Fondy

Registrující divadelní bibliografie

V září 1996 začalo obnovené Bibliografické oddělení Divadelního ústavu zpracovávat články o českém i světovém divadle v automatizovaném knihovnickém systému KPwinSQL. Domácí odborný divadelní tisk byl do databáze zpětně vyexcerpován od roku 1990. Divadelní periodika, která dosud nebyla bibliograficky zpracována, jsou postupně excerpována kompletně od počátku vydávání (např. Ochotnické divadlo / Amatérská scéna od roku 1955). Články z deníků a vybraných periodik kulturního zaměření jsou v databázi od sezony 1996/97. Z vybraných zahraničních časopisů jsou podchycena všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle. Celkem bylo dosud zpracováno 219 domácích, 84 zahraničních titulů a 17 elektronických portálů. Aktuálně oddělení sleduje 157 titulů a elektronických zdrojů.

Databáze, zpřístupněna on-line na webových stránkách www.idu.cz, umožní jednoduchým způsobem vyhledávat články o divadelním dění doma i ve světě. V současné době obsahuje více než 200 000 záznamů článků.

Bibliografické oddělení uskutečnilo výrazný pokrok v proměňování elektronické bibliografické databáze na plnotextovou. Články ze všech excerpovaných elektronických portálů, řady časopisů a od ledna 2009 i články z veškerých odebíraných českých deníků a týdeníků jsou skenovány a propojovány s bibliografickými záznamy. Z důvodu autorskoprávní ochrany jsou plné texty článků navázané na bibliografické záznamy přístupné pouze z interní sítě IDU.


Retrospektivní bibliografie

Retrospektivní bibliografie je zpracována v několika fondech, které odrážejí různé etapy snah o vybudování české divadelní bibliografie (viz Historie). Převážná část záznamů je uložena v lístkových kartotékách.


Historická kartotéka

Historická kartotéka obsahuje přes 300 000 záznamů o českém i světovém divadle z vybraných novin a časopisů od roku 1851 do roku 1989. Záznamy jsou řazeny podle hesel věcných, jmenných, místních i autorských.

Kartotéka článkové bibliografie za léta 1970–1976, původně připravená k tisku, zůstala v lístkové podobě. Obsahuje záznamy článků o divadle z celostátních i regionálních deníků, kulturně zaměřených a odborných periodik. Je uspořádána systematicky.

Oskenováním katalogu Česká národní bibliografie, který byl doposud dostupný v lístkové verzi pouze v badatelně, se Bibliografické oddělení zapojilo do projektu Národní knihovny „Národní informační systém pro retrospektivní konverzi katalogů“. Katalog, přesněji jeho část Hesla osobní, obsahuje 22 259 katalogizačních lístků a lze jej prohledávat online na této internetové adrese.


Tištěné bibliografie

Knižní literatura o divadle je v pětiletých kumulacích zpracována od roku 1945 do roku 1985. Jednotlivé svazky vycházely pod různými názvy. První čtyři soupisy vyšly s názvem Literatura o divadle a divadelní hry (1945–1970), další dva svazky pod názvem Knihy o divadle (už bez produkce divadelních her) zahrnují dobu od roku 1971 do roku 1985. Soupis divadelních časopisů a programů vydal Divadelní ústav v roce 1967 (Miroslav Laiske: Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 1772–1963).

Z materiálů Kartotéky české a do češtiny přeložené dramatické tvorby vydal Divadelní ústav celkem osm svazků soupisů dramatických textů jednotlivých národních kultur (Antické hry, Bulharské hry, Jugoslávské hry, Maďarské hry, Polské hry, Rumunské hry, Ruské a sovětské hry, Severské a nizozemské hry).


Personální bibliografie

Personální bibliografie vybraných osobností zpracované pro edici Divadelního ústavu Drama – divadlo – dokumentace (J. J. Kolár, G. Preissová, bratří Mrštíkové, J. Čapek, A. Dvořák, V. Dyk, J. Mahen, V. Nezval, v rukopise zůstaly soupisy díla J. Zeyera, O. Scheinpflugové, E. Bozděcha, O. Fischera, J. Kvapila a J. Langera).


Výběrová bibliografie článků ze zahraničního tisku

Od roku 1959 do roku 1974 Divadelní ústav zpracovával a vydával výběrovou anotovanou bibliografii článků ze zahraničních časopisů Bulletin Divadelního ústavu, později Zprávy Divadelního ústavu, 1973–1974 Divadlo ve světě, 1990–1995 opět Zprávy Divadelního ústavu.

Bibliografie časopisu Divadlo (1949–1970)

Zachycuje v úplnosti obsah všech jednadvaceti ročníků časopisu Divadlo. Obsah časopisu je zpracován komplexně, to znamená, že zachycuje nejen všechny články, zprávy, recenze knih, ale i otištěné hry, baletní, operní a filmová libreta, povídky či básně. Bibliografie je opatřena jmenným rejstříkem, seznamem zkratek autorů článků a přehledem členů redakce jednotlivých ročníků časopisu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru