Systematické třídění odborné literatury v knihovně Divadelního ústavu

Systematické třídění odborné literatury v knihovně DÚ (Theatre Institute Library Classification of specialized literature)

01 DIVADLO OBECNĚ (THEATRE IN GENERAL)

01.01 Díla encyklopedická. Naučné slovníky. Terminologické slovníky (Encyklopaedic works)

01.02 Bibliografie. Katalogy knihovních fondů (Biliographies. Library catalogues)

01.03 Dokumentace. Archivy, knihovny, muzea (Documentation. Archives, libraries, museums)

02 TEORIE DIVADLA (THEATRE THEORY)

02.01 Teorie divadla (Theatre theory)

02.02 Estetika divadla (Theatre aesthetics)

02.03 Sociologie divadla (Theatre sociology)

02.04 Psychologie divadla (Theatre psychology)

03 DĚJINY DIVADLA (THEATRE HISTORY)

03.01 Světové dějiny divadla (World history of the theatre)

03.02 Antické divadlo (The classical Greek and Roman theatre)

03.03 Dějiny divadla v naší zemi (History of the theatre in the Czech Republic)

03.03.01 Všeobecné dějiny (History in general)

03.03.02 Divadelní kalendáře, almanachy, adresáře, statistiky (Theatre yearbooks, directories, statistics]

03.03.03 Činoherní divadla v Praze (Prague drama theatres)

03.03.04 Mimopražská divadla  (Out of Prague theatres)

03.03.05 Bývalá německá divadla  (Former German theatres in the Czech Republic)

03.03.06 Divadelní ředitelé a bývalé div. společnosti (Former theatre groups and directors)

03.03.07 Divadelní paměti a vzpomínky (Theatre memoirs)

03.04 Dějiny divadelnictví v naší zemi (History of the theatre entity in the Czech Republic)

03.04.01 Divadelní festivaly a přehlídky (Theatre festivals)

03.04.02 Aktivy, konference, sjezdy (Conferences, meetings, sessions)

03.04.03 Divadelní zákony, předpisy a normy (Theatre statute and directions)

03.04.04 Právo autorské (Copyright)

03.04.05 Divadelní instituce (Theatre isntitutions)

03.04.06 Divadelní školství (Theatre education)

03.05 Dějiny divadla u ostatních národů (Theatre history abroad)

03.06 Mezinárodní divadelnictví (International theatre)

03.06.01 Mezinárodní divadelní festivaly a soutěže (International theatre festivals and competitions)

03.06.02 Mezinárodní divadelní instituce, kongresy, konference, semináře, sympozia, adresáře (International theatre institutions, confereces, sessions and directories)

03.06.03 Divadelní školství v cizině (Theatre education abroad)

04 DRAMA

04.01 Teorie a estetika dramatu. Dramaturgie (Theory and aesthetics of drama)

04.02 Kritiky, studie, eseje a diskuse o dramatu, postavy (Criticisms, studies, essays and discussions concerning drama)

04.03 Překládání dramat (Drama translating)

04.04 Bibliografie divadelních her (Bibliographies of dramas)

04.04.01 Bibliografie (Bibliographies)

04.04.02 Repertoárové příručky, nakladatelské seznamy (Repertory handbooks, Publishers catalogues)

04.05 Dějiny světového dramatu (History of the world drama)

04.06 Příručky o světovém dramatu (World drama handbooks)

04.06.01 Encyklopedie a slovníky světového dramatu (World drama encyclopaedias)

04.06.02 Průvodce po světovém dramatu (World drama guides)

04.07 Antické drama (The classical Greek and Roman drama)

04.07.01 Dějiny (History)

04.07.02 Dramatikové (Playwrights)

04.08 Drama naší země (The Czech drama)

04.08.01 Dějiny (History)

04.08.02 Dramatikové (Playwrights)

04.09 Drama ostatních národů (Drama of the other nations)

04.09.01 Dějiny (History)

04.09.02 Dramatikové (Playwrights)

05 HERECTVÍ (DRAMATIC ART)

05.01 Teorie a dějiny herectví (Theory and history of the dramatic art)

05.02 Herecká technika (Techniques of the dramatic art)

05.02.01 Hlasová technika. Jevištní řeč. Komunikace (Vocal technique. Stage speech. Communication)

05.02.02 Pohybová výchova (Stage exercise)

05.02.03 Mimika (Mimic)

05.02.04 Maskování, líčení (Make-up)

05.03 Herci naší země (Czech actors)

05.03.01 Sborníky (Miscellany)

05.03.02 Jednotliví herci (Actors)

05.03.03 Herecké paměti a vzpomínky (Actors’ memoirs)

05.03.04 Herecké organizace v naší zemi (Czech actors associations)

05.04 Herci ostatních národů (Actors of other nations)

05.04.01 Sborníky všeobecné (General miscellany)

05.04.02 Sborníky o hercích jednotlivých národů (Actors miscellany)

05.04.03 Jednotliví herci (Actors)

05.04.04 Herecké organizace (Actors associations)

 06 REŽIE (STAGE DIRECTION)

06.01 Teorie režie. Studie. Zápisky režisérů (Theory, essays, studies)

06.02 Dějiny režie (History of the stage direction)

06.03 Režie naší země (Stage direction in the Czech Republic)

06.03.01 Studie, úvahy (Theory, studies)

06.03.02 Jednotliví režiséři (Stage directors)

06.04 Režiséři ostatních národů (Stage directors of other nations)

06.04.01 Sborníky (Miscellany)

 06.04.02 Jednotliví režiséři (Stage directors)

07 HUDEBNÍ DIVADLO (MUSIC THEATRE)

07.01 Opera (The opera)

07.01.01 Teorie opery (Opera theory)

07.01.02 Studie a kritiky o opeře (Opera studies and reviews)

07.01.03 Bibliografie oper a libret. Nakladatelské seznamy (Bibliographies of opera. Publishers catalogues)

07.01.04 Operní průvodce (Opera guides)

07.01.05 Dějiny opery (Opera history)

07.02 Opereta a muzikál (Musical comedy - operetta)

07.02.01 Teorie (Theory)

07.02.02 Studie a kritiky o operetě a muzikálu (Musical comedy – operetta  studies and reviews)

07.02.03 Bibliografie operet, muzikálů a libret (Bibliographies of musical comedy – operetta)

07.02.04 Operetní průvodce (Musical comedy – operetta guides)

07.02.05 Dějiny operety a muzikálu (Musical comedy – operetta history)

07.03 Skladatelé. Libretisté (Composers. Librettists)

07.03.01 Skladatelé naší země (Czech composers)

07.03.02 Skladatelé ostatních národů (Composers of other nations)

07.03.03 Libretisté (Librettists)

07.04 Pěvecká výchova (Singing training)

07.05 Pěvci (Singers)

07.05.01 Pěvci naší země (Czech singers)

07.05.02 Pěvci ostatních národů (Singers of other nations)

07.06 Dirigenti. Sbormistři (Conductors. Leaders of choirs)

07.06.01 Dirigenti naší země (Czech conductors)

07.06.02 Dirigenti ostatních národů (Conductors of other nations)

07.07 Zpěvoherní režie (Direction of the musical drama)

07.07.01 Teorie (Theory)

07.07.02 Režiséři (Producers)

08 BALET. PANTOMIMA (BALLET. MIME)

08.01 Teorie baletu a pantomimy (Theory)

08.02 Encyklopedie a slovníky baletu a pantomimy (Dictionaries)

08.03 Bibliografie baletu a pantomimy (Bibliography)

08.04 Dějiny baletu a pantomimy (History)

08.04.01 Světové dějiny baletu a pantomimy (World history of ballet and mime)

08.04.02 Balet a pantomima v naší zemi (Ballet and mime in the Czech Republic)

08.04.03 Balet a pantomima ostatních národů (Ballet and mime of other nations)

08.05 Dramaturgie baletu a pantomimy (Drama theory)

08.06 Tanečníci. Choreografové. Mimové (Dancers and choreographers)

08.06.01 Tanečníci, choreografové a mimové naší země (Czech dancers, choreographers and mimes)

08.06.02 Tanečníci, choreografové a mimové ostatních národů (Dancers, choreographers and mimes of other nations)

09 DIVADLO PRO MLÁDEŽ (THEATRE FOR YOUTH)

09.01 Teorie divadla pro mládež (Theory)

09.02 Divadelní hry pro mládež (Dramas for youth)

09.02.01 Studie a úvahy o divadelních hrách pro mládež (Theory and studies about dramas for youth)

09.02.02 Bibliografie a nakladatelské seznamy divadelních her pro mládež (Bibliographies and publishers catalogues of dramas for youth)

 09.03 Dějiny divadla pro mládež (History)

09.03.01 Divadlo pro mládež v naší zemi (Theatre for youth in the Czech Republic)

09.03.02 Divadlo pro mládež ostatních národů (Theatre for youth of other nations)

09.04 Mezinárodní divadelnictví pro mládež (Internatinal theatre for youth)

09.04.01 Festivaly divadla pro mládež (Theatre for youth festivals)

09.04.02 Instituce, konference, semináře (Institutions, conferences, sessions)

10 LOUTKOVÉ DIVADLO (PUPPET THEATRE)

10.01 Teorie loutkového divadla (Theory)

10.02 Bibliografie loutkových her (Bibliography of puppet plays)

10.02.01 Bibliografie (Bibliography)

10.02.02 Nakladatelské seznamy loutkových her (Publishers catalogues of puppet plays)

10.03 Dějiny loutkářství (History of the puppet-entity)

10.03.01 Světové dějiny loutkářství (Puppet theatre world history)

10.03.02 Loutkářství v naší zemi, loutkářské festivaly (Puppet theatre in the Czech Republic. Puppet festivals)

10.03.03 Loutkářství ostatních národů (Puppet theatre of other nations)

10.04 Loutkářské příručky (Manuals, handbooks)

10.05 Technologie loutek. Scénografie (Marionettes and their production. The creation of sets. Scenography)

10.06 Loutkoherectví (Puppet dramatic art)

10.07 Režie v loutkovém divadle (Puppet theatre directing)

10.08 Dramaturgie (Drama theory)

10.09 Loutkářství v umění slovesném a výtvarném (Puppetry within the scope of the literature and arts)

11 AMATÉRSKÉ DIVADLO (THE AMATEUR-THEATRE)

11.01 Amatérské divadlo (The amateur-theatre)

11.01.01 Teorie a praxe. Příručky. Školení (Theory. Practice. Handbooks. Lessons)

11.01.02 Amatérské divadlo naší země (Amateur-theatre in the Czech Republic)

11.01.03 Amatérské divadlo ostatních národů (Amateur-theatre of other nations)

11.02 Dětské divadlo. Školní divadlo (The children-theatre. The school-theatre)

12 KABARET (CABARET)

12.01 Světové dějiny kabaretu (World history of the cabaret)

12.02 Kabaret naší země (The cabaret in the Czech Republic)

12.03 Kabaret ostatních národů (The cabaret of other nations)

13 MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY. ESTRÁDA. LIDOVÁ UMĚLECKÁ TVOŘIVOST (SMALL STAGE FORMS)

13.01 Malé jevištní formy (Small stage forms)

13.02 Estráda (Vaudevilles)

13.03 Lidová umělecká tvořivost (Folk art-creation)

14 UMĚLECKÝ PŘEDNES (RECITAL)

15 CIRKUS. KLAUNI. ARTISTÉ (CIRCUS. CLOWNS. ARTISTS)

15.01 Cirkus (CIRCUS)

15.01.01 Dějiny cirkusu (Circus history)

15.01.02 Jednotlivé cirkusy (Circuses)

15.01.03 Život v cirkuse. Krocení zvířat (Circus life; Animals tame)

15.02 Klaunství (Buffoonery)

15.02.01 Teorie (Theory)

15.02.02 Jednotliví klauni (Clowns)

15.03 Artisté (ARTISTS)

16 VARIETÉ. KOUZELNICTVÍ (VARIETY THEATRE. MAGIC)

17 SCÉNOGRAFIE. DIVADELNÍ TECHNIKA. DIVADELNÍ ARCHITEKTURA (SCENOGRAPHY. THEATRE TECHNIQUE. THEATRE ARCHITECTURE)

17.01 Scénografie (Scenography - stage design)

17.01.01 Jevištní výtvarnictví. Teorie. Dějiny (History and theory of stage design)

17.01.02 Divadelní kostým a maska (Costume, Masks)

17.01.03 Jevištní výtvarnictví v naší zemi (Scenography in the Czech Republic)

17.01.04 Jevištní výtvarníci naší země (Czech stage designers)

17.01.05 Jevištní výtvarnictví ostatních národů (Scenography of other nations)

17.01.06 Jednotliví jevištní výtvarníci ostatních národů (Stage designers of other nations)

17.01.07 Mezinárodní scénografické akce. Pražské quadriennale (Interantional scenography events. Prague Quadrennial)

17.02 Divadelní technika (Theatre technique)

17.02.01 Příručky o divadelní technice (Theatre technique handbooks)

17.02.02 Zvuková technika (Sound technique)

17.02.03 Světelná technika (Light technique)

17.02.04 Technika dekorací (Set technique)

17.02.05 Nábytek, rekvizity (Furniture; Props)

17.03 Divadelní architektura (Theatre architecture)

17.03.01 Teorie. Dějiny (Theory. History)

17.03.02 Divadelní budovy v naší zemi (Czech theatre buildings)

17.03.03 Divadelní budovy v zahraničí (Theatre buildings abroad)

17.03.04 Divadlo v přírodě (Open stage)

18 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ V DIVADLE (THEATRE ORGANIZATION AND MANAGEMENT)

18.01 Organizace a řízení divadla (Organization and management)

18.02 Divadelní zdravotnictví (Theatre health service)

19 DIVADLO A PUBLIKUM (THEATRE AND AUDIENCE)

19.01 Popularizace divadla (Popularization of the theatre)

19.02 Propagace divadla (Publicity of the theatre)

19.03 Divadelní publikum (Audience)

19.03.01 Návštěvnické divadelní obce v naší zemi (Audience in the Czech Republic)

19.03.02 Návštěvnické divadelní obce v zahraničí (Audience abroad)

20 DIVADELNÍ VĚDA A DIVADELNÍ KRITIKA (THEATRE SCIENCE AND CRITICISM)

20.01 Teorie (Theory)

20.02 Kritikové (The critics)

21 DIVADLO V UMĚNÍ SLOVESNÉM A VÝTVARNÉM (THE THEATRE IN LITERATURE AND ARTS)

21.01 Romány, povídky, anekdoty a jiná beletrie (Novels, short stories and anecdotes about the theatre)

21.02 Beletrizovaná dramata a opery (Belletrisized dramas and operas)

21.03 Obrazy, kresby a grafika k divadelním hrám a postavám (Pictures, drawings and graphic arts)

21.04 Podobizny a karikatury herců (Actors portraits and cartoons)

21.05 Divadelní fotografie a divadelní plakát (Stage photographs and posters)

22 FILM ROZHLAS. TELEVIZE. AUDIOVIZE. FOTOGRAFIE (FILM. RADIO. TV. AUDIOVISUAL ART. PHOTO)

22.01 Film (Film)

22.01.01 Dějiny filmu. Filmografie (Film history)

22.01.02 Filmová tvorba, filmové herectví, filmová režie (Film. Film acting. Film directing)

22.02 Rozhlas (Radio)

22.03 Televize (TV)

22.04 Audiovize (Audiovisual art)

22.05 Fotografie (Photo)

23 POMOCNÁ LITERATURA (AUXILIARY LITERATURE)

23.00 Společenské vědy (Social sciences)

23.00.01 Filosofie (Philosophy)

23.00.02 Psychologie (Psychology)

23.00.03 Sociologie (Sociology)

23.00.04 Politika (Policy)

23.01 Dějiny (History)

23.01.01 Dějiny naší země (Czech history)

23.01.02 Světové dějiny (World history)

23.01.03 Dějiny kultur (History of civilizations)

23.01.04 Dějiny měst. Pragensie (History of towns. Prague history)

23.02 Estetika (Aesthetics)

23.03 Literatura (Literature)

23.03.01 Literární encyklopedie a slovníky (Encyclopedias  of literatrue)

23.03.02 Bibliografie a nakladatelské seznamy (Bibliographies and publishers catalogues)

23.03.03 Teorie literatury (Theory of literature)

23.03.04 Světové dějiny literatury (World history of literature)

23.03.05 Literatura naší země (Czech literature)

23.03.06 Literatura ostatních národů (Literature of other nations)

23.03.07 Antické literatury (The classical Greek and Roman literature)

23.03.08 Světové literárně dramatické látky (World literary and drama themes)

23.04 Hudba (Music)

23.04.01 Hudební encyklopedie a naučné slovníky (Music encyclopaedias)

23.04.02 Bibliografie hudby (Music bibliographies)

23.04.03 Bibliografie hudebnin. Nakladatelské seznamy (Bibliographies and publishers catalogues of music sheets)

 23.04.04 Teorie hudby (Music theory)

23.04.05 Popularizace hudby. Populární hudba (Pop-music)

23.04.06 Dějiny světové hudby (World music history)

23.04.07 Hudba naší země (Czech music)

23.04.08 Hudba ostatních národů (Music of other nations)

23.04.09 Hudební nástroje (Musical instruments)

23.05 Tanec (Dance)

23.05.01 Dějiny tance. Taneční festivaly (History of dance. Dance festivals)

23.05.02 Rytmika. Umělecká gymnastika (Eurhythmics. Gymnastics)

23.05.03 Umělecký tanec (Art dance)

23.05.04 Společenský tanec (Dance)

23.06 Výtvarné umění a architektura (Arts and architecture)

23.06.01 Dějiny umění (History of arts)

23.06.02 Výtvarné umění (Arts)

23.06.03 Architektura (Architecture)

23.06.04 Užité umění (Artific art)

23.07 Národopis. Lidová kultura (Etnography. Folk culture)

23.07.01 Národopis naší země (Czech etnografy)

23.07.02 Národopis ostatních národů (Etnography of other nations)

23.07.03 Masky (Masks)

23.07.04 Lidové kroje (Folk costumes)

23.07.05 Lidové tance (Folk dances)

23.07.06 Lidové písně (Folk songs)

23.08 Odívání. Móda (Clothing. Fashion)

23.08.01 Oděv. Uniforma (Wearing. Uniform)

23.08.02 Šperky. Zbraně. Módní doplňky  (Jewels. Arms. Fashion accessories)

23.08.03 Účes (Hairdressing)

23.09 Nábytek. Interiér (Furniture. The interior)

24 KNIHOVĚDA A INFORMATIKA. KNIHOVNICTVÍ (BIBLIOLOGY AND INFORMATION SCIENCE. LIBRARIANSHIP)

25 TEORIE A PRAXE KULTURY (THEORY AND PRACTICE OF THE CULTURE)

25.01 Teorie kultury (Theory)

25.01.01 Výzkum kultury (Researche for the culture)

25.02 Kulturní politika (Culture policy)

25.02.01 Teorie kulturní politiky (Theory of culture policy)

25.02.02 Dějiny kulturní politiky (History of culture policy)

25.03 Kulturně výchovná činnost (Culture and pedagogical activity)

25.03.01 Zájmová umělecká činnost  (Leisure artistic activity)

25.04 Vzdělávání a výchova dospělých (Adult education)

26 NAUČNÉ SLOVNÍKY. JAZYKOVÉ SLOVNÍKY. PŘÍRUČKY (ENCYCLOPAEDIAS. DICTIONARIES. HANDBOOKS)

26.01 Naučné slovníky (Encyclopaedias)

26.02 Jazykové slovníky a jazykové příručky (Lingual dictionaries and handbooks)

26.03 Příručky (Handbooks)

26.04 Adresáře (Directories)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru