Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace

I. OBECNÉ ZÁSADY

1. Podávání žádosti o poskytnutí informace (dále jen "žádost") se řídí zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").

2. Základní informace o činnosti Institutu umění – Divadelního ústavu (dále jen "IDU") jsou přístupné prostřednictvím sítě Internet na elektronické adrese www.idu.cz.

3. Žádost lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

4. Ze žádosti musí být zřejmé:

 • že je určena IDU,
 • kdo dotaz činí - jméno, příjmení a adresa žadatele, je-li fyzickou osobou, popřípadě název a sídlo právnické osoby, je-li o informaci žádáno jejím jménem (dále jen "žadatel"); žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být doplněna rovněž příslušnou identifikací žadatele a písemná žádost jeho podpisem,
 • jaká informace je požadována, tj. vymezení informace.

Neobsahuje-li žádost všechny uvedené údaje, nelze ji považovat za podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ministerstvo ji odloží.

5. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny:

 • v budově IDU (Celetná 17, Praha 1), prostřednictvím internetu na webových stránkách www.idu.cz
 • formulář žádosti o informaci je k dispozici v sekretariátu IDU (Celetná 17, Praha 1) a prostřednictvím sítě internet na webových stránkách www.idu.cz;

6. Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

 

II. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

1. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne oslovený útvar žadateli informaci bezodkladně, má-li ji k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel stejným způsobem poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat písemnou žádost.

2. Písemná žádost se podává na adresu: Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, faxem na číslo  224 809 226 nebo osobně na sekretariátu IDU. Žádost v elektronické formě lze podat i prostřednictvím elektronické zprávy na adresu: epodatelna@idu.cz  s tím, že je nutno v úvodu uvést, že jde o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

3. Informace se žadateli poskytuje ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti. Za den podání žádosti se považuje den jejího doručení IDU.

4. Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit o 10 dnů; o prodloužení lhůty a jeho důvodech musí být žadatel prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace stanovené v bodu 3. výše. Závažnými důvody, pro které lze lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, jsou:

 • vyhledání a sběr informací v odděleních, které nejsou součástí oddělení vyřizujícího žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jediné žádosti,
 • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi jednotlivými odděleními IDU, které mají zájem na předmětu žádosti.

5. Týká-li se žádost již zveřejněné informace, IDU do 7 dnů sdělí žadateli, kde a jakým způsobem lze požadovanou informaci získat. Trvá-li žadatel přesto na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jeho sdělení je považováno za nové podání a informace se mu poskytne ve lhůtě stanovené v bodu 3.

 

III. ROZKLAD

1. Proti rozhodnutí IDU o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad. Podat rozklad lze rovněž v případě, že IDU ve lhůtě pro vyřízení žádosti, popřípadě v prodloužené lhůtě, informaci neposkytlo ani žadatele neinformovalo o odložení žádosti.

2. Rozklad se podává na adrese: Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

3. Rozklad lze podat pouze písemnou formou a musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a adresu (název a sídlo) žadatele,
 • přesné označení rozhodnutí IDU, proti němuž směřuje; nevydalo-li IDU rozhodnutí, přesné označení písemně podané žádosti, které se týká,
 • v čem je spatřováno porušení zákona,
 • čeho se žadatel domáhá,
 • podpis žadatele.

Neobsahuje-li písemné podání všechny uvedené údaje, nelze je považovat za rozklad ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a IDU je odloží.

4. K podání rozkladu lze využít formulář "Rozklad proti rozhodnutí IDU", který je prostřednictvím sítě Internet na elektronické adrese www.idu.cz formulář je k dispozici i na sekretariátu IDU (Celetná 17, Praha 1)

5. O rozkladu rozhodne do 15 dnů od jeho doručení ředitelka IDU. Neučiní-li tak, má se za to, že vydala rozhodnutí, kterým rozklad zamítla; za den doručení rozhodnutí se v takovém případě považuje den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o rozkladu.

6. Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani rozklad. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o poskytnutí informace 

Rozklad

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru