vstupu do světového adresáře ITI World Directory z verze tištěné do předepsané formy webového formuláře.
 • Středisko podpořilo akci tanečního komitétu ITI na podporu další existence Martha Graham School and Comp.
 • Z inciativy českého a chorvatského střediska ITI vzešla spolupráce s Drama Colony v Motovunu /výměny her/.
 • Sekretariát střediska nadále vystavoval nové legitimace či prodlužoval platnost starých členských legitimací ITI českým divadelníkům cestujícím do zahraničí. Střediskům v zahraničí oznamoval jejich příjezd a žádalo o pomoc s programem a se zajištěním vstupenek.
 • Středisko poskytovalo buď ústní nebo písemné informačně-konzultační služby žadatelům o kontakty a informace např. o české divadelní síti, o nových českých dramaticích, české dramatice po roce 1989, financování divadel, divadelním školství a o možnostech zahraničních zájemců o studium na SŠ a VŠ uměleckých školách, o významných osobnostech českého divadla aj. Domácí divadelní veřejnost pak - především prostřednictvím Infoservisu - informovalo o možnostech účasti na zahraničních seminářích a stážích.
 • Středisko v rámci přímé spolupráce s polským střediskem ITI přijalo paní Elzbietu WYSINSKOU z Polska a hradilo její ubytování na l noc /18.10./ v předvečer festivalu Divadlo 2000. 
 • DÚ/ITI pečovalo o 3 stážisty či dlouhodobé návštěvníky ČR:
 • Lauren McCONNEL z Northwestren University USA /12.-20.3.2000/ - stipendistka, současná česká hra "Nová česká dramatika po revoluci"
 • Larse Juhla KRISTENSENA z Dánska /3.-10.10., 21.-30.10. a 28.-30.12.2000/ - teatrolog, studie o V. Havlovi, výměna současných her, informace o současném performing arts a příprava dlouhodobého stipendijního pobytu v roce 2001 
 • Aratu KITAMURU z Japonska /15.11.-30.12.2000/ - autor, režisér, herec na dlouhodobém studijně-pracovním pobytu /The Japanese Governments Overseas Study Program for Artist/ - poskytování informací konzultací a kontaktů, sjednávání schůzek a rozhovorů
 • Středisko zajistilo odborný program a konzultace během pražského pobytu jedenáctičlenné skupině amerických divadelníků vedených Joy Ehrlichem /doporučených US střediskem ITI/ a třináctičlenné skupině divadelníků z Walesu v čele s Hazel Davis /doporučeno britským střediskem ITI/, která se zajímala o strukturu a postavení českého střediska za účelem vybudování jejich národní sekce.
 • Hosté dále požadovali informace o mezinárodních workshopech a seminářích, o souboru Misery Loves Company a o činnosti českého střediska ITI.
 • Středisko ITI celkem během roku 2000 přijalo 28 zahraničních hostů.


2001

 • Tomáš Havlík, mladý nezávislý herec, se podílel na semináři Edukačního komitétu ITI-resp. hereckém workshopu, vedeném Petrem Godlfarbem, místopředsedou edukační komise ITI,pod jménem The Voyage Project, konaným deset dní v rumunském Sibiu u příležitosti tamního mezinárodního alternativního festivalu "prvočaj".
 • Během prázdnin se Hana Žídková, studentka konzervatoře v Ostravě, resp. v Praze, účastnila jako řádná participantka 27. Mezinárodního baletního semináře, organizovaného Rakouským centrem ITI v kooperaci s Rakouským baletním centrem Společnosti pro hudební divadlo ve Wolfssegu .
 • O. Černý se zúčastnil zasedání představitelů evropských středisek ITI v Monaku, pořádaného u příležitosti tamního Kongresu AITA/IATA/Mezin. Asociace amatérského divadla/ a festivalu.
 • Středisko v poslední době odpovídalo za přípravu českého vstupu do World Encyclopedia of Contemporary Theatre/WECT/, každoročně připravuje informační databázi pro PAYE-přehled veropských sítí divadel, organizací, festivalů apod., dále statí, analyzující poslední tři sezóny do pravidelné publikace World of Theatre a základními informacemi a kontakty/adresy a anotace divadelních institucí a organizací, festivalů, škol, publikací apod. do The World Theatre Directory, přičemž ten byl v poslední době rovněž připravován v elektronické verzi pro webové stránky ITI.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru