Oddělení sbírek a archivu

 

Oddělení sbírek a archivu, které bylo jako samostatné oddělení založeno v roce 2009, získává, zpracovává, uchovává a prezentuje sbírkové předměty a archivní dokumenty, týkající se divadla především na českém území.Sbírkotvorná činnost IDU byla zahájena v roce 2006 zapsáním Sbírky Divadelního ústavu do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Oddělení se také podílí na zpracování rozsáhlého fondu fotografií a plakátů, které jsou postupně konzervovány, evidovány a digitalizovány. Vyčleněný archivní fond (celky dokumentačního charakteru) je uspořádán podle archivní metodologie a má přísnější badatelský režim. Oddělení se spolupodílí či samo realizuje scénografické a fotografické výstavy a vydává scénografické (a budoucnu i fotografické) monografie.

 

Scénografická sbírka

Scénografická sbírka (respektive Sbírka Divadelního ústavu, Scénografická podsbírka), čítající k 31. 12. 2015 3 395 evidovaných sbírkových předmětů, sestává z originálů scénických a kostýmních návrhů, skic a technických výkresů, maket a jiných artefaktů významné umělecké a divadelně historické hodnoty. Obsahuje díla významných výtvarníků, dnes již klasiků české scénografie – Vlastislava Hofmana, Františka Tröstera, Josefa Svobody, Adolfa Weniga, Jana Sládka, Libora Fáry, Luboše Hrůzy, Otakara Schindlera a Ladislava Vychodila, dále jsou v ní zastoupeny osobnosti jako Jan Skalický, Jindřiška Hirschová, Jaroslav Malina, Miroslav Melena, Helena Anýžová, Irena Greifová, Jan Dušek, Marta Roszkopfová, Jana Zbořilová a z mladší generace například Jana Preková, Zuzana Rusínová, Sylva Zimula Hanáková, Zuzana Krejzková nebo Petr B. Novák. Sbírka byla v roce 2015 na základě rozhodnutí Poradního sboru pro sbírkotvornou  činnost obohacena o scénografické a kostýmní návrhy a skici Karla Svolinského, Jana Vančury a Jarmily Konečné Scénografické návrhy jsou prezentovány v rámci výstav jak komornějšího monografického charakteru (například v Černé labuti – Luboš Hrůza, Josef Jelínek, Marta Roszkopfová, Jan Vančura), tak v rámci větších průřezových prezentací, například výstavy Proměny – Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí (2008 a 2009) – www.divadlo.cz/promeny nebo Prolomit prostor (2009) – www.divadlo.cz/prolomitprostor. Sbírkové artefakty jsou ideálním základem pro vytvoření odborných scénografických monografií. Oddělení sbírek a archivu navázalo na edici publikací, kterou Divadelní ústav vydával v 70. a 80. letech. V roce 2014 vyšla první monografie Josefa Jelínka řady Osobnosti české scénografie, v loňském roce byly zpracovány osobnosti: Jan Vančura, Vladimír Soukenka a Helena Anýžová. Ve fázi příprav jsou monografie věnované Janě Zbořilové a Ireně Greifové, které vyjdou v letošním roce.Sbírkové předměty jsou digitalizovány a zpřístupněny v rámci Virtuání studovny na internetu.

Fotografický fond

OSA spravuje rozsáhlý fond fotografií. Divadelní fotografie má v našich zemích mnohaletou tradici a ve druhé polovině 20. století se díky osobnostem jako Josef Koudelka či Jaroslav Krejčí vyvinula ve svébytný umělecký žánr a stala se zajímavým „vývozním artiklem“. Systematické zpracování fotografického fondu IDU započalo v roce 2008, v roce 2011 byla založena Fotografická podsbírka. IDU je vlastníkem asi 120 tisíc originálů fotografií, a to jak pozitivů, tak negativů. Jejich digitalizace a databázové zpracování bylo zahrnuto do projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, který byl realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska. Díky němu vznikla jedinečná možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit snímky mapující posledních 60 let života českých divadel. Práce na digitalizaci byla dokončena, postupně jsou digitalizovány nové fotografie, které jsou získány například jako součást pozůstalostí. JFotografie se základními identifikačními údaji jsou vkládány do příslušné databáze, která je propojena s ostatními databázemi IDU. V současné době je naskenováno bezmála 300 tisíc fotografií z téměř 16 000 inscenací více než 600 fotografů, například Karla Drbohlava, Josefa Koudelky, Jaroslava Krejčího, Viléma Sochůrka, Jaromíra Svobody, Vladimíra Svobody, Viktora Kronbauera a dalších. . Fotografie jsou přístupny v internetové databázi na adrese www.divadelnifotografie.cz. V roce 2009 byla uspořádána výstava fotografií Jaroslava Krejčího v Novoměstské radnici. V současnosti probíhá výzkum historie divadelní fotografie, jehož vyústěním bude odborná monografie (2017) a výstava (2018).

Plakáty

Scénografické a fotografické artefakty významně doplňují divadelní plakáty, které představují významné svědectví naší divadelní historie. Navíc mají nespornou umělecko-historickou hodnotu a jsou vděčným výstavním exponátem. V současné době je katalogizováno přes 2 000 plakátů, přičemž téměř 700 plakátů je digitalizováno a zpřístupněno veřejnosti, stejně jako scénografie a fotografie, v rámci Virtuální studovny na internetu. Mezi nejvýznamnější autory plakátů patří Pavel Brom, Libor Fára, Josef Flejšar, Jaroslav Malina, Petr Matásek, Čestmír Pechr, Jiří Rathouský, Marta Roszkopfová, Jan Schmid, Jaroslav Sůra, Karel Teissig a Dušan Ždímal. Soubory plakátů byly prezentovány například ve foyer Divadla bez zábradlí (2011) nebo v Galerii Portheimka (2012).

Archiv

Institut umění – Divadelní ústav plní mimo jiné funkci paměťové instituce. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty o umělecké činnosti českých divadel, divadelních souborů a tvůrců 2. poloviny 20. a začátku 21. století. Archivní fondy uložené v oddělení Sbírek a archivu kontinuálně navazují na fondy Informačně-dokumentačního oddělení, tímto vzájemným propojením se výpovědní hodnota pramenů zvyšuje. Obsahují listinné i ikonografické materiály soukromé i institucionální povahy (včetně fotografií, plakátů, dokumentů různého charakteru, magnetických pásek, CD, DVD aj.) Dokumenty jsou převážně neúřední povahy, malého rozsahu (1 až 2 archivní krabice). Fondy vypovídají o tvůrčí činnosti uměleckých osobností, divadel a souborů, dobových událostech, výstavách, historii a sběrné činnosti IDU. Přiložený soupis je rozdělen podle obsahu, větší celky obsahují popis a informací o jejich přístupnosti. 

Soupis archivních fondů ke stažení zde


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru