Valná hromada

Valná hromada českého střediska ITI

Valné hromady českého střediska ITI (Mezinárodního divadelního ústavu), která proběhla dne 28. května odpoledne v sále Divadla Kašpar v Celetné ulici, se zúčastnilo na sedm desítek divadelníků (zástupců sdružení a asociací, divadelních souborů i jednotlivců) ze zhruba 1 300 oslovených. Posláním českého národního střediska je propagovat české divadlo v zahraničí a informovat domácí divadelní obec o světovém dění, být mediatorem a kontaktním místem pro zahraniční i domácí návštěvníky. Zároveň – protože činností českého národního centra jsou současně i veškeré aktivity Divadelního ústavu – jeho nová rada by měla fungovat též jako poradní orgán ředitele Divadelního ústavu. K činnosti střediska, resp. její náplni, nebylo připomínek, panovala všeobecná shoda především v otázce nutnosti zachování kontaktů a zprostředkovatelské funkce střediska, navrženo bylo pouze nasměrovat tlak na promotion českého divadla v zahraničí a celkově zeefektivnit transparentnost aktivit českého střediska i mezinárodní organizace.

Po rozsáhlé diskusi, zaměřené především na způsob volby do rady českého střediska, resp. na otázku, zda volit do rady osobnosti (avšak pak nastává problém s proporčním zastoupením jednotlivých oborů a profesí, pokrytím komitétů, jakož i s odpovědností apod.) či respektovat navržený způsob reprezentativního zastoupení představitelů všech stávajících sdružení, asociací, spolků apod. s tím, že za oblasti, které takto nejsou pokryty (zejména edukace a nezávislá sféra) by nový výbor kooptoval jejich představitele – byl volbou schválen model zastupitelský, podle něhož budou tedy prostřednictvím svých profesních sdružení a asociací v národním centru ITI zastoupeni všichni domácí profesionální divadelníci, a české středisko se tak stane vrcholnou střešní organizací, která bude mít sílu i možnosti k jednání za tuto oblast kultury ve vztahu např. k vládním institucím. Z výše uvedeného vyplývá, že mj. rezignoval stávající výbor českého střediska a odstoupila jeho dlouholetá prezidentka H. Albertová, nová rada, složená z institucionálních zástupců, se poprvé sejde na podzim tohoto roku a na svém zasedání by měla mj. zvolit ze svého středu nového prezidenta střediska. Výkonným ředitelem českého národního střediska ITI je automaticky ze své funkce ředitelky pražského Divadelního ústavu Ing. Pavla Petrová.


T. Fischerová – CV

narozena v Praze 1947. Studovala divadelní fakultu na Jamu v Brně a během té doby natočila své první filmy. Na základě hlavní ženské role ve Filmu Ant. Máši pozvána k hostování do známé pražské scény Činoherní klub, kde posléze hrála dalších šest let.Pro tuto nabídku opustila divadelní fakultu v Brně.

V roce 1973, kdy začala divadelní normalizace po sovětské okupaci byla nucena opustit Činoherní klub. Na čtyři roky přijala nabídku angažmá v dětském divadle J. Wolkra, po narození dítěte je ale dobrovolně opuští. V osmdesátých letech se vrací k divadlu hostováním zejména v Laterně Magice, ve spolupráci s Evaldem Schormem a posléze Antonínem Mášou. Hraje rovněž ve filmech a věnuje se divadelní práci ve studiu Bouře, kde se inscenují zejména Hry Wiliama Shakespeara a klasický repertoár. Po roce 1989 se více začíná věnovat poesii a pracuje v pražské Lyře Pragensis. 
Známá rovněž jako moderátorka televizních pořadů pro lidi s postižením a s charitativním zaměřením. Vedle své práce herecké působí rovněž v mnoha občanských sdruženích a nadacích. Mimo jiné je členkou presidia Herecké asociace.Nina Vangeli – CV

Divadelní a taneční publicistka, režisérka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouholetá vedoucí undergroundové divadelní skupiny sedmdesátých a osmdesátých let, která pracovala ve stylu fyzického divadla. V devadesátých letech vytvořila několik operních režií. Publikační činnosti se směla věnovat až po změně režimu. Za tuto dobu se vypracovala na přední taneční publicistku, zaměřuje se zejména na současný tanec, alternativní tanec a divadlo a over-cross. Přispívá do řady divadelních a kulturních periodik, je vedoucí redaktorkou revue pro současný tanec Taneční zóna.

Podsekce

Složení Rady českého střediska ITI

 • Asociace profesionálních divadel
 • Taneční sdružení
 • Jednota hudebního divadla
 • Herecká asociace
 • Sdružení českých divadelních kritiků /SČDK/
 • Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků /ČOSDAT/
 • Teatrologická společnost /České středisko FIRT -Mezin. Federace divadelních vědců/
 • České středisko UNIMA /Mezin. Unie loutkářů/
 • České středisko ASSITEJ / Mezin. Asociace divadel pro děti a mládež/ 
  České středisko SIBMAS /Mezin. Společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů
 • DAMU Praha
 • JAMU Brno
 • Nezávislí
 • Divadelní ústav

 
Členové Českého centra ITI:

 

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL

Asociace profesionálních divadel se zabývá otázkami společného zájmu členů, cílem je vzájemná spolupráce a pomoc a uskutečňují se zejména: společnými konzultacemi statutárních zástupců a poskytováním informací z činnosti jednotlivých divadel; výměnou zkušeností z jednání divadel s orgány státní správy a samosprávy; návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel při jednání s orgány státní správy a samosprávy obzvláště tam, kde je to pro další činnost divadel bezprostředně nutné; návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel ve vnitřních otázkách jednotlivých divadel. Od roku 2000 je členem nadnárodní organizace PEARLE (Performing Arts Employers Association League) se sídlem v Bruselu.


TANEČNÍ SDRUŽENÍ České republiky

Taneční sdružením, založené roku 1990, je dobrovolnou a otevřenou organizací, sdružující taneční interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy, kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění v divadlech, souborech, skupinách, uměleckých školách i ve svobodném povolání anebo ty, kteří takto působili. Sdružení se pokládá za organickou součást české kultury a hodlá se aktivně podílet na jejím zastoupení v našem společenském a veřejném životě. 
Hlavním posláním TS ČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice. V tom smyslu Sdružení chce: střežit vysoký morální kredit tanečního umění a usilovat o jeho skutečnou profesionalizaci, starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění, posilovat autoritu tanečního umění, vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních / např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kursy, apod.), úzce spolupracovat s dalšími uměleckými sdruženími v české republice, pěstovat přímé styky se zahraničními organizacemi podobného typu a spolupodílet se na činnosti nevládních mezinárodních organizací, zasazovat se o radikální nápravu současného stavu tanečního školství, podporovat rozvoj teorie a kritiky, vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích, podporovat vznik samostatného časopisu, věnovaného profesionálnímu tanci, prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů, atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím, apod.


Ke dni 13. 6. 2004, kdy proběhlo VII. Valné shromáždění TS ČR, má 52 aktivních členů.

 

HERECKÁ ASOCIACE

Herecká asociace řeší především tyto čtyři okruhy problémů:


 1. Profesní tématika, tj. veškeré otázky a problémy, které se týkají pozice herecké profese vůči dalším subjektům. Vytváření dobrých pracovních podmínek pro práci, průhledné a kvalitní finanční ohodnocení herecké tvůrčí práce.
 2. Prestižní tématika, tj. veškeré otázky a problémy, které se týkají prestiže herecké profese. Jde o projekty, které usilují o zviditelnění kvality herecké práce a o zviditelnění tvůrčí stránky herecké profese „na venek“ – všechny musejí být viditelné širší veřejnosti, ale slouží také pro kolegy navzájem. Patří sem zejména Ceny Thálie, dále dabingová cena Františka Filipovského, Senior Prix a nově se chystá herecká cena v rámci festivalu Novoměstský hrnec smíchu s pracovním názvem Televizní objev roku, nelze zapomenout též ceny celoživotní, které jsou poděkováním za mnohaletou úspěšnou práci. V neposlední řadě HA má zástupce v různých nadacích, na MK v grantové radě, atp.
 3. Sociální tématika, tj. všechny otázky a problémy, které se týkají sociální situace herců. Jde především o jednorázové finanční výpomoci členům HA z celé republiky, kteří se ocitli v problémech /sociálních,zdravotních/. Funguje úspěšná spolupráce s Nadací život umělce. Dále jde o návratné půjčky, organizování setkání seniorů, různé právní a organizační pomoci při problémech našich členů s kterými se na nás obracejí ( např. nedávno se řešilo natáčení mladé herečky v cizině, která potřebovala pomoc při hledání zahraniční agentury atp.)
 4. Pracovně právní tématika- s pomocí ČMKOS hlídat novely všech zákonů, které se týkají herců jako profese i občanů (/ to je např. zákon o dani z příjmů, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zdravotním pojištění, zákon o sociálním a nemocenském pojištění, Autorský zákon, obchodní a občanský zákoník ad.)


K těmto 4 základním činnostem HA si ještě přidejte každodenní "úřadování", vedení účetnictví, členství ve Správní radě majitelů domu ve kterém sídlí Herecká asociace, která je spoluvlastníkem, dále nutnost okamžité reakce na dotazy různých institucí a orgánů a zjistíte, že je tu vlastně pátá oblast činnosti Herecké asociace, která by se dala nazvat "mravenčí prací".Tolik tedy ve stručnosti k náplni činnosti Herecké asociace a jejího prezidia.
Odpověď na otázku po smyslu existence Herecké asociace necháme na Vás.JEDNOTA HUDEBNÍHO DIVADLA

Jednota hudebního divadla je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací, sdružující všechny fyzické a právnické osoby s jakýmkoli profesním vztahem k hudebnímu divadlu., příp. i zájemce z řad veřejnosti, kteří chtějí podporovat rozvoj tohoto žánru. Vznikla v r.1990 a vytkla si následující cíle:-usilovat o další rozvoj hudebního divadla a zvýšení jeho autority. Podílet se na vzniku a realizaci akcí nebo přímo pořádat akce, které propagují nejlepší výsledky hudebního divadla; vytvářet a prosazovat podmínky pro svobodnou divadelní tvorbu a chránit práva a společné zájmy divadelní hudební kultury, a to i ve vztahu ke státním orgánům; uplatňovat svůj vliv při konkursních řízeních na vedoucí místa v divadlech; zasazovat se o rozvoj současného hudebního školství a o podporu mladých talentů; podílet se na tvorbě uměleckých kritérií a jejich prosazování v praxi, zasazovat se o rozvoj teorie a kritiky v oblasti hudebního divadla; usilovat o získání finančních prostředků na rozvoj a činnost hudební divadelní kultury. Členové JHD jsou významnými partnery Ministerstva kultury ČR, magistrátů měst, zřizujících divadla s operními a operetními (muzikálovými) soubory, Divadelního ústavu a dalších organizací v oblasti divadla.

Hlavní periodické akce JHD jsou: festival hudebního divadla OPERA, Burza mladých zpěváků, Kulatý stůl o opeře a muzikálu, odborné konference, JHD vydává Občasník o dění v oblasti hudebního divadla

 

Sdružení českých divadelních kritiků

Sdružení českých divadelních kritiků je organizace, jejímž posláním je sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, podporovat mezinárodní výměny a setkání. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplinu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich společná práva.České středisko UNIMA (UNion Internationale de la MArionette)

České středisko UNIMA (UNion Internationale de la MArionette)je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národu 10.prosince 1948.České středisko ASSITEJ (Mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež)

Oraganizace baly založena v roce 1966. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. Po vzniku samostatné České republiky bylo zaregistrováno české středisko.

Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež - výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí. Organizace má podporovat a prezentovat všechny aktivity a projekty směřující ke prospěchu divadla pro děti a mládež. Asociace je otevřená všem zájemcům z oblasti divadelní tvorby pro děti a mládež, bez rozdílu národnosti, původu, rasy a politického uspořádání země.České středisko OISTAT - Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Mezinárodní organizace má za cíl a poslání podporu a usnadňování mezinárodní výměny v oblasti scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik, jež mají umělecký charakter a rozšiřování progresivních poznatků a metod v této oblasti.


České středisko SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí)

Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.České středisko FIRT - Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

Úkolem střediska je diskutovat ve specializovaných skupinách aktuální problémy současné teatrologie.Teatrologická společnost

Občanské sdružení Teatrologická společnost bylo založeno a řádně registrováno na MV ČR v r. 1999. Je volnou platformou pro výměnu informací a názorů na nejširší okruh otázek a problémů teatrologie, zajišťuje vzájemnou informovanost jednotlivých členů i pracovišť. Za tímto účelem vydává interní Bulletin TS. Pravidelně pořádá přednášky svých členů a pozvaných hostů, vydává neperiodické publikace (Who is who v české teatrologii), konference (K metodologickým otázkám soudobé teatrologie, Divadlo je vesmír ke 100. výročí J. Frejky, apod.), zejména podporuje snahu o samostatný výzkum v řadách mladé generace historiků a teoretiků divadla formou Ceny Václava Königsmarka.


DAMU


JAMU 

DIVADELNÍ ÚSTAV

Nezávislá sféra

/ Yvonna KREUZMANNOVÁ, Marta SMOLÍKOVÁ, Nina VANGELI/


Dne 1. října 2001 se v Divadelním ústavu sešli představitelé divadelních profesních sdružení, asociací a spolků /např. Herecké asociace, Asociace profesionálních divadel, Tanečního sdružení, Sdružení profesionálních loutkářů, zástupci divadelních škol i nezávislého divadla/ na ustavující schůzi nové Rady českého střediska ITI / Mezinárodní divadelní ústav, největší divadelní světová organizace, působící pod UNESCO/. Posláním českého střediska ITI je naplňovat aktivity, vyplývající z programu mezinárodní organizace, fungovat jako poradní orgán ředitele Divadelního ústavu a především působit jako národní střešní forum, na kterém se budou diskutovat, formulovat a hájit společné problémy. Jako hlavní téma obecného zájmu se Rada rozhodla řešit problematiku prezentace české divadelní kultury v zahraničí.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru