Publikace

Právě vychází: Proměny hudební sektoru vlivem nových technologií

Publikace je volně ke stažení.

Moderní technologie jsou v posledních zejména třiceti letech faktorem, který markantně proměňuje obraz a dynamiku celého hudebního sektoru ve všech segmentech.  Studie se snaží vyhodnotit, které specifičtější ICT objevy a inovace nejvíce a jakých způsobem ovlivnily způsob kompozičního myšlení, myšlení o hudbě, interpretaci a realizaci, šíření, prodej i tzv. spotřebu hudby a vzdělávání, tj. stav hudebního sektoru. Technologiemi se tedy studie zabývá výběrově a účelově. Speciální odborné informace jsou řešeny formou odkazů. 

Teprve časový odstup odhaluje, které objevy a inovace se staly pro praxi skutečně převratnými např. možností zvukového záznamu, syntézy a modelace zvuku, posléze i propojením s obrazovou informací se z hudby stalo komplexní a multikódové umění. Práce s různorodým zvukovým materiálem, vývoj softwaru umožnil na jednu stranu rozvoj nové tvořivosti inspirované novými tématy a metodami, mnohem více příležitostí pro neprofesionály, na druhou stranu přinesl nová potenciální rizika – množství povrchní globalizované produkce, nadužívání amplifikace zvuku, umělecky problematické úpravy a prezentace, nová zdravotně-ekologická rizika.  

Největší změny v sektoru byly spuštěny především v segmentu šíření hudby, zejména prostřednictvím Internetu. Během krátkého období došlo k obrovskému nárůstu snadno potenciálně dostupné hudby de facto odkudkoli ve světě, kde je dostupný Internet (podle statistik z celkové populace cca 7, 26 mld. obyvatel používají k 30. 11.2015 Internet 3,37 mld. lidí, nárůst mezi léty 2000-2015 je 832,5%). 

Tento rychlý rozvoj nabídky a služeb s tím spojených není dosud natolik vyvážen, aby umožnil udržitelný rozvoj při udržení kvalitní nabídky, protože je nastaven spíše pro podporu globálních hvězd, než podporu rozmanitosti, nové tvorby a příležitosti pro talenty. 

Technologie tedy přinesly nejen krizový stav tradičního hudebního průmyslu, ale také nové příležitosti a řešení, nutí k větší míře spolupráce a flexibilitě.  SWOT reflexí tématu vlivu technologií na hudební sektor se snaží i tato studie přispět k orientaci v dané problematice.

 

kreativni prumysly

V rámci projektu vyšla v březnu 2009 publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku.

Tisková zpráva k vydání publikace

Praha, 24. března 2009 – U příležitosti konání ministerské konference Fórum pro kreativní Evrop

u, která se koná v rámci předsednictví České republiky v Evropské radě, vydává Institut umění ojedinělou publikaci Martina Cikánka Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Jde o vůbec první českou studii věnující se této problematice.

„Kreativní průmysly a kreativní ekonomika by rozhodně měly být považovány za relevantní pro další směrování naší země a Cikánkova kniha při tom může posloužit jako dobrý výchozí bod pro debatu jak mezi odborníky, tak i širší veřejností.", komentoval knihu Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Na osmdesáti stranách textu řazeného do čtyř kapitol autor fundovaně a zároveň čtivě popisuje historický zrod fenoménu kulturních a kreativních průmyslů od druhé světové války až po současnost, věnuje se terminologickému vymezení a dává tušit nesmírnou šíři záběru fenoménu i jeho všudypřítomnost v kulturních politikách a národních ekonomických strategiích všech vyspělých států světa. V publikaci naleznete i v současné době velmi žádaný popis vztahu kreativních průmyslů a nekomerčního umění podporovaného z veřejných rozpočtů. Publikace mimo jiné ukazuje jeden z možných modelů správné cesty v době celosvětové hospodářské krize. Staví totiž proti sobě české automobilky a organizace činné v oblasti kultury a umění a poukazuje na fakt, že přes svůj odlišný záběr činnosti mohou používat k obhajobě žádostí o státní dotaci stejné argumentace jako například vytváření nových pracovních míst, pozitivní ekonomické dopady, multiplikační efekt či pozitivní společenské jevy. „Jestli je kreativní ekonomika včetně svého nejdynamičtějšího elementu kreativních průmyslů opravdu řešením současné hospodářské krize i budoucnosti České republiky, nelze spolehlivě odhadnout, pokud se na tuto cestu nevydáme a nezískáme alespoň několikaletou empirickou zkušenost. Každopádně by však přeorientování České republiky na kreativní ekonomiku mělo být považováno za jedno z možných řešení. A stejně tak kreativní průmysly by měly být považovány za příležitost, skrze niž je možné kreativní ekonomiku v České republice úspěšně nastartovat.", tvrdí autor publikace Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku Martin Cikánek.

V České republice se problematikou kreativních průmyslů zabývá výzkumný projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR, který funguje pod hlavičkou Institutu umění a který je financován z grantu Ministerstva kultury; tato publikace je jedním z jeho výstupů. „Původně jsem byl osloven k sepsání krátké propedeutiky do kreativních průmyslů, aby byl k dispozici referenční text v českém jazyce pro další práci výzkumného týmu," říká autor publikace. „Hlavním důvodem vydání této studie je snaha, aby diskuze o kreativních průmyslech přesáhla rámec akademické a teoretické diskuze uvnitř českého kulturního sektoru a zasáhl i politickou, byrokratickou a snad i mediální sféru," říká vedoucí Institutu umění Eva Žáková a dodává, že „popularizace všech aspektů kulturní politiky je v naší zemi nesmírně potřebná".

Martin Cikánek je absolventem Katedry kulturní politiky a managementu na City University London (M. A. Arts Management) a dále absolventem prestižního tréninkového programu Fellowship Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu D. C, který připravuje manažery na seniorské a řídící pozice v neziskových kulturních organizacích. V současné době přednáší hudební management na Univerzitě Hradec Králové a je poradcem ředitele Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem pro oblast marketingu. Stál u zahájení přímých satelitních přenosů Live in HD z Metropolitní opery New York do kin v ČR (www.metinhd.cz) a dalších středo- a východoevropských zemí a tento projekt stále aktivně řídí. Jako obsahový poradce se podílel na přípravě Fóra pro kreativní Evropu (www.forumforcreativeeurope.cz).

Obsah publikace

Kapitola 1

Od kulturního průmyslu (culture industry) přes kulturní průmysly (cultural industries) ke kreativním průmyslům (creative industries)

1.1 Kulturní průmysl – adornovsko-horkheimerovská skepse
1.2 Kulturní průmysly – skepse překonána
1.3 Cultural quarter policies, kreativní města a kreativní klastry – na cestě ke
kreativním průmyslům
1.4 Kreativní průmysly – kreativita ve středu politických a ekonomických zájmů

Kapitola 2
Nejednotné terminologické a obsahové vymezení fenoménu v současném světě

2.1 Akademické definice
Charles David Throsby
David Hesmondhalgh
John Hartley
John Howkins

2.2 Richard Florida a kreativní třída
Kreativní třída
Podmínky pro úspěšný rozvoj kreativní ekonomiky
Kreativní index

2.3 Definice kreativního průmyslu používané v politické praxi
Velká Británie
Singapur
Austrálie
Definice kreativních průmyslů užívané organizacemi s nadnárodním významem

Kapitola 3
Vybrané otázky z problematiky kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky

3.1 Rizika, s nimiž se subjekty ve sféře kreativních průmyslů potýkají
Nikdo neví, jak to dopadne
Vysoké počáteční investice
Eskalace nákladů
Další rizika

3.2 Management ve sféře kreativních průmyslů
Koordinace
Kontrola
Čtyři typy kreativních organizací podle Davise a Scase

Kapitola 4
Vztah kreativních průmyslů a nekomerčního umění podporovaného z veřejných rozpočtů

4.1 Lineární vztah
4.2 Relativizace lineárních vztahů
4.3 Kreativní ekologie

Prameny
Seznam obrázků

Martin Cikánek: Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku
© Martin Cikánek, 2009
© Institut umění – Divadelní ústav, 2009
Doporučená cena 115 Kč
Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze, Celetná 17, Praha 1
Další informace: www.institutumeni.cz
Prodejní místa: prodejna Prospero, Celetná 17, Praha 1; distribuční síť Kosmas, www.kosmas.cz, www.firma.kosmas.cz

Publikace je vydávána v rámci projektu Ministerstva kultury Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů ČR, identifikační kód projektu DD07P03OKU004.

Recenze

Ivan Adamovič: Bude Česko kreativním opozdilcem? (Finmag.cz, 4. 5. 2009)
Jan Jiřík: Rubrika Knihovnička divadelní (Literární noviny, 18. 5. 2009)
Jana Bohutínská: Martin Cikánek − Kreativní průmysly − příležitost pro novou ekonomiku (A2, 8. 7. 2009)
Vlastimil Veselý: Kreativní průmysly (www.park.cz, 26. 6. 2009)
Helena Havlíková: Umění je zboží. I bez zlé krve (Lidové noviny, 11. 8. 2009)

Máte-li zájem o další informace, rozhovory apod. kontaktujte prosím:
Marta Lajnerová, Institut umění, Institut umění-Divadelní ústav, T 224 809 118, E marta.lajnerova@institutumeni.cz nebo Martin Cikánek, E martin.cikanek@gmail.com

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru