Ediční oddělení

Ediční oddělení tvoří základ nakladatelských aktivit IDU. Kromě edic, které odborně a redakčně připravuje a vydává, spolupracuje na edičních projektech s ostatními odděleními IDU i s jinými nakladatelstvími. IDU patří objemem své knižní produkce mezi jedno z největších nakladatelství divadelní literatury u nás, jeho ediční činnost je specifická vysokým podílem odborné redakční práce často týmového charakteru. Takto důkladné redakční a odborné přípravě jednotlivých publikací se běžná nakladatelství většinou nemohou věnovat.

Ediční oddělení vydává původní i překladovou literaturu zabývající se historií i současností českého i světového divadla, knihy týkající se divadelní teorie a kritiky, divadelní hry, redakčně připravuje periodikum Czech Theatre a má na starost činoherní část časopisu Theatre.cz Bulletin.

Pracovníci Edičního oddělení vykonávají zároveň práci odborných konzultantů v oblasti současného českého divadla a dramatu a v oblasti divadla světového, protože v IDU neexistují specializovaná oddělení, která by se těmto oblastem přímo věnovala.

Ediční řady

Prioritou ediční práce tohoto oddělení jsou dvě základní řady odborné literatury: České divadloSvětové divadlo. Obě tyto edice přinášejí práce, které mají jednak zaplňovat mezery v překladové odborné literatuře, které vznikly před rokem 1989 (M. Čechov, K. Braun, E. G. Craig aj.), dále vyhledávají současné klíčové autory české (Vostrý, Lukeš, Stehlíková, Mikeš aj.) i světové (Brook, Aronson, Banu) teatrologické literatury a v neposlední řadě iniciují tituly nové, vznikající za odborné spolupráce a konzultací redaktorů oddělení.

U překladové literatury je velice podstatným úkolem redakce řešit problémy terminologické, začleňovat nové výrazy i jevy do terminologické struktury a hierarchie české teatrologie.

Ve výhledových plánech této edice je velkým projektem Edičního oddělení výbor z díla V. Mejercholda a Adolpha Appii v oblasti divadla světového a monografie (včetně kompletně zpracované bibliografie a archivu) Otomara Krejči.

Do edice České divadlo je začleněna i speciální řada Eseje, kritiky, analýzy, která přináší výbory z děl významných českých divadelních kritiků a teoretiků, včetně anotované a komentované bibliografie a dalšího obsáhlého aparátu. Na této edici Ediční oddělení spolupracuje s Kabinetem pro studium českého divadla. V nejbližším výhledu je vydání výboru z Václava Tilleho, Ferdinanda B. Mikovce a  Milana Lukeše, v dlouhodobé perspektivě pak zpracování odborných statí Otomara Krejči, Jindřicha Černého, Evy Uhlířové a dalších.

Tyto ediční řady zajišťují kontinuitu české teatrologické literatury. Důkladná odborná redakce a ediční práce je podmínkou, bez níž by většina svazků nemohla vzniknout. Totéž platí o publikacích slovníkového typu, které oddělení vydává mimo edice (např. Slovník světového divadla, Slovník divadelní antropologie, Brockettovy Dějiny divadla, Pavisův Divadelní slovník). Pro všechny tyto publikace Ediční oddělení autorsky zpracovalo části týkající se českého divadla, doplnilo tato vydání o terminologii, fakta a historické skutečnosti, podstatné pro naše chápání divadla.

Ediční oddělení vydává tři edice her. První z nich, Divadelní hry, obsahuje výbory z  klasické překladové dramatické literatury, především z her klasiků 20. století. Prestižním úkolem této edice je přinášet nové či zrevidované překlady, při jejichž redakci je brán zřetel jak na literární kvality překladu, tak na mluvnost a potřeby inscenační praxe. Edice přináší obsáhlé studie o autorech, biografické i bibliografické údaje. Velkým projektem této edice jsou tři svazky her Thomase Bernharda, z nichž dva již vyšly, třetí vyjde v roce 2010, v příštích letech vyjdou hry Giraudouxovy, Schnitzlerovy a Pirandellovy.

V edici Současná hra vycházejí překlady současné světové dramatiky. Tato edice pomohla v druhé polovině 90. let řadě klíčových zahraničních titulů na naše jeviště, nyní však byly komunikační vazby mezi našimi a zahraničními divadly navázány a hry z jazykově silných kultur (němčina, angličtina, francouzština, ruština) se na naše scény dostávají velice rychle. Edice se proto nyní snaží soustředit především na menší jazykové oblasti (balkánské země, skandinávské země atd.). Pokud je to možné, vydání hry je spojeno jednak s recipročním vydáním českých autorů v příslušné zemi, popřípadě s doprovodnou akcí (přednáška o divadle dané země, beseda s autorem, hostování místního souboru). Tato koncepce se daří např. při vydávání řady afrických her, které jsou s velkým ohlasem prezentovány při festivalu Tvůrčí Afrika. V této spolupráci chceme dále pokračovat. V nejbližším výhledu máme hry skandinávské, pobaltské a chorvatské.

Edice Visegradské drama přinese čtyři svazky her ze čtyř zemí V4, které budou průřezem jejich dramatikou celého 20. století. Tři svazky již vyšly. V ediční spolupráci s Divadelními ústavy zemí V4, které se na vydání podílejí, bychom rádi pokračovali i dále, uvažujeme o odborných srovnávacích teatrologických studiích či odborné reflexi nejzajímavějších režisérských osobností.

Czech Theatre

K propagaci českého divadla v zahraničí slouží periodikum Czech Theatre, vydávané v angličtině a přinášející informace o tom nejpodstatnějším v českém divadle za uplynulou sezonu. Pro tento časopis připravuje jeho redakce přehledové články a portréty českých divadel, souborů a jednotlivých tvůrců, které jsou koncipované s ohledem na zahraniční zájemce. Časopis je zaměřen na všechny oblasti divadla (činohra, loutky, opera, balet, taneční a pohybové divadlo, scénografie), přináší i informace o divadelních cenách, festivalech a výstavách. Aktuální informace pro zahraničí o nejvýznamnějších událostech naší divadelní scény potom přináší časopis Theatre.cz Bulletin, kde Ediční oddělení zajišťuje oddíl věnovaný činohře.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru