Věda a výzkum

Výzkum divadla

Stěžejní oblast výzkumné činnosti IDU představuje výzkum divadla. IDU, a hlavně jeho samostatné oddělení Kabinet pro studium českého divadla, je v současné době jediným vědeckým pracovištěm pro tuto oblast v ČR, jež se soustředěně věnuje dějinám divadla a zajišťuje tak kontinuitu a rozvoj studia dějin českého divadla, tj. uchovávání a prohlubování historické paměti o významném fenoménu české národní kultury.

Kabinet pro studium českého divadla se zabývá historickým výzkumem českého divadla od svého vzniku v roce 1956. Do roku 1993 byl součástí Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, kdy v rámci reorganizace ČSAV došlo k jeho zrušení. V roce 1993 se stal (personálně redukován o 50 %) oddělením Divadelního ústavu, dnes IDU. Hlavním dlouhodobým úkolem Kabinetu pro studium českého divadla je rozsáhlý lexikografický projekt Česká divadelní encyklopedie, jež řadou slovníků postupně mapuje divadelní kulturu na českém území od nejstarších dob v celém jejím žánrovém spektru.

Vedle práce na tomto projektu je  Kabinet pro studium českého divadla odborným garantem ediční řady Eseje, kritiky, analýzy, kterou inicioval a kterou zajišťuje koncepčně, redakčně a editorsky. Kabinet pro studium českého divadla je kolektivním členem Mezinárodní federace pro divadelní výzkum (FIRT/IFTR), ve spolupráci s ní organizuje divadelněvědné konference a reprezentuje českou teatrologii na mezinárodním fóru.

Od roku 1990 připravuje a vydává odborný časopis Divadelní revue, časopis historického a teoretického zaměření sloužící nejen k publikování prací Kabinetu pro studium českého divadla, ale celé české teatrologické obce. Časopis je inkorporován do mezinárodní databáze European Science Foundation, European Reference Index for Humanities (ERIH) pod č. C 0862-5409.

Kabinet pro studium českého divadla se podílí na domácích a zahraničních, zejména encyklopedických projektech a spolupracuje se zahraničními institucemi. V rámci své odborné specializace vyvíjejí jeho pracovníci přednáškovou a popularizační činnost, věnují se pedagogické práci, působí jako lektoři a oponenti vědecko-výzkumných úkolů, publikačních projektů, disertačních řízení apod. Vědečtí pracovníci Kabinetu pro studium českého divadla jsou řešiteli dokončených i probíhajících výzkumných projektů, z nichž mnohé byly hodnoceny jako vynikající a některé z nich obdržely ocenění.

Výzkumná činnost probíhá i v dalších odděleních IDU, v Edičním oddělení, Knihovně Divadelního ústavu, Informačně-dokumentačním oddělení a Oddělení sbírek a archivu.

Ediční činnost IDU zaměřená na divadelní oblast má často výzkumný charakter. IDU vydává původní i přeložené práce z oblasti divadelní historie, teorie a kritiky v edičních řadách České divadlo (její součástí je i řada Eseje, kritiky, analýzy) a Světové divadlo i mimo ně. Dále vydává dvě edice dramatických textů: Divadelní hry (výbory z klasických dramatických textů) a Současná hra. Podílí se na projektu Visegrad Drama a redakčně připravuje periodikum Czech Theatre, určené zahraničním zájemcům o české divadlo.

IDU vydává publikace, které vesměs představují vysoce odborné texty, jejichž zpracování a příprava jejich publikování má charakter výzkumné činnosti. V rámci nejpodstatnějších projektů slovníkového a encyklopedického typu, historických prací, ale i děl monografického charakteru (např. monografie Alfréda Radoka) je velice podstatným úkolem odborného týmu řešit problémy terminologické, začleňovat nové výrazy i jevy do terminologické struktury a hierarchie české teatrologie a zaplňovat mezery v teatrologické literatuře, které vznikly před rokem 1989. Iniciují se zde tituly nové, vznikající za odborné spolupráce a konzultací redaktorů oddělení. Tyto práce (zvláště původní tituly edice České divadloSvětové divadlo) představují často první české teatrologické zpracování daného tématu.

Specifickou oblastí je výzkum realizovaný v rámci dokumentační, archivní, sbírkotvorné a výstavní činnosti. Jedná se hlavně o práce z oblasti scénografie, realizované pracovníky Oddělení sbírek a archivu, kdy jsou konkrétní poznatky nabyté při zpracovávání fondů přímo zpřístupňovány v rámci výstavní činnosti. Jako příklad lze uvést sérii výstav a doprovodných přednášek o světově proslulém scénografovi J. Svobodovi (2008 – Lublaň, 2009 – Buenos Aires) či V. Havlovi (2008 – Varšava a Budapešť), scénografovi L. Hrůzovi (2008 – Praha a Stockholm) nebo souhrnné výstavy Proměny – ženy scénografky na přelomu tisíciletí (2008 – Praha, 2009 – Brno) a Prolomit prostor – mapování hraničních oblastí divadelního designu (2009 – Praha). Specifickým výstupem byla rozsáhlá monografická publikace Josef Svoboda – Scenographer (2009). Přípravy výstav a katalogů představují odbornou činnost spočívající především v tvorbě textů, rešerší a výzkumu pramenů, tvorbě bibliografií apod.

Specifickým výstupem činnosti Informačně-dokumentačního oddělení je historiografická databáze Divadlo, která je pro badatele výchozím zdrojem informací o divadle po r. 1945.

 

Výzkum v oblasti kulturní politiky

Další oblastí výzkumu IDU představuje výzkum umění z kulturněpolitického pohledu. Tato činnost spadá pod oddělení Institut umění (IU), který byl založen v roce 2005. IU je v současné době řešitelem dvou výzkumných projektů programu Ministerstva kultury ČR: Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006 - 2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011). IU ve své výzkumné činnosti navazuje na projekty analytického a koncepčního charakteru, které v nedávné době úspěšně završil. Jednalo se např. o projekt Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru, podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z technické pomoci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) v roce 2008 či o návrh Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 z roku 2006, který IU koordinoval.

IU se ve své výzkumné činnosti také zaměřuje na kulturně politickou tematiku na úrovni Evropské unie.

V roce 2008 byl Ministerstvem kultury IU jmenován Národním koordinačním centrem pro Evropský rok mezikulturního dialogu a realizoval projekt Společně napříč kulturami / Together Across Cultures podpořený Evropskou komisí. Tento projekt vedle dalších aktivit zahrnoval i dva výstupy výzkumné povahy realizované ve spolupráci se společností Člověk v tísni: Programy multikulturního vzdělávání v ČR Průzkum a analýza efektivity multikulturních vzdělávacích programůInterkulturní vzdělávání – rozšíření a aktualizace manuálu pro učitele. V době předsednictví České republiky Evropské radě v roce 2009 pak IU obsahově zajistil mezinárodní konferenci s názvem Fórum pro kreativní Evropu“ pořádanou ministerstvem kultury.

Jednotlivé sekce IU (hudební, taneční a literární) se rovněž do určité míry podílejí na výzkumné činnosti a vyvíjejí kulturně-politické aktivity (např. aktivity České hudební rady).

Získané zkušenosti a rozšiřující se okruh expertů na oblast kulturní politiky a vzdělávání, s kterými IU spolupracuje, jsou významným základem a předpokladem pro budoucí činnost v oblasti aplikovaného výzkumu kulturní politiky a vzdělávání.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru