Publikace

V souladu se základní orientací Kabinetu pro studium českého divadla byla formou kalendária a tezí zmapována historie poválečného divadla: Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech (Vladimír Just a kolektiv, Praha: Divadelní ústav 1995).

Hlavním dlouhodobým úkolem oddělení je týmový projekt Česká divadelní encyklopedie, vznikající s podporou Ministerstva kultury ČR. Je rozvržen do tematicky nebo chronologicky učleněných svazků, tvořících volnou slovníkovou řadu, která formou výkladových hesel postupně mapuje divadelní kulturu na českém území od nejstarších dob v celém jejím žánrovém spektru. Dosud byly zpracovány a knižně vydány čtyři svazky:

  • Česká divadla. Encyklopedie divadelní souborů (redakce Eva Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000. Obsahuje hesla českých divadel působících od 17. století do konce století 20. na českém území)
  • Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima (redakce Jana Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001. Obsahuje hesla personální a věcná z oblasti českého pohybového divadla 19. a 20. století)
  • Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století (redakce Alena Jakubcová, Praha: Academia – Divadelní ústav 2007. Vedle hesel osobností obsahuje i hesla anonymních divadelních děl při respektování vícejazyčnosti divadelní kultury na našem území)
  • Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (redakce Jitka Ludvová. Praha: Academia – Divadelní ustav 2006. Hesla z oblasti hudebního divadla včetně baletního zahrnují umělce různých národností, činných v prostoru českých zemí).
  • Ve fázi autorského a redakčního zpracování je slovník Činoherní divadlo v 19. století (redakce Eva Šormová, Barbara Topolová, Věra Velemanová). Dokončena je první časová etapa (do roku 1862, otevření Prozatímního divadla), pokračuje textace a redakce hesel osobností z následujícího časového úseku.
  • Dokončuje se příprava vydání svazku Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století v německém překladu Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Redaktoři: Alena Jakubcová—Matthias J. Pernerstorfer, odborná spolupráce: Andrea Sommer-Mathis, Bärbel Rudin, Hubert Reitterer a v revidovaném a rozšířeném znění (plánované vydání 2011).

Vedle slovníkového projektu je zpracovávána v edici České divadlo autonomní ediční řada Eseje, kritiky, analýzy, jejíž jednotlivé svazky přinášejí výbory statí českých divadelníků – teoretiků, kritiků i praktiků, doplněný bibliografií a průvodní studií. Kromě koncepce této řady se oddělení podílí, počínaje druhým svazkem, na jejich redakci a ediční přípravě. Dosud knižně vyšlo šest svazků.

V roce 2005 byla vydána publikace Miscellanea Teatralia, sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, obsahující 44 příspěvků českých i zahraničních autorů (editoři Eva Šormová, Michaela Kuklová). Bohemistickou orientaci rozšiřuje výzkum německého divadla na českém území a vztahů české a německé divadelní kultury, na kterém se podílejí i zahraniční teatrologové. Výsledky dosavadního bádání byly zveřejněny na mezinárodní konferenci, uspořádané pod názvem Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen in Geschichte und Gegenwart v červnu 2000 v Praze a tiskem vyšly ve stejnojmenném konferenčním sborníku, vydaném v německém znění (Praha: Divadelní ústav 2001). V roce 2011 vyjde obsáhlá monografie „Až k hořkému konci“... Posledních padesát let pražského německého divadla zpracovaná Jitkou Ludvovou a Magdaleny Jackové Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Paralelně jsou zpracovávány další individuální výzkumné úkoly (jezuitské školské drama, divadlo 18. a 19. století, scénografie a divadelní architektura, česko-ruské divadelní vztahy aj.)


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru