Taneční sekce

Taneční sekce (TS) Institutu umění vznikla v září 2006 jako koncepční, organizační, koordinační a konzultační servis pro oblast tance, který koordinuje dokumentaci oboru a pořádá odborná setkání, přednášky a semináře. Podílí se na propagaci českého tance v zahraničí.

Hlavním cílem Taneční sekce je prohloubení a systematizace profesní komunikace, koordinace aktivit a toku informací v rámci české taneční scény, pro kterou je v poslední době specifický exponenciální rozvoj aktivit, a to jak v oblasti tvorby, výchovy, tak i mezinárodní spolupráce a festivalových aktivit.

Sekce působí především jako informační a konzultační centrum. Efekty činnosti TS by se měly odrazit v posílení celkové informovanosti o oboru především prostřednictvím masmédií, v koordinaci projektů souvisejících s tvorbou a vzděláváním, v kulturněpolitické oblasti (podpora rozvoje tanečního umění a vzdělávání v regionech, vznik multifunkčních center mimo Prahu), v posílení oblasti informační a dokumentační a v neposlední řadě v proaktivní komunikaci se zahraničními partnery.

Činnost TS

  • informační a dokumentační činnost − sběr a distribuce informací, dokumentace, PR oboru
  • vzdělávací činnost − koordinace a iniciace vzdělávacích projektů (přednášky, semináře)
  • konzultačně-analytická činnost − podpora rozvoje oboru na regionální úrovni, analýza, statistika, podklady pro legislativu apod.
  • zahraniční spolupráce

Kontakt

Jana Návratová
T 224 809 103, 737 094 750

jana.navratova@divadlo.cz
tanec@institutumeni.cz

www.czechdance.info

 

Aktivity 

2014

Portál Czechdance.info

V roce 2014 byl portál inovován o katalog inscenací, který je zároveň archívem českého současného tance. Formou nové databáze byly na portál přeneseny obsahy elektronických publikací Czech Dance in Action 2006 – 2014.

CZECH DANCE IN ACTION 2014

V roce 2014 byl vytvořen pátý díl informačního a propagač- ního média v anglickém jazyce – tentokrát ve formě USB (v nákladu 250 ks), které TS IU publikuje pravidelně v souvislosti s prezentací České republiky na evropské taneční platformě Tanzmesse v  Düsseldorfu.

ČESKÝ TANEC NA EVROPSKÁ TANEČNÍ PLATFORMĚ TANZMESSE

Prezentace českého tance, nonverbálního divadla a  sou- časného cirkusu na mezinárodním veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu (27.8. – 30.8. 2014) se stala klíčovým úkolem roku 2014. Tentokrát proběhla ve spolupráci s Tancem Praha, Plzní 2015 a několika slovenskými institucemi. Společná česko-slovenská prezentace proběhla v  tzv. Czech and Slovak Corner, což byl funkční komunikační prostor mladých plzeňských architektů ze Studia A. Taneční sekce zastupovala celou šíři projektů a subjektů v oblasti pohybových umění a její pracovnice předávala v průběhu veletrhu informace, propagační materiály a kontakty desítkám zájemců.

ODBORNÝ SEMINÁŘ – PROFIL PŘÍJEMCE SLUŽEB BUDOUCÍHO TRANSITION CENTRE A SPOŘÍCÍHO PROGRAMU DRUHÉ KARIÉRY

TS IU pořádá každoročně odborné setkání na aktuální téma oboru. V roce 2014 se ve spolupráci s profesními organizacemi Vize tance a  Tanečním sdružením ČR uskutečnil seminář, jehož cílem bylo definovat příjemce plánovaného pojistného programu, kterým se podpoří profesní a  soci- ální perspektivy umělců po skončení jejich aktivní jevištní kariéry. Semináře se zúčastnili odborníci projektu návazné uplatitelnosti umělců v oblasti performing arts, zástupci vý- konných umělců, a to jak zaměstnanců, tak nezávislých, šé- fové baletů a nezávislých tanečních skupin. Výsledkem semináře nebyla jen definice, ale také komuniké představitelů hlavních profesních organizací deklarující rozhodnutí založit Nadační fond pro rozvoj kariéry profesionálních tanečníků.

 

2013

WORKSHOP TANEC A KAMERA

TS je tradičním partnerem projektu Tanec a kamera. Jedná se o  filmový workshop, který spolu s  TS pořádá o. s. ArtN a  FAMU – Centrum audiovizuálních studií FAMU. V roce 2013 proběhl tento workshop již potřetí. Tentokrát měl formu týdenního intenzivní pracovního maratonu, bě- hem nějž vzniklo pod vedením renomovaného britského režiséra a  pedagoga Davida Hintona pět tanečních filmů.  Filmy vydala TS na samostatném DVD – TANEC A KAMERA 2013.

Tato adjustovaná kolekce byla vyslána, spolu s dalšími propagačními a informačními materiály českého divadla a tance, na newyorkský veletrh performing arts – APAP 2014. V    souvislosti s  přípravami prezentace českého tance na evropské taneční platformě Tanzmesse 2014, vydala TS zároveň DVD „CZECH DANCE FOR CAMERA – Collection of dance films 2011–2013“

KONFERENCE: VIZE TANCE 2013 – LIDSKÝ POTENCIÁL V TANCI, POHYBOVÉM DIVADLE A NOVÉM CIRKUSE

TS ve spolupráci s o. s. Vize tance a Tanečním sdružením ČR uspořádala 9. 12. 2013 v sále Divadla v Celetné oborovou konferenci. Ta přinesla bilanční zprávu, a  poté se v panelových diskusích pokusila pojmenovat klíčové i dílčí problémy domácí taneční, pohybové a novocirkusové scé- ny. Součástí prezentací o vývoji jednotlivých oborů po roce 1989 byla i prezentace výzkumu „Tanec jako podnikatelská činnost“, který iniciovala TS a je navázán na projekt Mapování kreativních průmyslů. Velkou pozornost věnovala konference vzdělávání, a to jak na úrovni konzervatorní přípravy, tak na úrovni vysokých škol. Velkým úspěchem konference byl fakt, že se jí zú- častnil všichni vedoucí představitelé vzdělávacích institucí – ředitelé konzervatoří i vedoucí akademických pracovišť. V jejich diskusích s odborníky z praxe pak zazněla řada podnětů a témat, která budou předmětem dalších odborných setkání. Třetím tématem konference byl panel „Tanec a pohybové divadlo jako investice“, který se věnoval se rozvoji taneční infrastruktury a podpoře diverzity kulturních projevů v regionech.

 

Archiv 

2010

Vydání elektronické publikace Czech Dance in Action 2010

Tento propagační materiál vydává TS pravidelně. Letošní vydání navazuje na předchozí edice z roku 2006 a 2008. Jedná se o informační a propagační edici, která je každé dva roky prezentována v rámci veletrhu evropské taneční platformy Tanzmesse v německém Düsseldorfu.

Czech Dance in Action 2010 obsahuje DVD s ukázkami patnácti choreografií v žánru současného tance a tanečního divadla. DVD doplňuje CD s kompletní dramaturgickou a technickou dokumentací (včetně kontaktů). Edice je určena především zahraničním producentům, dramaturgům, uměleckým ředitelům divadel a festivalů a jejím smyslem je podpořit mobilitu českých tanečních souborů v zahraničí.

Publikace byla kromě düsseldorfské Tanzmesse předána také hostům Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni a navazující Showcase českého divadla v Praze; dále se uplatnila jako materiál na prezentaci českých performing arts ve Španělsku a na veletrhu APAP v New Yorku (USA).

Tanzmesse

TS zajistila účast a prezentaci českého tance na společné expozici IDU a Tance Praha na nejvýznamnějším tanečním veletrhu Tanzmesse v německém Düsseldorfu, který se konal ve dnech 25.–28. 8. Zástupkyně TS byla po tři dny k dispozici zájemcům a návštěvníkům stánku, zhlédla většinu programu a zároveň se prostřednictvím veletrhu i neformálních rozhovorů zorientovala v situaci současného tance v Evropě.

Workshop kritiků – Follow the Dance

Seminář kritiky a analýzy nabídl možnost sledovat choreografický proces vzniku dvou děl souboru 420PEOPLE. Byl určen mladým kritikům, zájemcům o choreografickou tvorbu a studentům uměnovědných oborů (ale i jiným případným zájemcům). Workshop vedla J. Návratová, vedoucí TS a šéfredaktorka Taneční zóny. Smyslem semináře bylo nabídnout svého druhu terénní výzkum vzniku choreografického díla, rozpoznat a zachytit jeho subtilní fáze, sledovat vývoj kompozice a naplňování uměleckého záměru. Součástí procesu byla i možnost nahlédnout do jevištní praxe při vzniku světelného a zvukového designu.

Workshopu, který probíhal na Nové scéně Národního divadla v Praze, resp. v jeho zkušebně, se zúčastnilo osm studentů. Harmonogram zahrnoval sedm setkání, konkrétně úvodní schůzku se společnou diskusí, společně zhlédnuté představení repertoáru 420PEOPLE, pět náhledů zkoušek, společný premiérový večer a závěrečnou evaluační schůzku s tvůrci; po každém náhledu následovala moderovaná diskuse. Průběžné výsledky – reflexe z jednotlivých setkání – byly publikovány formou blogů na internetových stránkách IU, časopisu Taneční zóna a souboru 420PEOPLE. Seminář vznikl ve spolupráci s ArtN o. s.

Účast na tanečních platformách v Německu a Polsku

Zástupkyně TS se v průběhu roku zúčastnila přehlídky současného tance v Norimberku (únor), kde byl prezentován výběr taneční tvorby z Německa a na podzim (říjen) navštívila Poznań, kde se konala Polská taneční platforma tentokrát s významnými diskusemi o situaci a perspektivách tanečního umění v Polsku.

Přednášky a prezentace

  • Formou přednášky s videoprojekcí prezentovala TS účastníkům mezinárodního projektu SPACE kontext a osobnosti současného českého tance
  • Prezentace sborníku Tanec v České republice na festivalu Malá inventura v Brně – jako editorka publikace, kterou vydal IU v rámci grantového projektu MK ČR Studie stavu, struktury, podmínek a financování uměni v ČR, prezentovala zástupkyně TS tuto publikaci v rámci festivalu nového divadla v Brně (29. 11.)
  • Přednáška na Vysoké škole ekonomické v Praze – vedení katedry arts managementu uspořádalo cyklus přednášek z jednotlivých uměleckých oborů, zástupkyně TS přednesla v rámci tohoto cyklu výklad k dějinám tance
  • Příspěvky pro čtvrtletní newsletter IDU pro zahraničí o aktuální situaci a tvorbě v oblasti tance

Spolupráce s profesní asociací Vize tance

Pracovnice TS v průběhu roku spolupracovala s Vizí tance jako odborná konzultantka. Koncem října se zúčastnila jako členka poroty národní přehlídky tanečních oborů ZUŠ Tanec, tanec… v Jablonci nad Nisou, kde v rámci doprovodného programu vedla diskusní semináře na téma taneční vzdělávání v ČR.

2009

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ – POCTA PINĚ BAUSCH

Taneční sekce spolupracovala na přípravě prvního ročníku Festivalu tanečních filmů, který proběhl 13. – 15. listopadu v kině Světozor. Taneční sekce zajišťovala na tomto festivalu především programovou náplň večera věnovaného nedávno zesnulé německé choreografce Pině Bausch. Hlavním pořadatelem festivalu bylo občanské sdružení Artn, o.s.

(13. – 15. 11. 2009)

WORKSHOP TANEC A KAMERA

Doprovodný program Festivalu tanečních filmů, třídenní praktický workshop, který byl určen profesionálům a studentům choreografie a tance, ale též dokumentaristům či režisérům hraných filmů. Workshop probíhal ve studiu Alt@Art.

(1.– 3. prosince 2009)

SPOLUPRÁCE S PROFESNÍ ASOCIACÍ Vize tance

Pracovnice TS průběhu roku spolupracovala s Vizí tance jako odborný konzultant. V listopadu navštívila zasedání kulturního výboru města Valašské Meziříčí, kde se projednávalo přijetí konceptu Valašské Meziříčí – město tance a projednávalo zřízení tanečního centra.

(16. listopad 2009)

VYDÁNÍ SBORNÍKU TANEC V ČESKÉ REPUBLICE

Sborník Tanec v České republice vznikl jako extenze práce na „Studii stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR“. Česká taneční i jiná uměnovědná literatura dosud postrádala deskripci situace tance po roce 1989. Autoři dílčích studií se pokusili zachytit tanec v České republice z několika aspektů. V části věnované historii je pojednán vývoj hlavních tanečních žánrů, přičemž důraz je kladen na období tzv. transformace po roce 1989 a na současný stav. Dále je tanec analyzován z hlediska financování, legislativy, sociální problematiky; je popsána situace tanečního školství, vědy a výzkumu, taneční kritiky a publicistiky. Široká a rozmanitá oblast tance, který se po roce 1989 stal dynamickým druhem umění, je sledována především v jeho profesionálních podmínkách. Stranou zájmu však nezůstala ani oblast amatérského tance a volnočasových tanečních aktivit, které tvoří významný kontext oboru ovlivňující jeho uměleckou budoucnost a posilující společenský význam. Na přiloženém CD-ROM je prezentován hloubkový průzkum, jehož hlavními respondenty byly v roce 2007 konzervatoře vyučující tanec, specializované vysokoškolské katedry, baletní soubory a skupiny současného tance.

(prosinec 2009)

PRÁCE NA PROJEKTU STUDIE UMĚNÍ

Průběžně pokračovala práce na Studii umění, jejímž výstupem v předmětném roce byla samostatná publikace sborníku.

Archiv 2006-2008

Rok 2008

Tanec v Německu po roce 1945 − přednášky − projekce − diskuse

Seminář k dějinám tance v Německu (2. část) vedený Hartmutem Regitzem, redaktorem prestižního evropského tanečního časopisu Ballet-tanzMelanií Suchy, německou nezávislou publicistkou je pokračováním projektu Každý člověk je tanečníkem. Program bude doplněn filmovými ukázkami.

Program

9.00–10.30 Hartmut Regitz
Zakladatelé německého poválečného baletu – o tvorbě Tatjany Gsovsky (Berlín), Ericha Waltera (Düsseldorf-Duisburg), Johna Cranka (Stuttgart); působení Noverrovské společnosti, díky níž začali tvořit John Neumeier, Jiří Kylián, William Forsythe, Uwe Scholz, Christian Spuck, Marco Goecke

11.00–12.30 Hartmut Regitz
Taneční divadlo I. – o tvorbě hlavních představitelů žánru tanečního divadla Gerharda Bohnera (Berlín) a Johanna Kresnika (Brémy, Heidelberg)

13.30–15.00 Melanie Suchy
Taneční divadlo II. – protagonistky současného taneční divadla - Pina Bausch (Wuppertal), Reinhild Hoffmann, Susanne Linke (Berlín)

15.30–17.00 Melanie Suchy
Současná nezávislá scéna – od 80. a 90. let se dynamicky rozvíjejí taneční techniky i žánry a pojem „tanec" představuje pozoruhodnou šíři stylů a forem prezentace. Význam nezávislé scény v Německu narůstá. Výklad přiblíží tvorbu Sashy Waltz, Henrietty Horn, Williama Forsythea, Heleny Waldmann, Xaviera Le Roye, Felixe Ruckerta, Angie Hiesl a dalších.

Hartmut Regitz vystudoval germanistiku a k zájmu o balet jej přivedl John Cranko. Hartmut Regitz působil jako dlouholetý redaktor rozhlasové stanice Hessischer Rundfunk a deníku Stuttgarter Nachrichten. Od roku 1996 je redaktorem časopisu „ballet-tanz", (dříve - ballett international/tanz aktuell). Hartmut Regitz je autorem a vydavatelem mnoha knih a publikací, například Reclams Ballettführer (Průvodce baletem), Ballettjahrbücher (ročenky), Stuttgarter Ballett, Sue Jin Kang, Ballett in Deutschland (Balet v Německu), Tanztheater heute - Dreißig Jahre deutsche Tanzgeschichte (Taneční divadlo dnes – třicet let dějin tance v Německu).

Melanie Suchy vystudovala všeobecnou jazykovědu, pracovala v nakladatelstvích a různých kulturních a vzdělávacích institucích (např. v Německé hudební radě, ve Fondu výtvarných umění). Po následném dvouletém studiu divadelní a taneční kritiky ve Frankfurtu nad Mohanem se stala nezávislou novinářkou a píše pravidelně pro odborné časopisy Tanzjournal a ballet-tanz, kulturní magazín K.West, pro německé deníky a portál Goethe-Institutu.

Tlumočení z němčiny zajištěno. Vstup zdarma.

Termín a místo konání: středa 10. prosince 2008, Konzervatoř Duncan Centre, Branická 41, Praha 4

Registrace: jana.navratova@divadlo.cz

Seminář pořádá Taneční sekce Institutu umění-Divadelního ústavu, Goethe Institut Praha (www.goethe.de/prag) ve spolupráci s Konzervatoří Duncan Centre (www.duncanct.cz).

Czech Dance in Action 2008 – Institut umění – Divadelní ústav vydal ve spolupráci s o. s. Tanec Praha elektronickou publikaci Czech Dance in Action 2008. Jedná se o dvojdiskovou edici, která obsahuje DVD s ukázkami 14 choreografií v žánru současného tance a CD s kompletní dramaturgickou a technickou dokumentací včetně citátů z kritik a kontaktů na soubory.

Nové promo DVD/CD navazuje na stejnojmenné vydání s vročením 2006. Publikace je určena především zahraničním producentům, dramaturgům, uměleckým ředitelům divadel a festivalů a má podpořit hostování českých tanečních souborů v zahraničí.

Nové vydání Czech Dance in Action prezentuje český současný tanec jako rozmanitou uměleckou disciplínu s osobitými choreografickými přístupy a špičkovými tanečními výkony schopnou zaujmout zahraniční publikum. DVD bylo poprvé veřejně prezentováno na mezinárodní taneční platformě a veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu koncem letošního srpna. Na této významné expozici vystavovalo přes 240 organizací ze 40 zemí celého světa a program nabídl tisícům zahraničních hostí 37 představení včetně českého souboru DOT 504, který prezentoval úspěšnou choreografii Holdin´Fast.

Tanec školám – v průběhu roku Taneční sekce koordinuje odborná setkání, praktické workshopy, které povedou k formulaci koncepce taneční a pohybové výuky pro první stupně základních škol. Materiál bude počátkem školního roku 2008/2009 vystaven na metodickém portálu rámcově vzdělávacích programů odborné diskusi. Po jejím vyhodnocení a zapracování koncepčních připomínek bude vzdělávací rámec předmětu postoupen grémiu ministerstva školství. V následujícím období by měl tento vzdělávací program rozšířit nabídku předmětů prvních stupňů základních škol.

Současný tanec v Německu – ve spolupráci s Goethe Institutem proběhne v druhé polovině roku 1–2 denní seminář vedený německými odborníky. Naváže tak na loňský taneční seminář Každý člověk je tanečníkem (Německý tanec 1900–1945).

Program na podporu tanečního umění v ČR – Taneční sekce spolupracuje s o. s. Vize tance na vzniku Programu na podporu tanečního umění v ČR. Materiál bude koncem roku předložen Ministerstvu kultury ČR, které bude dále na prosazení této koncepce s ostatními subjekty spolupracovat. V rámci příprav této strategie proběhne koncem roku mezinárodní taneční konference.

Der Ausdrucktanz – Taneční sekce uspořádala křest elektronické publikace Der Ausdrucktanz. Jedná se o německý překlad metodiky výrazového tance, která byla poprvé publikována v roce 1964. Autorka Jarmila Kröschlová tehdy formulovala vlastní metodiku i teorii spolu s historickým přehledem vývoje tance ve dvacátém století s důrazem na neklasickou linii. Text ve formě CD vydala dcera autorky, paní Eva Kröschlová. TS zajišťuje distribuci této publikace.

Pokračuje spolupráce na projektu vzniku rezidenčního centra Kladruby.

Rok 2007

Projekt Tanec školám

Taneční sekce se ujala koordinace projektu Tanec školám, který usiluje o rozšíření nabídky doplňujících vzdělávacích oborů v nových rámcově vzdělávacích programech pro základní vzdělávání o Taneční a pohybovou výchovu.

Každý člověk je tanečníkem: Tanec v Německu 1900-1945 (seminář / přednáška / diskuze / projekce)

Taneční sekce Institutu umění-Divadelního ústavu, Goethe-Institut PragKonzervatoř Duncan Centre, za spolupráce Deutsches Tanzarchiv Köln, pořádají seminář − přednášku − diskuzi − projekci Každý člověk je tanečníkem s podtitulem Tanec v Německu 1900–1945.

Termín konání: čtvrtek 6. prosince 2007
Místo konání: Konzervatoř Duncan Centre, Branická 41, Praha 4

Simultánní tlumočení zajištěno, vstup volný.

Kontakt k akreditaci: Jana Návratová, E jana.navratova@institutumeni.cz

Více v dokumentu ke stažení

Výstava fotografií Zastavený čas − obrazy tance

Ve dnech 20. března až 20. dubna 2007 se v prostorách Goethe-Institutu (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1) uskutečnila výstava fotografií Zastavený čas - obrazy tance.

Výstava vybraných fotografií s tématem tance představila fotografy a výtvarné umělce z Německa a jejich pohled na tanec a pohyb. Jevištní a studiové fotografie jako výraz osobních, obrazově-choreografických, vizí nabízeli reprezentativní, ale zároveň subjektivní pohled na fotografii jako formu umění na rozhraní mezi dokumentem a uměleckou autonomií.

Kompozičním principem výstavy bylo představení každé práce jako uzavřeného díla, jako estetického celku. Tématickou sevřenost navíc zdůraznilo i zarámování a rozvěšení snímků.

Stěžejní byla prezentace různých, často protikladných estetických poloh, která pozorovateli umožňuje srovnávací pohled na soudobé fotografické vnímání tance a uměleckého pohybu v Německu. Pro pozorovatele však získala výstava svou zvláštní atraktivnost také tím, že ve výtvarném vypořádání uměleckých fotografů s prací choreografů, jako je Philipp Gehmacher, Sasha Waltz a William Forsythe, prosvítaly, nebo jako jakási ozvěna doznívaly, estetické polohy soudobého tance v Německu, sahající až ke klasickému baletu.

V rámci vernisáže − v úterý 20. března v 17.00 − představil kurátor výstavy Thomas Thorausch kolekci krátkých filmů − vizuálních esejů o tanci a pohybu.

Uspořádala Taneční sekce Institutu umění a Goethe Institutv Praze. Výstavu koncipoval Deutsches TanzArchiv v Kolíně nad Rýnem a Goethe Institut v Praze.

Vstup byl volný.

Stáhněte si leták k výstavě.

DVD Czech Dance in Action 2006

DVD obsahující šestnáct ukázek současné české taneční tvorby z nejširšího spektra žánrů, tanečních stylů a technik doplňuje interaktivní CD s technickou a dramaturgickou dokumentací jednotlivých choreografií, a to včetně kontaktů na jednotlivé producenty. DVD je určeno zahraničním spolupracovníkům, dramaturgům festivalů, promotérům a bude distribuováno např. během Pražského Quadriennale 2007 a prostřednictvím Českých center.

Rok 2006

Přehlídka Praga Theatralis

Účast na činnosti dramaturgické rady přehlídky Praga Theatralis − Pražské dny divadla při Pražském Quadriennale 2007.

Přednáška Rosalie Chladek a její taneční systém

Taneční sekce iniciovala a ve spolupráci s Teatrologickou společností 25. října 2006 organizovala přednášku Evy Kröschlové o významné představitelce taneční moderny Rosalie Chladek a její taneční systém.

Audiomemoáry tanečnice a choreografky Lídy Myšákové-Paulové

Taneční sekce pořídila audiomemoáry tanečnice a choreografky Lídy Myšákové-Paulové, která patřila ve dvacátých a třicátých letech k české taneční avantgardě. TS převzala, uspořádala a digitalizovala fotografický archiv L. Myšákové a předala knihovně Divadelního ústavu několik publikací, které umělkyně věnovala DÚ.

Spolupráce s videotékou Divadelního ústavu

Byly inovovány vyhledávací kategorie, tak aby byly kompatabilní s mezinárodní sítí Video Dance Navigator, jejíž členkou se videotéka Divadelního ústavu stala. Zároveň byla zahájena revize fondu s ohledem na upravené kategorie.

Spolupráce s Informačně-dokumentačním oddělením Divadelního ústavu

Byla zahájena systematická spolupráce ve smyslu doplňování fondu inscenací a doplnění fondu personálií. Ve druhém případě byly předány podklady a samotné plnění databází personálií bude probíhat po zpracování přesné struktury informací.

Vize tance

Vize tance, sídlící v Institutu umění-Divadelním ústavu, je Národní iniciativou pro rozvoj současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění.

Občanského sdružení Vize tance vzniklo v roce 2008. Navázalo na činnost stejnojmenné neformální odborné platformy, jejíž členové se poprvé sešli v lednu 2006. Jejich odborná diskuse a aktivity vyústily v iniciativu na vytvoření Programu na podporu současného tanečního umění, který byl prezentován na mezinárodní konferenci v prosinci 2008.'

Vize tance
sdružuje umělecké profesionály – tanečníky, choreografy, pedagogy, manažery, teoretiky a kritiky, jejichž cílem je komunikovat s orgány státní správy, ministerstvy i vládou o přijetí a realizaci Programu na podporu současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění.

Vize tance
nabízí členství všem, kdož se ztotožňují s jeho posláním, kterým je postupná emancipace tanečního umění ve vztahu k ostatním uměleckým disciplinám, napomáhání jeho rozvoji na území ČR v adekvátních podmínkách, prostorových, finančních i personálních. Dlouhodobým cílem sdružení je nastartovat rozvoj infrastruktury oboru a zvýšit celospolečenské uznání a zviditelnění současného tance v rámci České republiky i v zahraničí.

Kontakt:

vizetance@vizetance.cz
www.vizetance.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru