Culture 2000 (2001-2006)

culture 2000Program Culture 2000 (2000–2006) představoval jediný přímý nástroj finanční podpory ze strany Evropské unie pro oblast umění a kultury. Podporu na činnosti s uměleckým a kulturním rozměrem bylo vedle programu Culture 2000 rovněž možné získat z dalších komunitárních programů a strukturálních fondů EU. Koncem roku 2006 byl program ukončen, nicméně na něj plynule navázal program nový, plánovaný na období 2007–2013.

Program Culture 2000 se snažil v rámci svých omezených možností podpořit nové, smysluplné a co možná nejkvalitnější aktivity. Tyto aktivity směřovaly k naplnění hlavního cíle programu, kterým bylo povznesení společného evropského kulturního prostoru prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce, s cílem prohloubit pocit sounáležitosti evropských občanů, resp. evropského občanství. Takto stanoveného cíle byl dosahováno především podporou (mezi)kulturního dialogu a kulturní rozmanitosti, vzájemné znalosti kultury a historie evropských národů, tvůrčí činnosti a mobility umělců a jejich děl, rozvoje nových forem uměleckého výrazu, uznání kultury jako ekonomického a sociálního faktoru, zlepšování přístupu ke kultuře a účasti na kulturním dění.

Předkládaná publikace prezentuje projekty, na nichž participovaly české organizace, a to projekty, které byly podpořené v letech 2001–2006, to znamená v letech, kdy Česká republika měla do programu přístup. Přestože co do rozsahu přidělených finančních prostředků se jednalo o program relativně skromný, podařilo se s jeho pomocí dosáhnout celé řady pozitivních výsledků.

Uzavření programu skýtá příležitost rekapitulovat tyto dosažené úspěchy – přehledu podpořených projektů předchází stručná analýza české účasti, kterážto účast rok od roku kvantitativně i kvalitativně narůstala. Publikace by tak měla sloužit především jako inspirace pro ty, kteří se budou ucházet o podporu v novém programu Culture.

Termín kultura pochází z latinského slova cultura značícího v nejširším smyslu pěstování, učení a vzdělávání – a právě ke kultivování fungující občanské společnosti, a to jak kulturní obce, tak české a evropské společnosti jako takové, k tomuto dynamickému procesu, svým dílem přispěl i program Culture 2000.

Česká kancelář programu Culture

Program Evropské unie Culture 2000: Projekty s českou účastí (2001−2006)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru