Knihovna Divadelního ústavu

Online katalog EOD Digitální knihovna kramerius Dokumenty Objednávka časopisů Meziknihovní výpůjční služba

Základním posláním Knihovny Divadelního ústavu je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu periodika a výběrově divadelní literaturu zahraniční. Informační systém knihovny je včleněn do struktury Divadelního ústavu a přímo navazuje na činnost BibliografickéhoInformačně-dokumentačního oddělení. V současné době knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů a periodik. Dokumentový fond je zpřístupňován systémem klasických jmenných, názvových, předmětových a systematických katalogů a zároveň prostřednictvím on-line katalogu Portaro automatizovaného knihovního systému Verbis, který knihovna užívá. Fondy knihovny se rozrůstají zejména nákupem, případně výměnou a dary. Mnohé zahraniční materiály získává knihovna díky spolupráci s Mezinárodním divadelním ústavem (ITI) i jinými mezinárodními divadelními organizacemi. Průměrný roční přírůstek je 1 500 svazků.

Knihovna Divadelního ústavu je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí).

Otevírací doba knihovny

Pondělí 9-16
Úterý -
Středa 9-18
Čtvrtek -
Pátek 9-16

Otevírací doba dalších oddělení IDU zde.

Ve dnech státních svátků je knihovna pro veřejnost uzavřena.

Knihovna Divadelního ústavu je rozdělena na tři úzce propojená oddělení

  • V oddělení služeb se provádí evidence čtenářů, zprostředkovávají se zde bibliograficko-informační služby a čtenářům jsou zde k dispozici katalogy a příruční knihovna.
  • V půjčovně jsou čtenářům nalezeny podle donesených signatur požadované dokumenty, které si mohou po podepsání vytištěného potvrzení půjčit buď absenčně nebo do studovny.
  • V oddělení časopisů a ve studovně jsou čtenářům k dispozici prezenčně jednotlivá čísla periodik z posledního roku, vybrané svázané ročníky a příruční knihovna.

Historie

Knihovna Divadelního ústavu vznikla koncem 50. let, ale její základ je starší. Základem fondů knihovny se stala sbírka strojopisných divadelních her z majetku znárodněných divadelních agentur spolu s rozmnoženými texty Československého divadelního a literárního jednatelství, dnešní Dilia. Po sloučení Divadelního ústavu se Scénografickým ústavem v roce 1975 obohatila knihovna své fondy o teatralia jeho scénografické knihovny. Dnes patří tato veřejná specializovaná knihovna se svým fondem čítajícím více než sto tisíc svazků k největším evropským knihovnám zaměřeným na oblast divadla.

Fondy

Fond divadelních textů

obsahuje přes 63 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách, vydáních, úpravách a překladech. Knihovna má snahu soustředit všechna česká vydání divadelních her, protože se velmi často liší buď textovými úpravami autora, upravovatele, nebo obsahují cenné doslovy či předmluvy.

Kromě již zmíněných textů někdejších agentur, z nichž některé jsou ještě ručně opisované, shromažďuje knihovna v maximální úplnosti i rozmnožené texty divadelních her vydávaných agenturou Dilia či nově vznikajícími agenturami, případně rozmnožovaných divadly pro vlastní potřebu. Právě u těchto textů jde často o zásadní úpravy inscenátorů. Podle možností je fond doplňován cizojazyčnými překlady divadelních her českých autorů. Hry zahraničních autorů jsou ve fondu často obsaženy i v jazyce originálu. V originální verzi se knihovna snaží získávat zejména kritická vydání děl klasiků a významná díla moderních renomovaných autorů světového divadla. Rozhlasové a televizní hry jsou zařazovány pouze doplňkově.

Fond odborné divadelní literatury

obsahuje přes 40 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné literatury. Jeho součástí jsou dlouhá léta doplňované všeobecné i speciální encyklopedie, slovníky a bibliografie pro informační službu uživatelům. V tomto fondu je shromážděna výběrově i literatura hraničních oborů: výtvarného umění, hudby, architektury, etnografie, filmu, rozhlasu, televize apod. V úplnosti uchovává knihovna samozřejmě publikace Divadelního ústavu, kterých bylo vydáno šest set.

Fond periodik

Do knihovny dochází ročně kolem 62 titulů českých a slovenských časopisů a asi 38 titulů časopisů cizojazyčných. Většina z nich je kompletována a ve vázaných ročnících uchovávána ve fondu obsahujícím přes 16 000 svazků současných i zaniklých časopisů.

Fond kabaretních výstupů a písniček

Fond kostýmních grafických listů

Fond hudebnin

obsahuje zejména klavírní výtahy oper a operet.

Fond audiovizuálních dokumentů

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové kazety. Nákupem se fond doplňuje pouze o CD-ROMy a DVD-ROMy, ostatní druhy nosičů se do fondu dostávají pouze jako dary nebo přílohy k publikacím či časopisům. Zvukové nosiče (opera, mluvené slovo atd.) jsou systematicky nakupovány jen pro samostatné oddělení Audiotéky Divadelního ústavu.

Katalogy a kartotéky

Fondy knihovny jsou uživatelům zpřístupňovány systémem klasických lístkových katalogů a prostřednictvím elektronického katalogu. Z lístkových katalogů už se v současné době doplňují pouze jmenné autorské katalogy, které jsou budovány samostatně pro jednotlivé fondy (divadelní hry, odbornou literaturu, časopisy, hudebniny, kabaretní texty a kostýmní listy). K vyhledávání dle ostatních kritérií (věcných hledisek, názvů atd.) slouží katalog elektronický, který je dostupný na webových stránkách knihovny jako OPAC (on-line katalog přístupný pro všechny uživatele internetu).

Kartotéka české a do češtiny přeložené dramatické tvorby

zahrnuje asi 50 000 záznamů tištěných i rozmnožených původních nebo do češtiny přeložených činoherních textů. Nezpracovány zůstaly texty publikované pouze časopisecky. Dramatická tvorba je zpracována do roku 1972.

Služby

Knihovna Divadelního ústavu poskytuje služby pracovníkům ústavu, teatrologům, pedagogům, studentům, odborné veřejnosti a domácím i zahraničním zájemcům o divadelní kulturu dle knihovního řádu.

Výpůjční služby

Publikace jsou půjčovány pouze řádně zaregistrovaným čtenářům knihovny. Uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR po předložení občanského průkazu, vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku (200 Kč, studenti 120 Kč).

U zájemců, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, je nutno ještě složit stálou kauci (500 Kč), která je jim po vyrovnání všech pohledávek vrácena.

Čtenářská legitimace platí jeden rok od data vystavení a na každý další rok je nutno její platnost obnovovat.

Publikace s výjimkou těch, které jsou určeny pouze k prezenčnímu půjčování a publikací z konzervačního fondu, se půjčují na dobu čtyř týdnů, pokud není předem stanovena lhůta kratší. Není-li publikace žádána jiným zájemcem, může být lhůta na požádání vypůjčovatelem prodloužena. Prodloužení výpůjční lhůty je možno uskutečnit osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem, případně prostřednictvím čtenářského konta na webové stránce katalogu. Nevrátí-li čtenář vypůjčené publikace ve stanovené lhůtě, vybírá Knihovna Divadelního ústavu sankční poplatky a až do vrácení všech publikací a uhrazení poplatků neposkytuje další služby.

Mimopražským čtenářům jsou fondy knihovny přístupny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) na základě klasické žádanky (poštou) nebo webového formuláře MVS. Zájemci o výpůjčku poštou mimo rámec MVS uhradí poštovné a balné.

Čítárenské služby

Kromě publikací určených k absenční výpůjčce půjčuje knihovna řadu publikací pouze prezenčně. Jedná se o knihy, u jejichž signatury je v katalogu poznámka pres nebo přír. Výhradně k prezenčnímu studiu jsou určeny materiály se signaturami P, Z a fond periodik se signaturami H nebo HA. Uživateli je v tomto případě k dispozici studovna a čítárna, kam si lze prezenční dokumenty přenést. Fond periodik (signatury H nebo HA) je uložen v depozitáři, proto je třeba si starší ročníky časopisů objednávat nejméně se čtyřhodinovým předstihem (u vyššího počtu svazků a v případě objednávání pomocí online formuláře až na následující výpůjční den). Objednávku lze uskutečnit také osobně na kterémkoli pracovišti knihovny, telefonicky nebo e-mailem.

Výjimku tvoří časopisy uložené ve studovně periodik v 1. patře – tj. svázané ročníky časopisů v katalogu označené „přír. B“ a jednotlivá čísla časopisů aktuálního roku. Tento fond je stále k dispozici přímo na místě a není nutné si jej dopředu objednávat.

Reprografické služby

Jako doplňkové služby poskytuje knihovna na požádání svým čtenářům také služby reprografické, které si žadatel hradí podle příslušného ceníku. V současnosti je to 1 kopie A4 2 Kč, oboustranně 4 Kč, A3 4 Kč a oboustranně 8 Kč. U vázaných knih a dokumentů, jimž hrozí při kopírování poškození kopírované předlohy nebo vazby, je cena odvozena ze základu 3 Kč za 1 kopii A4. Používat kopírovací přístroj mohou uživatelé sami, u náročnějších materiálů vyhotoví kopie knihovník, přičemž objednávky většího rozsahu vyhotovuje knihovna nejdříve do dalšího výpůjčního dne. Elektronické kopie nebo kopie článkůčasopisů, které nejsou ve fondu knihovny, lze získat prostřednictvím služeb Virtuální polytechnické knihovny(VPK) a jsou hrazeny podle platného ceníku VPK. Elektronickou kopii volných děl lze též získat prostřednictvím služby EOD (e-Books on Demand).

Digitální knihovna Kramerius

Digitalizované dokumenty z fondu knihovny DU jsou přístupné v systému Kramerius.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru