Charta

Článek 1 – Cíle organizace

 1. Divadelní umění je univerzálním projevem lidstva, spojujícím velké skupiny lidí v celém světě. Z tohoto důvodu byla založena nezávislá profesionální mezinárodní organizace, nesoucí název Mezinárodní divadelní ústav (dále ITI). Účelem ITI je umožňovat mezinárodní výměnu poznatků a praktických zkušeností v oblasti tohoto umění (drama, taneční divadlo, hudební divadlo) pro upevnění míru a přátelství mezi národy, prohloubení vzájemného porozumění, zvýšení tvůrčí spolupráce mezi všemi lidmi v oblasti divadelního umění.
 2. Pro dosažení tohoto cíle ITI mezi jiným bude:
  1. podporovat činnost a tvořivost v oblasti živě předváděných umění (drama, taneční divadlo, hudební divadlo);
  2. směřovat k upevnění existující spolupráce mezi různými obory divadelního umění a  mezi organizacemi, a to jak národními, tak i mezinárodními;
  3. zakládat mezinárodní pobočky a podporovat založení národních center ITI ve všech zemích;
  4. shromažďovat dokumenty a šířit všechny druhy informace v oblasti živě předváděného umění;
  5. aktivně spolupracovat při rozvoji „Divadla Národů“, podporovat a koordinovat činnosti, zaměřené na organizaci divadelních kongresů, seminářů a setkání odborníků, stejně jako festivalů, výstav a soutěží, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni a ve spolupráci s členskými zeměmi ITI;
  6. obhajovat svobodný rozvoj divadelního umění a přispívat k ochraně práv profesionálů v oblasti divadla.

Pro dosažení výše uvedeného v rámci ITI se jednotlivá národní centra v členských zemích organizace musí řídit zásadami vzájemného uznání národních tradic každé země.

ITI může přizvat jiné divadelní organizace k navázání vztahů spolupráce s ITI a ke vstupu do ITI, bude-li to jejich přáním.

Článek 2 – Členství

 1. ITI má plné členství, dále spolupracující členy, přidružené členy, čestné členy a patronátní členství. Národní centra, představující různé obory divadelního umění své země, jsou jedinými plnými členy ITI.
 2. Přijetí do ITI -- ITI vyzývá členy divadelního společenství ve všech zemích k založení národních center, jejichž účelem bude prosazovat cíle ITI v dané zemi ve spolupráci s ITI a koordinovaně s ním. Každé z takovýchto Center má mít následující název: (název země) Centrum ITI. Členství různých kategorií v ITI se získává tím, že organizace přijme Chartu a Procedurální pravidla ITI.
  1. Žádosti o členství, přicházející z Center v zemích, které jsou členskými státy OSN nebo UNESCO, se jménem ITI přijímají jeho Generálním tajemníkem a podléhají schvalování Výkonnou radou na jejích schůzích. Žádosti o členství z jiných zemí se musí předložit Výkonné radě, která má pravomoc tyto žádosti přijmout nebo zamítnout.
  2. S ohledem na to, že se ITI zavazuje spolupracovat se všemi národy, Výkonná rada má právo přijmout jako přidruženého člena Centrum, které žádá o členství, ale které dočasně čelí nepřekonatelným překážkám pro plné členství. Období pro přidružené členství však nesmí přesáhnout šest roků.
  3. Jako spolupracující členové ITI mohou být přijaty národní instituce nebo mezinárodní organizace z oblasti divadelního umění, které svou činností přispívají k realizaci cílů ITI. Národní instituce se přijímají jako spolupracující členové rozhodnutím Výkonné rady se souhlasem Národního Centra téže země jako oficiální organizace.
  4. Jednotlivci mohou být zvoleni čestnými členy ITI rozhodnutím Výkonné rady na základě jejich zásluh, jejich přínosu pro mezinárodní divadelní umění, anebo s ohledem na jejich význam pro světové dějiny divadelního umění.
  5. Organizace nebo jednotlivci, podporující cíle a program ITI, mohou být přijati jako patronátní členové ITI rozhodnutím Výkonné rady.

   Jak čestní členové, tak i patronátní členové jsou členy Čestného Výboru ITI.
 3. Odstoupení a vyloučení -- Člen přestává být členem ITI v následujících případech:
  1. po rezignaci podané kdykoli, po uhrazení dlužných částek včetně částek za běžný rok, přičemž rezignace musí být podána ve formě dopisu ITI.
  2. po vyloučení, pokud tříčtvrtinová většina Kongresu bude pro toto vyloučení hlasovat.
  3. pokud nezaplatí svůj roční poplatek po tři za sebou následující roky, na doporučení Výkonné rady a po rozhodnutí Kongresu.
 4. Národní Centrum, které nemůže zaplatit svůj roční členský poplatek ITI, může zažádat o převedení do přidruženého členství na přechodné období, které nesmí přesáhnout šest let. Takovéto převedení musí být schváleno Výkonnou radou.
 5. Složení a funkce Národních Center -- Každé Centrum musí mít svou správní radu, která musí reprezentovat všechna odvětví divadelního umění (autory her, skladatele, pěvce, choreografy, herce, tanečníky, producenty, scénografy, divadelní manažery atd.). Tato rada se musí scházet pravidelně. Kromě toho pořádá valné hromady, kterých se účastní relativně velký počet individuálních nebo skupinových zástupců každého z uvedených odvětví.
 6. S ohledem na to, že Centra mají vyvíjet jak národní, tak i mezinárodní činnost, požaduje se, aby uvážily přijetí minimálních závazků, včetně uvedených níže, ale bez omezení výhradně na uvedené body:
  1. informovat všechny profesionály v dotyčné zemi o existenci Centra a o jeho složení,
  2. Rada Centra (President, Vicepresident, Generální tajemník atd.) se musí skládat z aktivních představitelů profesionálního života v zemi a musí, je-li to možné, zahrnovat zástupce každého odvětví divadelního umění,
  3. Centrum musí přijmout závazek (cokoli tento obnáší) umožňovat návštěvy profesionálů ze zahraničí s možností uzavření kontraktů a musí poskytovat těmto umělcům veškerou nefinanční podporu, která přispěje k vysoké úrovni jejich uměleckých výkonů,
  4. Centrum bude v souladu s potřebami země zakládat jednotlivé výbory, pověřené zkoumáním nejdůležitějších problémů, kromě problémů komerčních a odborových, které jsou v kompetenci jiných organizací,
  5. kdykoli to je možné, Centrum se podujme iniciativy v organizaci kulturních událostí, jako například jsou diskuse u kulatého stolu, tiskové konference, výstavy, divadelní publikace a další.

Článek 3 – Orgány

 1. Řídicí orgány ITI se zřizují z členů Kongresu, shromážděných na plenární schůzi. V období mezi sjezdy se práce ITI řídí Výkonnou radou, Správní radou a Generálním tajemníkem.
 2. Za účelem podporování rozvoje divadla v konkrétních zeměpisných oblastech, ITI může zakládat Regionální pobočky.
 3. Za účelem podrobného prozkoumání určitých otázek v specializovaných oblastech divadelního umění ITI může vytvářet stálé nebo dočasné výbory.
 4. Kongres má právo ukončit činnost těchto výborů. 
  1. Složení 
   1. členství
    Kongres se musí skládat z:

    představitelů, oficiálně jmenovaných Národními Centry. Každé Centrum jmenuje maximálně tři delegáty a tři náhradníky, které mohou doprovázet techničtí poradci a experti, jejichž účast se považuje za nutnou.
   2. účast
    Kongres je rovněž otevřen pro:
    1. Zástupce, oficiálně jmenované Přidruženými Centry a Spolupracujícími členy, maximálně po jednom zástupci a jednom náhradníkovi.
    2. Vedoucí kanceláří Center, vedoucí projektů a tajemníky regionálních poboček a programových výborů, stejně jako národní delegáty a jiné účastníky, kteří se účastní schůzí výborů a seminářů v průběhu Kongresu jako pozorovatelé.
    3. Individuální čestní členové a představitelé patronátních členů se mohou účastnit Kongresu jako pozorovatelé.
    4. President má právo pozvat představitele OSN, UNESCO, některých jiných mezinárodních organizací nebo divadelních organizací a jednotlivce, aby se zúčastnili práce Kongresu jako pozorovatelé.
  2. Úkoly Kongresu 
   1. Kongres má nejvyšší pravomoci ve všech otázkách týkajících se Institutu.
   2. Kongres určuje plány a politiku Institutu.
    1. posuzuje zprávy a materiály předložené Kongresu;
    2. schvaluje závěrečnou finanční zprávu za období uplynulé od předcházejícího Kongresu a schvaluje program a rozpočet na období do dalšího Kongresu;
    3. Volí členy Výkonné rady;
    4. Stanoví výši ročních členských poplatků pro plné členy, přidružené členy, spolupracující členy, čestné a patronátní členy.
  3. Volby
   1. Právo volit mají jen plní členové. Každé Národní Centrum má jeden hlas.
   2. Hlasování v zastoupení se umožňuje za následujících podmínek: 
    1. v případě, že člen nemá možnost být osobně přítomen na valné hromadě Kongresu.
    2. pověření pro hlasování v zastoupení se musí zaslat nebo předat jak pověřovanému Centru, tak i sekretariátu valné hromady Kongresu.
    3. Centrum může obdržet jen jeden mandát.
   3. Jakékoli Národní Centrum ITI, které se po dva roky nebo více opozdilo s úhradou svých členských příspěvků, ztrácí své právo hlasovat na Kongresu.
   4. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou v hlasování přítomných a zastoupených Center, kromě případů, kdy toto je stanoveno jinak Chartou a kdy se Kongres usnesl na zvláštních opatřeních.
  4. Zasedání Kongresu
   1. Řádný Kongres se svolává každé tři roky; může být odložen, zrušen, nebo se může konat v mimořádném termínu na základě dvoutřetinové většiny v hlasování při rozhodování Výkonné rady, anebo na základě žádosti dvou třetin z celkového počtu všech Národních Center, které zaplatily své členské příspěvky.
   2. Každý řádný Kongres rozhoduje o příštím místě konání následujícího Kongresu, je-li to možné.
   3. President svolává Kongres a uvědomuje všechny členy ITI co nejdříve, nejpozději devadesát dnů před zahájením Kongresu, o datu a místě jeho konání.
   4. Jakékoli diskuse, které přímo nesouvisí s cíli ITI, se musí vyloučit z programu Kongresu, jednání Výkonné rady a všech ostatních výborů.

    Avšak v případě zjevného útoku na lidskou svobodu, zaměřeného na osobu člena ITI nebo na jeho Centra, takováto diskuse se připouští hlasováním dvoutřetinové většiny členů.
  5. Předsednictví a protokol
   1. Každý Kongres má zvolit Předsedu a úřední osoby Kongresu.
   2. Příspěvky na Kongresu se uvádějí v shrnutých záznamech a protokolech, včetně zprávy Generálního tajemníka a pokladníka, a rozesílají se všem členům ITI.

Článek 4 – Výkonná rada

 1. Složení
  1. Výkonná rada se musí skládat z nejvýše dvaceti členů, jmenovaných dvaceti Centry, zvolených Kongresem na období mezi dvěma Kongresy. Ve výjimečných případech Centrum může zrušit jmenování, které dříve provedlo, a sdělit důvody tohoto rozhodnutí Výkonné radě.
  2. Výkonná rada musí v maximální možné míře zastupovat všechny regiony a různorodé kultury a divadelní obory. Zvoleným Centrům se doporučuje jmenovat osobnosti, mající potřebnou kvalifikaci pro plnění funkcí, svěřených radě.
  3. Členové Výkonné rady jednají a činí rozhodnutí v rámci svých schopností a v zájmu ITI; jednají jménem Kongresu, nikoli jako zástupci vlastních Center.
  4. Za účelem zajištění veškeré dostupné zaručené informace Výkonná rada může přizvat zástupce spolupracujících členů, regionálních poboček, programových výborů, přidružených organizací nebo jejich technické poradce a čestné předsedy k účasti na schůzích jako poradní těleso bez hlasovacího práva.
  5. Výkonná rada má právo přizvat Předsedu Kongresu, a pokud výše jmenovaný není příslušníkem zvoucí země, pak delegáta této země, aby se zúčastnil zasedání Výkonné rady, konaných v průběhu Kongresu, přičemž takováto osoba nemá hlasovací právo. Představitel Organizace Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) – zakladatele ITI – se zve na všechna zasedání rady jako poradce.
  6. Při každých volbách do Rady se polovina odstupujících členů nesmí volit na příští období. Pokud je však kandidátů Národních Center do Výkonné rady méně než 20, odstupující Centra, která už nemají nárok na zvolení, se mohou zúčastnit voleb znovu po provedení prvního kola voleb. V druhém kole voleb počet neobsazených křesel, která se mají obsadit, se bude určovat rozdílem mezi počtem Center, zvolených v prvním kole, a celkovým počtem 20. 
  7. V tom případě, že Výkonná rada zůstane bez jednoho ze svých členů z důvodu jeho úmrtí nebo rezignace, Národní Centrum země tohoto člena musí jmenovat jinou osobnost v nejkratším možném termínu.
 2. Funkce
  1. Výkonná rada odpovídá za realizaci programu, schváleného Kongresem.
  2. Výkonná rada má volit Správní radu na období mezi dvěma Kongresy z řad svých členů na svém prvním zasedání.
  3. President ITI je zplnomocněn reprezentovat ITI oficiálně za všech okolností. President svolává Kongresy a předsedá jim, svolává a předsedá schůzím Výkonné rady a Správní rady. President je oprávněným zástupcem ITI ve všech právních a administrativních záležitostech.
  4. Nově zvolená Výkonná rada odpovídá za ITI od data ukončení Kongresu do ukončení následujícího Kongresu. Mezi ohlášením výsledků voleb a ukončením Kongresu nová Výkonná rada má mít právo pouze jmenovat Správní radu. Za završení práce Kongresu nese odpovědnost odstupující Výkonná rada.
 3. Schůze
  1. Výkonná rada zasedá v průběhu Kongresu a dále se schází na řádných schůzích alespoň třikrát v období mezi Kongresy. Rada se může sejít na mimořádné schůzi, kterou buď svolává Předseda rady, nebo se koná na základě žádosti jedné třetiny členů.
  2. Řádná schůze se koná v průběhu Kongresu. Na takových zasedáních Výkonná rada jmenuje administrativní pracovníky.
  3. První dvě řádné schůze Výkonné rady se musí konat v průběhu každého ze dvou roků, následujících po Kongresu, a třetí schůze se musí konat v období mezi šesti a třemi měsíci před dalším Kongresem.
  4. Předseda má právo oslovit Kongres jménem Výkonné rady s projevem o stavu ITI.

Článek 5 – Správní rada

 1. Složení
  Správní rada se skládá z Presidenta, dvou Viceprezidentů a dvou členů. Generální tajemník je členem ex-officio. Správní rada má právo jmenovat technické poradce na určité období, kteří mají napomáhat členům rady ve svých konkrétních oborech.
 2. Funkce
  Správní rada odpovídá za administrativní a finanční řízení ITI mezi schůzemi Výkonné rady. Každý člen Správní rady odpovídá za konkrétní administrativní úkoly, včetně úkolů finančních.
 3. Schůze
  Správní rada se schází v obdobích mezi schůzemi Výkonné rady a také kdykoli je to pokládáno za vhodné a schůze je svolána Presidentem. Správní rada předkládá zprávu o svém jednání na následující schůzi Výkonné rady.

Článek 6 – Regionální pobočky

Kongres se může rozhodnout o založení regionálních poboček, které se skládají z Center ITI, patřících do určité zeměpisné oblasti.
Tyto regionální pobočky mají za úkol studovat způsoby podpory rozvoje divadelního umění a jejich realizaci v praxi, přičemž se zvláštní ohledy berou na problémy, příznačné pro dané území. Založení regionálních poboček musí být schváleno Kongresem, který rovněž odpovídá za to, že tyto regionální organizace jednají tak, aby podporovaly práci ITI a neohrožovaly mezinárodní jednotu.

Článek 7 – Výbory

 1. Za účelem podrobného prostudování určitých otázek ve specializovaných oborech divadelnictví ITI má právo vytvořit programové výbory, jejichž jednotlivé projekty činnosti jsou v souladu s Chartou ITI. Kongres může ukončit existenci těchto výborů.
 2. Kongres nebo Správní rada mohou jmenovat výbory za účelem prozkoumání důležitých problémů.

Článek 8 – Sekretariát

 1. Složení
  1. Sekretariát se musí skládat z Generálního tajemníka a nezbytných administrativních pracovníků.
  2. Generální tajemník má být jmenován Správní radou obvykle pro období čtyř let s možností dalšího jmenování, toto jmenování schvaluje Kongres. Podmínky jmenování Generálního tajemníka se musí specifikovat ve smlouvě mezi Presidentem ITI a Generálním tajemníkem.
 2. Funkce
  1. Generální tajemník odpovídá Výkonné radě a Správní radě za provedení úkolů, které mu tyto orgány svěřily, a za jakékoli další iniciativy, k jejichž plnění může být vyzván, v obdobích mezi schůzemi Výkonné rady a Správní rady. Generální tajemník odpovídá za přijetí a propouštění personálu sekretariátu.
  2. Povinnosti Generálního tajemníka jsou výhradně mezinárodní povahy. Při plnění svých povinností tato osoba nebude vyhledávat ani přijímat instrukce od žádného Centra ani od žádného orgánu, nepatřícího do ITI. Všechna Centra ITI se zavazují respektovat mezinárodní charakter práce Generálního tajemníka a neovlivňovat tuto osobu při plnění jejích povinností.
  3. Generální tajemník, jehož práce je řízena Výkonnou radou, předkládá Kongresu Zprávu o činnosti ITI za období od předcházejícího Kongresu. Zpráva se schvaluje Výkonnou radou před Kongresem a předkládá se plenárnímu zasedání zmíněného Kongresu pro ratifikaci.

Článek 9 – Financování

 1. Kongres schvaluje rozpočet na období mezi dvěma Kongresy a rozděluje povinnosti financování mezi Centry.
 2. ITI má právo vytvořit „cestovní fond“ za účelem umožnění účasti na setkáních ITI a jiných událostech představitelům vzdálených zemí.
 3. ITI má právo se schválením Výkonné rady přijímat dary, sponzorování a dotace pro všeobecné nebo konkrétní účely přímo od vlád, státních a soukromých organizací a institucí a od jednotlivců, a rovněž má právo získávat úvěry od bank.

Článek 10 – Změny

 1. Návrhy na změnu této Charty vstupují v platnost po jejich schválení Kongresem ITI dvoutřetinovou většinou v hlasování.
 2. Text navrhovaných změn se zasílá Centrům nejpozději do dvou měsíců před konáním dalšího Kongresu, na němž se návrh má předložit. Veškeré takového návrhy jednotlivých Center se musí zaslat Generálnímu tajemníkovi nejpozději tři měsíce předem.

Článek 11 – Platnost

ITI má časově neomezenou dobu existence.
Činnost ITI může být ukončena, pokud kdykoli tři čtvrtiny z celkového počtu Center vyjádří svá přání tuto činnost ukončit a zašlou je písemně Generálnímu tajemníkovi. V takovémto případě Výkonná rada má právo ITI rozpustit.

Tato stránka obsahuje

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru