Studie současného stavu podpory umění

 

studie soucasneho stavu podpory umeniSborník Studie současného stavu podpory umění, Svazek I., Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchovapředstavuje první ucelený pracovní výstup víceletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v České republice, podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Pokud použijeme poněkud nepřesnou charakteristiku, tak projekt zpracovává oblast našeho profesionálního umění v segmentech tzv. živého umění (tj. divadlo, tanec, hudba, vizuální umění, literatura a film) po roce 1989.

První svazek sborníku obsahuje následující kapitoly: definice oborů, historie oborů do roku 1989, jejich transformace po roce 1989, teoretická a historiografická reflexe, kritická reflexe, vzdělávání a výzkum. Každá kapitola zahrnuje podkapitoly zaměřené na jednotlivé, výše zmíněné obory. Definice oborů fakticky vymezuje předmět projektu. Historie oborů připomíná v maximální míře stručnosti historický kontext předmětu jednotlivých analýz a jejich vývoj na území Čech a Moravy. Kapitola o transformaci reflektuje proměnu systému vlivem celospolečenské změny a popisuje proměnu institucionální základny umění v časovém období 1989 až 2002. Hraniční dataci jsme zvolili především z důvodů komparace statistiky, veřejného financování a správy, která se systémově mění ustavením krajů. Kapitola věnovaná teoretické a historiografické reflexi zachycuje stav naší uměnovědy, institucionální základnu vědy a výzkumu (včetně grantů a edičních počinů), stejně jako část věnovaná kritice odráží aktuální stav reflexe umění (odborným a periodickým tiskem i obrazem umělecké činnosti prostřednictvím masmédií). Poslední kapitola je věnována uměleckému školství a vzdělávacím institucím,  vzdělávání a výchově v celém rozsahu těchto pojmů, včetně aktuální reformy a jejích programů.

Na soubor analytických studií, které předkládáme, navazuje II. svazek s dalšími kapitolami věnovanými financování, legislativě, sociální problematice a mezinárodní spolupráci.

Věříme, že hlavně odborná veřejnost najde v obou sbornících potřebnou sumu informací o situaci našeho umění, podklad k zamyšlení nad jeho problémy i náznaky možných řešení. Ostatně to je i cílem celého projektu, jehož využití předpokládáme v souvislosti s vytvářením strategie pro oblast umění po roce 2013.

Výzkumný projekt Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011)

Obsah

Rozsah: 215 s., A4
Náklad: 200 ks
Doporučená cena: 190 Kč

Errata

Nedopatřením redakce došlo v prvním svazku Studie současného stavu podpory umění, vydaného Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze 2009 k chybě ve jméně jednoho z autorů Vladimíra Czumala. Na str. 39 (Stručná historie literatury) a str. 47 (Stručná historie výtvarného umění – malířství a sochařství) je Vladimír Czumalo uveden s nesprávným křestním jménem František. Autorovi i čtenářům se tímto omlouváme.

Svatava Barančicová, šéfredaktorka publikace

Další informace

Barbora Peroutková, Institut umění − Divadelní ústav, T 224 809 137, E barbora.peroutkova@divadlo.cz

Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru