České středisko ITI

Československé národní středisko bylo členem této mezinárodní organizace od jejího založení v roce 1948, po vzniku samostatné České republiky bylo české středisko registrováno na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 7. 10. 1993 pod registračním číslem 7402.

V roce 1990 stávající výbor československého střediska přijal návrh na vytvoření dvou relativně samostatných sekcí, české a slovenské, které by obě měly v československém výboru střediska paritní zastoupení. Poté v březnu 1991 na Valné hromadě českého střediska, konané v sále Divadelního ústavu, byl zvolen nový výbor českého střediska ve složení: Eva Herrmannová (hudebně-dramatické divadlo), Vladimír Vašut (taneční divadlo), Milan Klíma (výchova mladých divadelníků), Helena Albertová (dramatická tvorba), Petr Osolsobě (publikace a komunikace), Jan Burian a Ivo Krobot (činohra) a Johana Kudláčková (nové divadlo). Do federálního výboru byli navrženi tito zástupci: E. Herrmannová, J. Kudláčková a J. Burian, na předsedkyni celého střediska stávající ředitelka Divadelního ústavu v Praze (a sídla sekretariátu československého centra) H. Albertová. Posléze byl ustaven federální výbor, který doplnil tři české zástupce o slovenské (komunikační výbor – Oleg Dlouhý, výchova dramatických umělců – doc. S. Šimková a hudební komitét – Juraj Beneš) a zvolil za předsedkyni československého centra H. Albertovou. Tento výbor pracoval v tomto složení až do roku 1993, tzn. až do konce federativní republiky. Posléze po rozdělení federace na samostatnou Českou republiku, začal plně fungovat stávající český výbor jako plnoprávný samostatný orgán nově vzniklého českého střediska a ten na tomto základě pracoval ve stejném složení (resp. za neúčasti M. Klímy a P. Osolsoběho) až do nové Valné hromady v květnu 2001. 

Hlavní cíl: Propaguje české divadlo ve světě a rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti performing arts.

Institut umění – Divadelní ústav je sídlem českého střediska ITI.

České středisko ITI: pomáhá zahraničním hostům a zájemcům s kontakty na česká divadla, divadelní organizace, instituce, organizátory festivalů, redakce časopisů, producenty i jednotlivé osobnosti. Poskytuje základní informace o českém divadle, současném repertoáru divadel a připravuje program pro zahraniční návštěvníky.

České středisko ITI je připraveno poskytnout zahraničním návštěvníkům setkání s jejich českými kolegy, pomoci jim při návštěvě divadelních zkoušek, výukových programů, zorganizovat návštěvy muzeí, archivů, knihoven, vč. videoprojekcí, návštěvu jednotlivých odborných pracovišť, vč. škol, ostatních institucí a organizací. Spolupracuje na organizování různých konferencí a seminářů.

Aktivity českého střediska ITI:

 • Každý rok přeloží a distribuuje po všech divadlech, médiích apod. Poselství k Mezinárodnímu Dni divadla (někdy též k Mezinárodnímu dni tance).
 • Participuje pravidelně na mezin. setkáních ITI – Kongresy, zasedání komisí.
 • Kooperuje na organizování konferencí, sympozií, seminářů a festivalů. Pomáhá se zahraniční účastí, propagací a zajištěním zahraničních hostů – pozorovatelů apod.
 • Na bázi smlouvy o reciproční výměně informací a osob spolupracuje s polským centrem ITI.
 • V červnu roku 1998 zorganizovalo zvláštní setkání ITI středisek z celého světa u příležitosti 50. výročí založení této organizace v Praze, jeho součástí bylo fórum „Naše rozdílná tvořivost“ a diskuse o budoucnosti organizace. Při této příležitosti zde zasedal rovněž Exekutivní výbor organizace a hostem setkání byla ředitelka Divize tvořivosti, kulturního rozvoje a copyrightu UNESCO paní Corral. Na společném zasedání byly rovněž slavnostně předány ceny Uchimura divadelníkům z Tunisu a Litvy. Setkání navštívilo 61 účastníků z 27 zemí.
 • Spolupráce na přípravě mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale a organizace návštěvy top představitelů ITI při této výstavě v Praze. 
  Středisko pravidelně zajišťuje českou část publikace World of Theatre, tzn. jednou za dva roky připraví analýzu českého současného divadla za uplynulé dvě sezony a dá ji přeložit do obou úředních jazyků (angličtiny a francouzštiny).
 • Připravuje a odpovídá za obnovu českého vstupu do mezinárodního adresáře ITI, jakož i za jeho aktualizaci na internetových stránkách. 
  Sekretariát českého střediska je hojně navštěvován zahraničními hosty, jimž jsou poskytovány konzultace, informace, kontakty a vstupenky na představení. Rovněž mnohé písemné dotazy a informace jsou na různých úrovních zodpovídány.
 • Momentálně české středisko prochází transformací. Snaží se oživit své aktivity, mobilizovat členství, změnit komitéty, předsedu apod.
  Publikační možnosti českého střediska: informační toky Institutu umění – Divadelního ústavu, zejména jeho internetové portály.
 • V posledních letech organizace: hudební, baletní a režisérské semináře, UNESCO – ITI Chair – vzdělávání mladých umělců v Bukurešti, dramatická soutěž (Evropská cena, Onassis, Playwrights Com). Především účast na odborných zasedáních (status umělce, mobilita apod.).

Členské příspěvky českého národního centra ITI činí ročně 1.110 €.

Statut Českého národního centra Mezinárodního divadelního ústavu

Znění tohoto statutu bylo přijato v Praze dne 26. května 2004

 1. České centrum Mezinárodního divadelního ústavu (dále České centrum ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními sdruženími a asociacemi, divadelními institucemi a dalšími prVVofesionálními organizacemi, zástupci vysokého divadelního školství, popř. individuálními členy, které může do svých řad kooptovat Rada Českého centra ITI na funkční období tří let.
 2. Posláním Českého centra ITI je naplňovat aktivity, vyplývající z programu mezinárodní organizace ITI dle článků 1 a 2 Stanov ITI (viz příloha č. 2). Dále je jeho úkolem stimulovat a vést dialog o klíčových tématech české divadelní kultury, formulovat a zastupovat její společné zájmy a reflektovat činnost Divadelního ústavu.
 3. Členství v Radě českého centra ITI je čestné.
 4. Rada se schází minimálně 3x do roka a je usnášeníschopná, pokud hlasuje více než polovina jejích členů. Každý ze členů Rady má jeden hlas.
 5. Rada volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty Českého centra ITI na funkční období 3 let.
 6. Výkonným ředitelem Českého centra ITI je ředitel Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze, který je oprávněn České centrum ITI zastupovat a jeho jménem jednat. Úkolem ředitele je naplňovat funkce Českého centra ITI, které vyplývají ze Stanov mezinárodní organizace ITI (viz příloha č. 2)
 7. Funkci sekretariátu Rady a Českého centra ITI vzhledem k mezinárodní organizaci ITI vykonává Institut umění – Divadelní ústav.
 8. České centrum ITI zastupují a navenek jeho jménem jednají prezident, viceprezidenti, popř. pověření členové.
 9. Náklady na činnost Českého centra ITI jsou součástí rozpočtu Instiutu umění – Divadelního ústavu v Praze. Za řádné hospodaření odpovídá výkonný ředitel Českého centra ITI.
 10. Tento Statut Českého centra ITI platí po dobu jeho řádného členství v mezinárodní organizaci ITI. Jakékoliv jeho změny a úpravy musí být projednány a přijaty nejméně 2/3 členů Rady.Příloha č. 1


Členové Rady:

 • Asociace profesionálních divadel ČR
 • Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků
 • České středisko ASSITEJ (Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež)
 • České středisko SIBMAS (Mezinárodní společnost divadelních knihoven a muzeí)
 • České středisko UNIMA (Mezinárodní unie loutkářů)
 • Divadelní akademie múzických umění (DAMU)
 • Herecká asociace
 • Institut umění – Divadelní ústav
 • Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)
 • Jednota hudebního divadla
 • Sdružení českých divadelních kritiků
 • Taneční sdružení ČR
 • Individuální členové Rady:
  • Yvonna Kreuzmannová
  • Marta Smolíková
  • Nina Vangeli


Výkonná ředitelka:

Pavla Petrová

Viceprezidenti:


Jan Burian
Nina Vangeli


Prezident:

Táňa Fischerová


Příloha č. 2


Cíle organizace

 1. Divadelní umění je univerzálním projevem lidstva, spojujícím velké skupiny lidí v celém světě. Z tohoto důvodu byla založena nezávislá profesionální mezinárodní organizace, nesoucí název Mezinárodní divadelní ústav – ITI. Účelem ITI je podporovat mezinárodní výměnu poznatků a praktických zkušeností v oblasti divadelního umění (drama, tanec, hudební divadlo) pro upevnění míru a přátelství mezi národy, pro prohloubení vzájemného porozumění, pro zvýšení tvůrčí spolupráce mezi všemi lidmi v oblasti divadelního umění.
 2. Pro dosažení tohoto cíle ITI mezi jiným bude:
  1. povzbuzovat činnost a tvořivost v oblasti živě předváděných umění (drama, tanec, hudební divadlo);
  2. směřovat k rozšíření existující spolupráce mezi různými obory divadelního umění a mezi organizacemi, a to jak národními, tak i mezinárodními;
  3. zakládat mezinárodní pobočky a podporovat založení národních center ITI ve všech zemích;
  4. shromažďovat dokumenty a šířit všechny druhy informací, vydávat publikace v oblasti performing arts;
  5. aktivně spolupracovat při rozvoji „Divadla národů“, povzbuzovat a koordinovat činnosti, zaměřené na organizaci divadelních kongresů, seminářů a setkání odborníků, stejně jako festivalů, výstav a soutěží, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni ve spolupráci s členskými zeměmi ITI;
  6. chránit svobodný rozvoj performing arts a přispívat k ochraně práv profesionálů v oblasti performing arts.
 3. Pro dosažení těchto cílů se členové ITI řídí zásadami vzájemného uznání a respektují národní tradice každé země.
 4. ITI může přizvat jiné divadelní organizace k navázání vztahů spolupráce s ITI a ke vstupu do ITI, bude-li to jejich přáním.

  Složení a funkce národních center
 5. Každé národní centrum má svoji Radu, která reprezentuje všechna odvětví divadelního umění (autory divadelních her, skladatele, režiséry, pěvce, choreografy, herce, tanečníky, producenty, scénografy, divadelní manažery atd., včetně zástupců odborné edukace). Tato Rada se schází pravidelně. Kromě toho pořádá valná shromáždění, kterých se účastní relativně velký počet individuálních či skupinových zástupců každého z uvedených odvětví.
 6. S ohledem na to, že národní centra mají vyvíjet jak národní, tak i mezinárodní činnost, předpokládá se, že na sebe převezmou zodpovědnost za následující úkoly, které ale tímto nejsou omezeny:
  1. informují všechny profesionály v dotyčné zemi o existenci národního centra a o jeho složení,
  2. Rada národního centra (president, vicepresident, ředitel atd.) se skládá z aktivních představitelů profesionálního života v zemi a je-li to možné, zahrnuje zástupce každého odvětví divadelního umění,
  3. Národní centrum se zavazuje poskytovat zahraničním profesionálům při jejich návštěvě kontakty a zajistit veškerou nefinanční pomoc, která usnadní jejich pobyt.
  4. Centrum, v souladu s potřebami země, zakládá výzkumné/analytické výbory, které zkoumají nejvýznamnější problémy, odděleně od problémů komerčních a odborových, které jsou v kompetenci jiných organizací,
  5. kdykoli to je možné, národní centrum iniciuje organizaci kulturních akcí, jako jsou diskuse u kulatého stolu, tiskové konference, výstavy, divadelní publikace a další.

Valná hromada českého střediska ITI

Valné hromady českého střediska ITI (Mezinárodního divadelního ústavu), která proběhla dne 28. května odpoledne v sále Divadla Kašpar v Celetné ulici, se zúčastnilo na sedm desítek divadelníků (zástupců sdružení a asociací, divadelních souborů i jednotlivců) ze zhruba 1 300 oslovených. Posláním českého národního střediska je propagovat české divadlo v zahraničí a informovat domácí divadelní obec o světovém dění, být mediatorem a kontaktním místem pro zahraniční i domácí návštěvníky. Zároveň – protože činností českého národního centra jsou současně i veškeré aktivity Divadelního ústavu – jeho nová rada by měla fungovat též jako poradní orgán ředitele Divadelního ústavu. K činnosti střediska, resp. její náplni, nebylo připomínek, panovala všeobecná shoda především v otázce nutnosti zachování kontaktů a zprostředkovatelské funkce střediska, navrženo bylo pouze nasměrovat tlak na promotion českého divadla v zahraničí a celkově zeefektivnit transparentnost aktivit českého střediska i mezinárodní organizace.

Po rozsáhlé diskusi, zaměřené především na způsob volby do rady českého střediska, resp. na otázku, zda volit do rady osobnosti (avšak pak nastává problém s proporčním zastoupením jednotlivých oborů a profesí, pokrytím komitétů, jakož i s odpovědností apod.) či respektovat navržený způsob reprezentativního zastoupení představitelů všech stávajících sdružení, asociací, spolků apod. s tím, že za oblasti, které takto nejsou pokryty (zejména edukace a nezávislá sféra) by nový výbor kooptoval jejich představitele – byl volbou schválen model zastupitelský, podle něhož budou tedy prostřednictvím svých profesních sdružení a asociací v národním centru ITI zastoupeni všichni domácí profesionální divadelníci, a české středisko se tak stane vrcholnou střešní organizací, která bude mít sílu i možnosti k jednání za tuto oblast kultury ve vztahu např. k vládním institucím. Z výše uvedeného vyplývá, že mj. rezignoval stávající výbor českého střediska a odstoupila jeho dlouholetá prezidentka H. Albertová, nová rada, složená z institucionálních zástupců, se poprvé sejde na podzim tohoto roku a na svém zasedání by měla mj. zvolit ze svého středu nového prezidenta střediska. Výkonným ředitelem českého národního střediska ITI je automaticky ze své funkce ředitelky pražského Divadelního ústavu Ing. Pavla Petrová.


T. Fischerová – CV

narozena v Praze 1947. Studovala divadelní fakultu na Jamu v Brně a během té doby natočila své první filmy. Na základě hlavní ženské role ve Filmu Ant. Máši pozvána k hostování do známé pražské scény Činoherní klub, kde posléze hrála dalších šest let.Pro tuto nabídku opustila divadelní fakultu v Brně.

V roce 1973, kdy začala divadelní normalizace po sovětské okupaci byla nucena opustit Činoherní klub. Na čtyři roky přijala nabídku angažmá v dětském divadle J. Wolkra, po narození dítěte je ale dobrovolně opuští. V osmdesátých letech se vrací k divadlu hostováním zejména v Laterně Magice, ve spolupráci s Evaldem Schormem a posléze Antonínem Mášou. Hraje rovněž ve filmech a věnuje se divadelní práci ve studiu Bouře, kde se inscenují zejména Hry Wiliama Shakespeara a klasický repertoár. Po roce 1989 se více začíná věnovat poesii a pracuje v pražské Lyře Pragensis.
Známá rovněž jako moderátorka televizních pořadů pro lidi s postižením a s charitativním zaměřením. Vedle své práce herecké působí rovněž v mnoha občanských sdruženích a nadacích. Mimo jiné je členkou presidia Herecké asociace.Nina Vangeli – CV

Divadelní a taneční publicistka, režisérka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouholetá vedoucí undergroundové divadelní skupiny sedmdesátých a osmdesátých let, která pracovala ve stylu fyzického divadla. V devadesátých letech vytvořila několik operních režií. Publikační činnosti se směla věnovat až po změně režimu. Za tuto dobu se vypracovala na přední taneční publicistku, zaměřuje se zejména na současný tanec, alternativní tanec a divadlo a over-cross. Přispívá do řady divadelních a kulturních periodik, je vedoucí redaktorkou revue pro současný tanec Taneční zóna.

Podsekce

Složení Rady českého střediska ITI

 • Asociace profesionálních divadel
 • Taneční sdružení
 • Jednota hudebního divadla
 • Herecká asociace
 • Sdružení českých divadelních kritiků /SČDK/
 • Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků /ČOSDAT/
 • Teatrologická společnost /České středisko FIRT -Mezin. Federace divadelních vědců/
 • České středisko UNIMA /Mezin. Unie loutkářů/
 • České středisko ASSITEJ / Mezin. Asociace divadel pro děti a mládež/
  České středisko SIBMAS /Mezin. Společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů
 • DAMU Praha
 • JAMU Brno
 • Nezávislí
 • Divadelní ústav

 
Členové Českého centra ITI:

 

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL

Asociace profesionálních divadel se zabývá otázkami společného zájmu členů, cílem je vzájemná spolupráce a pomoc a uskutečňují se zejména: společnými konzultacemi statutárních zástupců a poskytováním informací z činnosti jednotlivých divadel; výměnou zkušeností z jednání divadel s orgány státní správy a samosprávy; návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel při jednání s orgány státní správy a samosprávy obzvláště tam, kde je to pro další činnost divadel bezprostředně nutné; návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel ve vnitřních otázkách jednotlivých divadel. Od roku 2000 je členem nadnárodní organizace PEARLE (Performing Arts Employers Association League) se sídlem v Bruselu.


TANEČNÍ SDRUŽENÍ České republiky

Taneční sdružením, založené roku 1990, je dobrovolnou a otevřenou organizací, sdružující taneční interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy, kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění v divadlech, souborech, skupinách, uměleckých školách i ve svobodném povolání anebo ty, kteří takto působili. Sdružení se pokládá za organickou součást české kultury a hodlá se aktivně podílet na jejím zastoupení v našem společenském a veřejném životě.
Hlavním posláním TS ČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice. V tom smyslu Sdružení chce: střežit vysoký morální kredit tanečního umění a usilovat o jeho skutečnou profesionalizaci, starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění, posilovat autoritu tanečního umění, vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních / např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kursy, apod.), úzce spolupracovat s dalšími uměleckými sdruženími v české republice, pěstovat přímé styky se zahraničními organizacemi podobného typu a spolupodílet se na činnosti nevládních mezinárodních organizací, zasazovat se o radikální nápravu současného stavu tanečního školství, podporovat rozvoj teorie a kritiky, vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích, podporovat vznik samostatného časopisu, věnovaného profesionálnímu tanci, prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů, atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím, apod.


Ke dni 13. 6. 2004, kdy proběhlo VII. Valné shromáždění TS ČR, má 52 aktivních členů.

 

HERECKÁ ASOCIACE

Herecká asociace řeší především tyto čtyři okruhy problémů:


 1. Profesní tématika, tj. veškeré otázky a problémy, které se týkají pozice herecké profese vůči dalším subjektům. Vytváření dobrých pracovních podmínek pro práci, průhledné a kvalitní finanční ohodnocení herecké tvůrčí práce.
 2. Prestižní tématika, tj. veškeré otázky a problémy, které se týkají prestiže herecké profese. Jde o projekty, které usilují o zviditelnění kvality herecké práce a o zviditelnění tvůrčí stránky herecké profese „na venek“ – všechny musejí být viditelné širší veřejnosti, ale slouží také pro kolegy navzájem. Patří sem zejména Ceny Thálie, dále dabingová cena Františka Filipovského, Senior Prix a nově se chystá herecká cena v rámci festivalu Novoměstský hrnec smíchu s pracovním názvem Televizní objev roku, nelze zapomenout též ceny celoživotní, které jsou poděkováním za mnohaletou úspěšnou práci. V neposlední řadě HA má zástupce v různých nadacích, na MK v grantové radě, atp.
 3. Sociální tématika, tj. všechny otázky a problémy, které se týkají sociální situace herců. Jde především o jednorázové finanční výpomoci členům HA z celé republiky, kteří se ocitli v problémech /sociálních,zdravotních/. Funguje úspěšná spolupráce s Nadací život umělce. Dále jde o návratné půjčky, organizování setkání seniorů, různé právní a organizační pomoci při problémech našich členů s kterými se na nás obracejí ( např. nedávno se řešilo natáčení mladé herečky v cizině, která potřebovala pomoc při hledání zahraniční agentury atp.)
 4. Pracovně právní tématika- s pomocí ČMKOS hlídat novely všech zákonů, které se týkají herců jako profese i občanů (/ to je např. zákon o dani z příjmů, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zdravotním pojištění, zákon o sociálním a nemocenském pojištění, Autorský zákon, obchodní a občanský zákoník ad.)


K těmto 4 základním činnostem HA si ještě přidejte každodenní "úřadování", vedení účetnictví, členství ve Správní radě majitelů domu ve kterém sídlí Herecká asociace, která je spoluvlastníkem, dále nutnost okamžité reakce na dotazy různých institucí a orgánů a zjistíte, že je tu vlastně pátá oblast činnosti Herecké asociace, která by se dala nazvat "mravenčí prací".Tolik tedy ve stručnosti k náplni činnosti Herecké asociace a jejího prezidia.
Odpověď na otázku po smyslu existence Herecké asociace necháme na Vás.JEDNOTA HUDEBNÍHO DIVADLA

Jednota hudebního divadla je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací, sdružující všechny fyzické a právnické osoby s jakýmkoli profesním vztahem k hudebnímu divadlu., příp. i zájemce z řad veřejnosti, kteří chtějí podporovat rozvoj tohoto žánru. Vznikla v r.1990 a vytkla si následující cíle:-usilovat o další rozvoj hudebního divadla a zvýšení jeho autority. Podílet se na vzniku a realizaci akcí nebo přímo pořádat akce, které propagují nejlepší výsledky hudebního divadla; vytvářet a prosazovat podmínky pro svobodnou divadelní tvorbu a chránit práva a společné zájmy divadelní hudební kultury, a to i ve vztahu ke státním orgánům; uplatňovat svůj vliv při konkursních řízeních na vedoucí místa v divadlech; zasazovat se o rozvoj současného hudebního školství a o podporu mladých talentů; podílet se na tvorbě uměleckých kritérií a jejich prosazování v praxi, zasazovat se o rozvoj teorie a kritiky v oblasti hudebního divadla; usilovat o získání finančních prostředků na rozvoj a činnost hudební divadelní kultury. Členové JHD jsou významnými partnery Ministerstva kultury ČR, magistrátů měst, zřizujících divadla s operními a operetními (muzikálovými) soubory, Divadelního ústavu a dalších organizací v oblasti divadla.

Hlavní periodické akce JHD jsou: festival hudebního divadla OPERA, Burza mladých zpěváků, Kulatý stůl o opeře a muzikálu, odborné konference, JHD vydává Občasník o dění v oblasti hudebního divadla

 

Sdružení českých divadelních kritiků

Sdružení českých divadelních kritiků je organizace, jejímž posláním je sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, podporovat mezinárodní výměny a setkání. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplinu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich společná práva.České středisko UNIMA (UNion Internationale de la MArionette)

České středisko UNIMA (UNion Internationale de la MArionette)je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národu 10.prosince 1948.České středisko ASSITEJ (Mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež)

Oraganizace baly založena v roce 1966. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. Po vzniku samostatné České republiky bylo zaregistrováno české středisko.

Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež - výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí. Organizace má podporovat a prezentovat všechny aktivity a projekty směřující ke prospěchu divadla pro děti a mládež. Asociace je otevřená všem zájemcům z oblasti divadelní tvorby pro děti a mládež, bez rozdílu národnosti, původu, rasy a politického uspořádání země.České středisko OISTAT - Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Mezinárodní organizace má za cíl a poslání podporu a usnadňování mezinárodní výměny v oblasti scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik, jež mají umělecký charakter a rozšiřování progresivních poznatků a metod v této oblasti.


České středisko SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí)

Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.České středisko FIRT - Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

Úkolem střediska je diskutovat ve specializovaných skupinách aktuální problémy současné teatrologie.Teatrologická společnost

Občanské sdružení Teatrologická společnost bylo založeno a řádně registrováno na MV ČR v r. 1999. Je volnou platformou pro výměnu informací a názorů na nejširší okruh otázek a problémů teatrologie, zajišťuje vzájemnou informovanost jednotlivých členů i pracovišť. Za tímto účelem vydává interní Bulletin TS. Pravidelně pořádá přednášky svých členů a pozvaných hostů, vydává neperiodické publikace (Who is who v české teatrologii), konference (K metodologickým otázkám soudobé teatrologie, Divadlo je vesmír ke 100. výročí J. Frejky, apod.), zejména podporuje snahu o samostatný výzkum v řadách mladé generace historiků a teoretiků divadla formou Ceny Václava Königsmarka.


DAMU


JAMU

DIVADELNÍ ÚSTAV

Nezávislá sféra

/ Yvonna KREUZMANNOVÁ, Marta SMOLÍKOVÁ, Nina VANGELI/


Dne 1. října 2001 se v Divadelním ústavu sešli představitelé divadelních profesních sdružení, asociací a spolků /např. Herecké asociace, Asociace profesionálních divadel, Tanečního sdružení, Sdružení profesionálních loutkářů, zástupci divadelních škol i nezávislého divadla/ na ustavující schůzi nové Rady českého střediska ITI / Mezinárodní divadelní ústav, největší divadelní světová organizace, působící pod UNESCO/. Posláním českého střediska ITI je naplňovat aktivity, vyplývající z programu mezinárodní organizace, fungovat jako poradní orgán ředitele Divadelního ústavu a především působit jako národní střešní forum, na kterém se budou diskutovat, formulovat a hájit společné problémy. Jako hlavní téma obecného zájmu se Rada rozhodla řešit problematiku prezentace české divadelní kultury v zahraničí.

Přehled činnosti českého centra r. 2009

České centrum ITI je platformou, která se podílí na konzultační činnosti pro Ministerstvo kultury ČR, vyjadřuje se k rozpočtu, grantům, kulturní politice Ministerstva kultury ČR apod. V roce 2009 se zabývalo problematikou pražského financování kultury (grantové komise, víceleté granty, audity divadel), vyjadřovalo se k problémům, souvisejícími s novelami zákonů atp. ITI spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech. Díky členství v Radě uměleckých obcí (RUO) se české centrum podílelo i na jejích aktivitách. Členové rady se aktivně účastnili odborných diskusí a konferencí, týkajících se zejména financování kultury apod. (Umění, kultura a kreativní ekonomika, červen 2009; Financování a hodnocení divadel v ČR, říjen 2009). Středisko poskytlo svou oficiální záštitu Baletní soutěži Brno. Rada ITI se v průběhu roku 2009 sešla na pěti pracovních zasedáních.


České centrum plnilo také roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center. Centrum tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.), jehož autorem byl význačný brazilský dramatik, teoretik, režisér a tvůrce Divadla utlačovaných Augusto Boal. Překlad byl distribuován do divadel, tisku apod. a středisko se snažilo zabezpečit co nejširší propagaci i aktivní účast divadel na oslavách tohoto dne. Zařazením české verze Provolání do databáze UNESCO se české centrum připojilo k oslavám Dne mateřštiny. Centrum rovněž zprostředkovalo Provolání ke Dni tance (29. 4.), jehož autorem byl britský tanečník a choreograf bangladéšského původu Akram Khan. V ČR byla v roce 2009 Dni tance věnována akce v rámci 15. ročníku festivalu Taneční platformy.


Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice Komunikačního komitétu ITI World of Theatre – analýzu divadelní situace v Česku za sezony 2007/8 a 2008/9, odborný překlad, včetně následných korektur, a další korespondenci s editory.

Centrum nadále spolupracovalo s partnerskými středisky, zejména evropskými, na společných projektech. Německá iniciativa vyvrcholila květnovým pracovním zasedáním Performing Arts Report v Berlíně se zaměřením na problematiku mobility a statusu umělce. Za ČR se zúčastnila výkonná ředitelka centra P. Petrová a místopředseda rady J. Burian. S rakouským střediskem se jednalo o spolupráci na baletním semináři, s rumunským střediskem o edukačních dílnách a se slovinským centrem o možné spolupráci s IDU v rámci připravované výstavy fotografií. Centrum připravilo a podpořilo grant pro maďarské centrum na mezinárodní konferenci o Národním divadle.

Rozsáhlá byla – díky členství v komitétu – korespondence s ostatními členy Playwright´s Committee. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se sice nepodařilo osobně participovat na zasedání komitétu, nicméně veškeré aktivity – zejména vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní dramatické soutěže – centrum finančně pokrylo.

V květnu 2009 se uskutečnilo na pozvání českého centra ITI pracovní zasedání TECOMu (Theatre Education Committee of the ITI) v Praze v rámci účasti členů výboru na sympoziu The Arts of Dialogue, pořádaném DAMU při festivalu Zlomvaz.

Mezi běžné aktivity centra patřila podpora partnerských center (běloruské divadlo, podpora zachování slovinského divadla v Terstu atd.), kondolence rodinám význačných osobností (Boal, Zadek, Bausch aj.) i informování partnerů např. o výzkumu uvádění her dramatiků, jejichž výročí se bude slavit apod.

České centrum vyslalo I. Lexovou na festival Kontakt v Toruni, neboť partnerské polské centrum ITI udílí vždy u příležitosti Světového dne divadla svou hlavní Cenu St. I. Witkiewicze a za rok 2009 se rozhodlo ji udělit za vynikající výsledky v propagaci polské kultury ve světě právě dramaturgyni a překladatelce I. Lexové, která cenu převzala na tomto mezinárodním divadelním festivalu 28. 5. z rukou prof. E. Krasinského. Toto prestižní ocenění je udělováno od roku 1983 a získává jej cizinec, který se profesionálně zabývá výzkumem historie polského divadla a dramatu nebo organizuje prezentace polského divadelního umění na mezinárodním fóru. Cena zahrnuje několikadenní pobyt v Polsku, udělení diplomu a výtvarného díla polského umělce.


Přehled činnosti českého centra r. 2008

České středisko ITI je platformou, která se podílí na konzultační činnosti pro MK, vyjadřuje se k rozpočtu, grantům, kulturní politice MK apod. V letošním roce také zaujala stanoviska ve formě prohlášení a protestních dopisů k novému grantový systém HM Prahy a plánu na transformaci pražských divadel, posléze ke složení komise i dalším problémům. ITI spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech. Díky členství v Radě uměleckých obcí se české středisko ITI podílelo i na jejích aktivitách. Středisko poskytlo svou oficiální záštitu festivalu Labyrinty herectví. Rada ITI se sešla na pěti pracovních zasedáních.

České středisko ITI plnilo také roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center. Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla, jehož autorem byl význačný kanadský divadelník Robert Lepage, jeho distribuci a propagaci. Následně byla zpracována zpráva o oslavách v ČR. Zařazením české verze do databáze se připojilo k oslavám UNESCO Dne mateřštiny, rovněž tak zprostředkovalo a propagovalo Provolání choreografky Gladys Faith Agulhaas ke Dni tance.

Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice ITI World of Theatre - analýzu divadelní situace v Česku za sezony 2005/6 a 2006/7, odborný překlad, vč. následných korektur do požadovaných jazyků a další korespondenci s editory. Na základě dohody s japonským centrem ITI pro něj české centrum připravilo článek o současném českém divadle, přeložilo do angličtiny a spolu s fotografiemi poskytlo k vydání v Japan Theatre Yearbook.

České středisko zprostředkovalo nabídku německého partnerského centra k překladatelskému workshopu a rakouského centra k baletnímu workshopu. Podílelo se také na přípravě zastoupení českých umělců při speciálních dílnách, pořádaných při světovém Kongresu v Madridu, rovněž předávalo další informace a pozvání na různé mezinárodní akce či zpracovávalo doporučení.

Úspěchem byla účast českého zastoupení v mezinárodní soutěži Music Theatre Now, pořádané Hudebním komitétem. Mezi více než 200 přihlášenými umělci byl oceněn J. Adámek a vyslán střediskem na pracovní zasedání laureátů, které pořádalo německé centrum v  Berlíně.

Za podnětnou a zřejmě do budoucna pokračující lze označit iniciativu německého centra, které jakožto představitel evropských center ITI vybídlo k participaci na jejich projektu, jehož první fází je důkladné připomínkování dotazníku zaměřeného na socio-právním postavení umělce. V dalších letech by měl být projekt řešen společně. České středisko připravilo rozsáhlý komentář s připomínkami a náměty.

České centrum ITI přijalo zahraniční představitele partnerských center.. Řada zahraničních hostů se zůčastnila prvního ročníku Přehlídky současného českého divadla Czech Theatre Showcase a bilaterálních jednání o vzájemné spolupráci, výměně materiálů, společných projektech atd. /Azman, Semil, Lakos, Turcinovic, Kurteva, Schmalor/.

V roce 60. výročí založení mezinárodní organizace se nepodařilo uspořádat obvyklé desetileté setkání v Praze, nicméně mimořádnou událost připomenul Kongres v Madridu, jehož se tentokrát zúčastnila česká delegace. Byl připraven obvyklý report, ale ve spolupráci s GS i Poselství V. Havla, jakožto jednoho z tzv. Ambasadorů světového divadla, delegátům. Uskutečnila se také četná jednání o užší spolupráci /např. na nově proponovaném komitétu pro divadelní festivaly, komunikačním komitétu ad./, tradiční zastoupení v Tecom, na němž členka Rady českého ITI aktivně pracovala na projektech Edukačního výboru, vč. přípravy zasedání při Festivalu Zlomvaz v Praze v r. 2009.


Přehled činnosti českého centra r. 2007

Rada českého centra ITI pracovala ve složení:
předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian /Asociace profesionálních divadel ČR/, posléze dále členové: Jiří Hanák /Herecká asociace/, Stanislav Doubrava /České středisko UNIMA-Mezinárodní unie loutkářů/, Zdeněk Prokeš /Taneční sdružení ČR/, Radmila Hrdinová /Jednota hudebního divadla/, Barbara Tůmová /DAMU/, Barbara Topolová /Sdružení českých divadelních kritiků-české středisko AICT/, Simona Rybáková /Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/, Margita Havlíčková /Teatrologická společnost/, Vladimír Hulec /České středisko ASSITEJ-mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/, Libuše Čížková /České středisko SIBMAS-mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů/, David Drozd /JAMU/, Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová-zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý /Divadelní ústav, výkonný ředitel českého centra ITI/, posléze Eva Žáková, jako pověřená ředitelka Institut umění-Divadelního ústavu.

Rada se sešla na sedmi pracovních zasedáních a české středisko opět fungovalo na poli domácím jako střešní platforma, podílející se na konzultační roli pro MK / Prohlášení ke snížení rozpočtu, spolupráce na vytváření metodického pokynu k manažerským konkursům v divadlech, apod./ a MHM Prahy / vyjádření ke spolupráci na implementaci grant. systému, posléze ke změne grantových kritérií, složení komise ad. /, vyjadřovalo se dále k mnoha palčivým problémům, spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech /např. APD na mezinárodní konferenci PEARL v Praze/, jakož i díky členství v Radě uměleckých obcí na jejích aktivitách.

V oblasti fungování jako centra mezinárodní organizace samozřejmě plnilo roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center, i oboustranně informační a konzultační roli /o mezinárodních aktivitách pro doma a naopak/. Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla/autorem šejk Al Qasimi/, jeho distribuci a propagaci, jakož i zpětnou zprávu o oslavách v ČR na GS, zařazením české verze do databáze se připojilo k UNESCO oslavám Dne mateřštiny, rovněž tak zprostředkovalo a promotovalo Provolání choreografky Sashi Waltz ke Dni tance.
Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice ITI World of Theatre – analýzu divadelní situace v Česku za sezony 2005/6 a 2006/7, odborný překlad, vč. následných korektur do požadovaných jazyků a další korespondenci s editory.

České středisko zprostředkovalo nabídku partnerských center německého k překladatelskému workshopu a rakouského k baletnímu workshopu, rovněž předáválo další informace apod. pozvání i informace na různé mezinárodní akce, doporučovalo ad.

V rámci PQ 07 vedli představitelé českého centra jednání o další spolupráci /zejména s ohledem na příští rok a přípravu Kongresu světové organizace a oslav výročí jejího založení/ s prezidentem ITI /členem mezinárodní jury UNESCO/ M. Beilharzem / jednání byla však vedena i s ohledem na propagaci českého divadla na festivalu neue Stucke/, honorární prezidentkou M. Coigney a především generální sekretářkou organizace J. Walpole. V rámci PQ se uskutečnila řada dalších bilaterálních jednání s přítomnými představiteli partnerských národních center, či komitétu ITI /představitelé TECOM na Scenofestu PQ/. Členka Rady českého ITI aktivně pracovala na projektech Edukačního výboru, vč. semináře a workshopů v Benátkách.Přehled činnosti českého centra r. 2006

Rada českého centra ITI pracovala ve složení:
předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian /Asociace profesionálních divadel ČR/, posléze dále členové: Jiří Hanák /Herecká asociace/, Stanislav Doubrava /České středisko UNIMA-Mezinárodní unie loutkářů/, Zdeněk Prokeš /Taneční sdružení ČR/, Radmila Hrdinová /Jednota hudebního divadla/, Barbara Tůmová /DAMU/, Barbara Topolová /Sdružení českých divadelních kritiků-české středisko AICT/, Simona Rybáková /Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/, Ladislava Petišková, resp. Margita Havlíčková /Teatrologická společnost/, Vladimír Hulec /České středisko ASSITEJ-mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/, Jarmila Svobodová, posléze v průběhu roku Libuše Čížková /České středisko SIBMAS-mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů/, David Drozd /JAMU/, Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová-zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý /Divadelní ústav, výkonný ředitel českého centra ITI/.

Rada se v průběhu roku 2006 sešla na pěti řádných pracovních zasedáních.
Činnost českého centra lze rozčlenit na domácí a zahraniční.
Na domácím poli se české centrum nadále snažilo etablovat jakožto vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení zásadních problémů české divadelní kultury současnosti- jako hlavní téma své tuzemské činnosti pro rok 2006  Rada nadále stanovila především program“více peněz na kulturu“.

V rámci vnitřní činnosti se Rada českého centra v minulém roce -jako poradní orgán ředitele DÚ- vyjadřovala k práci DÚ, zejména na poli promotion českého divadla, ve spolupráci s odborným týmem DÚ a odbory k novele Zákoníku práce, ad. Reprezentanti Rady českého střediska se dále angažovali v problému financování divadel / zejména v kauze státního rozpočtu v kapitole MK, Zákon o veřejné podpoře umění, grantová politika jak MK, tak Magistrátu HMP, /,účastnili se akcí Iniciativy,a prosazovali analytické materiály, připravené DÚ- Koncepci účinnější podpory umění, jakož i další materiály-připomínky k Návrhu kulturní politiky, náměty pro projekty v době předsednictví EU /. Rada participuje na práci pracovní skupiny k implementaci Unesco Ümluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kultur. Zástupci Rady se pak prezentují v četných expertních komisích, konkursních výborech ad., jakož i v odborných porotách ad.Podstatné bylo rozvíjení spolupráce s Radou uměleckých obcí /RUO/ a společná participace na jejích projektech.

Jako každý rok české centrum rovněž připravilo oslavy Mezinárodního dne divadla – zajistilo literární překlad Provolání, jehož autorem byl tentokrát mexický dramatik Victor Hugo Rascón Banda, a rozeslalo je do všech českých divadel, jakož i tisku, tak, aby s ním 27.3. byli seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku apod., v Českém rozhlase opět proběhl tento den tematizovaný divadelně, v mnoha českých divadlech následovaly loňské inspirace a uspořádaly pro své diváky v tento svátek „den otevřených dveří“, často komponovaný jako program, spojený s prohlídkou zákulisí divadla. Významně byl tentokrát tento divadelnický svátek zmíněn při udílení cen Thálie v ND. Generálnímu sekretariátu byly poté zaslány veškeré ohlasy a dokumentace této události. Tento rok byl rovněž výrazněji než jindy kladen důraz na promotion Mezinárodního dne tance 29. dubna, resp. Provolání, které bylo rozsáhle avizováno tisku a specializovaným divadlům, protože autorem byl kambodžský král Norodom Sihamoni, jehož oficiální podzimní návštěva byla připravována a zejména vzhledem k jeho důvěrnému vztahu k ČR, kde vyrůstal a má zde stále mnoho přátel. V rámci spolupráce ITI a UNESCO se České centrum podílelo též na oslavě Světového dne mateřského jazyka, a to tradičně jeho anoncí, ale na mezinárodních stránkách obou organizací též uplatněním českých překladů Provolání.
České středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, pořádanému JAMU Brno, rovněž však nově konstituovanému Festivalu Labyrinty herectví, připravovanému studenty olomoucké univerzity. Spolupracovalo s partnerskými centry na mezinárodních akcích a korespondovalo ohledně účasti českých delegátů /, ibsenovský festival a symposium v bangladéšské Dháce, konference o národních divadlech v Moskvě-na poslední chvíli nerealizovaná, článek- analýzu současného českého divadla posledních 3 let pro publikaci World of Theatre, včetně fotografií a odborného překladu. Rovněž ke Kongresu byl aktualizován komentovaný adresář. Parciální, nicméně nepominutelnou činností centra se stala korespondence s generálním sekretariátem organizace, jakož i ostatními partnerskými středisky, zejména ohledně četných vyjádření podpor, přímluv, kondolencí apod./nabídka pomoci běloruským studentům, vyloučeným ze studia za účast na demonstraci, připojení k protestu proti zacházení s nepálskými protestujícími divadelníky, připojení k výzvě na zachování vlámského centra, Studia A. Vasiljeva ad./
Nejvýznamnější akcí bylo zajištění české delegace na 31. mezinárodní Kongres ITI, který se konal od 22. do 29. května ve filipínské Manile, spolu s Konferencí, Generálním shromážděním, zasedáním jednotlivých odborných komitétů organizace a v neposlední řadě i  Divadelní olympiádou-přehlídkou divadelních škol a festivalem místních představení. Českými reprezentanty byli členové Rady J. Burian /oficiální delegát/ a B. Tůmová, nominována na edukační komitét. Sekretariát rovněž kooperoval s filipínskými organizátory Kongresu na pozváních dalších oficiálních hostů- L. Smočka, a V,. Havla, jehož pozdravné Poselství nakonec zaznělo v zahajovací slavnostní části Kongresu.

Na domácích stránkách střediska, především však prostřednictvím stránek serveru divadlo.cz a bulletinu Informační servis DÚ české ITI zveřejňovalo zejména aktuální výzvy a informace o konkursech, akcích, stážích, festivalech, hostování-resp. možnostech spolupráce a výměny apod. Sekretariát rovněž předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek, vystavoval legitimace a prodlužoval jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí pak dopisem avizoval jejich příjezd a žádal o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek, resp. vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům, jakož i jednotlivcům obracejících se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, ale i rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům/základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek, atd./

 

Přehled činnosti českého centra r. 2005

Rada českého centra ITI pracovala ve složení:
předsedkyně Táňa Fischerová, místopřeseda Jan Burian /Asociaci profesionálních divadel ČR/, posléze dále členové: Jan Teplý, resp.Jiří Hanák /Herecká asociace/, Stanislav Doubrava /České středisko UNIMA-Mezinárodní unie loutkářů/, Zdeněk Prokeš /Taneční sdružení ČR/, Radmila Hrdinová /Jednota hudebního divadla/, Barbara Tůmová /DAMU/, Barbara Topolová /Sdružení českých divadelních kritiků-české středisko AICT/, Simona Rybáková /Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/, Ladislava Petišková /Teatrologická společnost/, Vladimír Hulec /České středisko ASSITEJ-mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež/, Jarmila Svobodová /České středisko SIBMAS-mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů/, David Drozd /JAMU/, Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová-zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý /Divadelní ústav, výkonný ředitel českého centra ITI/.

Rada se v průběhu roku 2006 sešla na šesti řádných pracovních zasedáních, jedno mimořádné zasedání se konalo v užší pracovní skupině ohledně financování divadelních aktivit z rozpočtu MK .

Činnost českého centra lze rozčlenit na domácí a zahraniční.
Na domácím poli se české centrum snažilo etablovat jakožto vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení, či alespoň formulování zásadních problémů české divadelní kultury současnosti- jako hlavní téma své tuzemské činnosti pro rok 2006 si Rada stanovila program“více peněz na kulturu“.

V rámci vnitřní činnosti se Rada českého centra v minulém roce zejména-jako poradní orgán ředitele DÚ- vyjadřovala k práci DÚ, zejména na poli promotion českého divadla, ve spolupráci s odborným týmem DÚ a odbory k novele Zákoníku práce, ad. Reprezentanti Rady českého střediska se nadále angažovali v problému financování divadel /1, resp. 3 procenta HDP na kulturu, Zákon o veřejné podpoře umění, grantová politika/,účastnili se akcí Iniciativy,a schválili analytické materiály, připravené DÚ- zejména Koncepci, jakož i dalších materiály /srovnávací studie, konference o vícezdrojovém financování apod./

Středisko oficiálním dopisem podpořilo výzvu na zachování dramatické výchovy na školách. Členka Rady, místopředsedkyně N. Vangeli působila jako delegátka ITI v porotě Cen MK za přínos v oblasti divadla. Podstatné bylo rozvíjení spolupráce s Radou uměleckých obcí /RUO/ a společná participace na jejích projektech.

Jako každý rok české centrum rovněž připravilo oslavy Mezinárodního dne divadla – zajistilo literární překlad Provolání, jehož autorkou byla významná francouzská režisérka Ariane MNOUCHKINE, a rozeslalo je do všech českých divadel, jakož i tisku, tak, aby s ním 27.3. byli seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku apod., v Českém rozhlase opět proběhl tento den tematizovaný divadelně, v mnoha českých divadlech následovaly loňské inspirace a uspořádaly pro své diváky v tento svátek „den otevřených dveří“, často komponovaný jako program, spojený s prohlídkou zákulisí divadla. Významně byl tentokrát tento divadelnický svátek zmíněn při udílení cen Thálie v ND. Generálnímu sekretariátu byly poté zaslány veškeré ohlasy a dokumentace této události. Rovněž Mezinárodní den tance 29. dubna, resp. Provolání japonské Miyako Yoshidy byl avizován tisku a specializovaným divadlům. V rámci spolupráce ITI a UNESCO se České centrum podílelo též na oslavě Světového dne mateřského jazyka, a to tradičně jeho annoncí, ale na mezinárodních stránkách obou organizací též uplatněním českých překladů Provolání.

České středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, pořádanému JAMU Brno. Spolupracovalo s partnerskými centry na mezinárodních akcích a korespondovalo ohledně účasti českých delegátů /setkání středoevropských ředitelů center, ibsenovský festival a symposium, účast na mezinárodním překladatelském workshopu při festivalu Stücke v Mülheimu, zprostředkování kontaktů a odborná pomoc při pobytu skupiny studentů divadelní vědy v Řecku, článek o současném českém divadle posledních 4 let pro japonskou Ročenku, včetně fotografií.
jakož i domácích stránek střediska, na nichž, jakož i na stránkách serveru divadlo.cz a bulletinu Informační servis DÚ české ITI zveřejňovalo zejména aktuální výzvy a informace o konkursech, akcích, stážích, festivalech, hostování-resp. možnostech spolupráce a výměny apod. Sekretariát předával rovněž a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek, vystavoval legitimace a prodlužoval jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí pak dopisem avizoval jejich příjezd a žádal o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek, resp. vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům, jakož i jednotlivcům obracejících se jménem ITI , žadatelům o kontakty a informace, ale i rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům/základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek, atd./


Stručný přehled činnosti českého střediska ITI 2002–2004

Činnost českého střediska ITI lze rozčlenit na činnost vnitřní, domácí a ve vztahu k zahraničí.

Na domácím poli se snažilo české středisko etablovat jako vskutku vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení, či alespoň formulování, zásadních problémů české divadelní kultury současnosti. Zároveň se české středisko pokoušelo co nejvíce zveřejnit své postavení a novou roli, ať již na tiskové konferenci, uskutečněné u příležitosti Mezinárodního dne divadla, či prezentací svých názorů a hájením zájmů oblasti divadla.

Tak se vyjadřovalo zejména k pražské transformaci divadelní sítě, rušení divadelních fondů, financování divadel, včetně problematiky nové klasifikace pracovních sil, zachování stávajících, včetně speciálních grantových programů na podporu výjezdů a vydávání odborného tisku. Jakožto poradní orgán ředitele DÚ se vyjadřovalo ke koncepci rozvoje DÚ na příští léta, k závěrečné zprávě PQ 03, připomínkám Návrhu zákona o kultuře a rovněž ve spolupráci s odbory k novele Zákoníku práce, která zejména pro uzavírání smluv v oblasti divadla je problematická. Reprezentanti Rady se účastnili četných jednání s představiteli magistrátu HMP a MK. Podstatné bylo připojení ITI k petici proti rušení fondů na podporu kultury, protože tímto krokem byla rovněž navázána kooperatiovní spolupráce s RUO/Rada uměleckých obcí ČR, včetně účasti na jejích dalších akcích.. Nejvýraznější akcí bylo uspořádání celodenní konference-veřejné panelové diskuse "Stát pro umění 21. století" v Poslanecké sněmovně za účasti představitelů ministerstva kultury, poslanců i senátorů ad. o potřebnosti zákona na podporu kultury, problémech legislativy, financování performing arts. Záznam diskuse byl umístěn na webových stránkách českého střediska spolu s výzvou k následné internetové polemice.
Každý rok české středisko rovněž připravovalo oslavy Mezinárodního dne divadla -zajistilo literární překlad Provolání ( autory byli indický dramatik Girish Karnad, poté následující rok významný německý dramatik Tankred Dorst a následně egyptská dramatička Fathia El Assal) a rozeslalo je do všech českých divadel jakož i tisku. V Celetné ulici na budově DÚ visel dvojjazyčný transparent. Díky tradiční spolupráci v Českém rozhlase proběhl celodenní "divadelní"den a při udílení cen Thalie v Národním divadle byla zmíněno, že jsou předávány právě při příležitosti tohoto mezinárodní svátku. Rovněž v magazínu České televize, věnovaném divadlu, se vždy objeví zmínka či jiná upoutávka /kvízová otázka/ k tomuto Dni. Mnohá česká divadla postupně následovala loňské inspirace a výzvy českého střediska a uspořádala pro své návštěvníky, včetně dopoledních návštěv školních tříd, Dny otevřených dvěří, komponované jako zábavná ilustrovaná prohlídka divadla, resp. zákulisí s výkladem a následovaná programem o práci všech, nejen uměleckých, ale i technických a provozních složek divadla. Rovněž středisko distribuovalo Zdravici k mezinárodnímu Dni tance a naléhavou Výzvu k míru presidenta ITI Manfreda Beilharze. O všech akcích, resp. jejich průběhu, byla následně zaslána dokumentace a veškeré ohlasy Generálnímu sekretariátu ITI do Paříže.

Z mezinárodních akcí se zástupce českého střediska, místopředseda J. Burian se zúčastnil Kongresu ITI v Aténách, kde přednesl zdravici prezidenta V. Havla, členka edukační komise B. Tůmová z pražské DAMUse zúčastnila workshopu a symposia v Sibiu při Unesco- Chair. Opět - díky skvělé kooperaci s rakouským střediskem-mohli naši mladí nadějní tanečnici participovat na letních kursech ve Wolfseggu. Poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter v Brně a 1 Mezinárodní baletní soutěži Brno 2003. Na závěr nutno zmínit dvě nejvýznamnější "akce" , na nichž české středisko v posledním období pracovalo, ač se netýkala přímo jeho činnosti, dotýkali se všech českých divadelníků - jde jednak o kampaň na pomoc českým divadlům postiženým katastrofálními povodněmi a pak o ojedinělou světovou přehlídku a setkání divadelníků PQ 03. Ostatně, čelní představitelé ITI, jako např. A.L.Perinetti (působil jako předseda mezinárodní poroty), M.Coigney ad. (zástupci partnerských středisek- recipročně přijaty dvě delegátky polského centra,např.) byli hosty DÚ, ale i mnozí další účastníci jakož i vystavující se prostřednictvím setkání s představiteli českého střediska, i osobních konzultací, jednak účastnili této akce, jednak získali podrobnější, jejich odborným zájmem směrované informace, kontakty, setkání, návštěvy divadel apod.

Středisko tradičně participovalo na přípravě českého článku pro světovou publikaci World of Theatre, snažilo se co nejlépe zkorigovat údaje a data na webových stránkách World Theatre Directory, jakoř i aktualizovat domácí webové stránky střediska, na nichž , zejména však na stránkách serveru divadlo.cz a v tištěné podobě Informačního servisu DÚ, zveřejnovalo aktuální informace /obzvláště konkursy, semináře, festivaly apod.akce/. Sekretariát rovněž předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek ( mj. Herecké olympijské hry, semináře a workshopy o starověkém antickém divadle na Kypru, baletní plakát, bibliografie divadelních časopisů a publikací, podpora - např. W. Forsytha v čele Frankfurt Ballet ad.), vystavovalo legitimace a prodlužovalo jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí pak avizovalo jejich příjezd a žádalo o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek, resp. vstupu na představení. Středisko poskytovalo četné ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům, jakož i jednotlivcům, obracejícícm se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, ale i rešerše apod., rovněž zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům ( základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu napředstavení, materiály, dojednání schůzek, apod.


Zpráva o činnosti českého střediska ITI v letech 1997–2001

Dosavadní výbor pracoval ve složení: H. Albertová - prezidentka českého střediska, V. Vašut, E. Herrmannová, J. Kudláčková, J. Burian, I. Krobot.


1997

 • Středisko zajistilo účast H. Albertové na jednání PC ve Švýcarsku, H. Albertové a O. Černého na jednání komise o přeměně ITI do Německa a realizovalo výjezd H. Albertové na 27. Kongres ITI v Seoulu.
 • Středisko vypracovalo smlouvu o spolupráci s polským střediskem ITI, na jejímž základě dochází každoročně k reciproční výměně delegátů, informací, publikací aj.
 • Na náklady českého střediska ITI byly přijaty 2 osoby při festivalu Divadlo 97. 
 • Středisko rozeslalo po českých divadlech Provolání k Mezinárodním dni divadla a zajistilo jeho prezentaci v médiích.
 • Během roku přijal sekretariát střediska 31 zahraničních návštěvníků prokazujících se legitimací ITI a poskytl jim konzultace, kontakty a vstupenky do divadel.


1998

 • České středisko ITI uspořádalo v Praze ve dnech 19.-22.6.1998 pod názvem "Naše tvořivá rozmanitost" speciální setkání středisek ITI u příležitosti 50.výročí založení ITI. Toto forum zrekapitulovalo uplynulé padesátiletí organizace a rozpracovalo nové tendence a vize organizace pro třetí tisíciletí. Konference se věnovala i úloze současného dramatika ve společnosti.
 • Ve dnech 18.-19.6.1998 a 22.6.1998 proběhlo ještě jednání Bura a exekutivního výboru ITI.
 • Čestným hostem konference byla ředitelka divize kreativity, kulturního rozvoje a autorského práva UNESCO paní Milagros del Corral, která zúčastněným tlumočila zdravici gen. ředitele UNESCO.
 • V průběhu jednání byly slavnostně předány Ceny UCHIMURA umělcům z Tunisu a Litvy.
 • Jednání se zúčastnilo 61 zahraničních účastníků z 27 zemí.
 • Pokračovala reciproční spolupráce s polským střediskem ITI.
 • Během roku navštívilo sekretariát střediska 23 zahraničních hostů prokazujících se legitimací zahraničních středisek ITI a byly jim poskytnuty konzultace, kontakty a vstupenky do divadel. Středisko rovněž vyřídilo množství obdobných písemných žádostí.


1999

 • České středisko realizovalo přijetí vrcholných představitelů ITI v době konání PQ 99 - /prezidenta Jeong Ok Kima z Koree, generálního sekretáře André-Louis Perinettiho z Francie, čestnou prezidentku ITI Marthu Coigney z USA, předseda komunikačního komitétu Iaina Herberta z Velké Británie/
 • Jmenovaným byl dle jejich přání připraven bohatý kulturně společenský program, který zahrnoval prohlídku PQ s odborným výkladem, shlédnutí doprovodných akcí PQ a ceremonie předání cen laureátům, návštěvu vybraných představení pražských divadel a besedy s jejich tvůrci, jednání s významnými osobnostmi českého divadla /M. Lukeš aj./.
 • V rámci reciproční spolupráce s polským střediskem ITI došlo k výměně delegátů /PQ a Toruň/
 • Středisko jako každoročně zajistilo literární překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla /tentokrát to bylo provolání islandské viceprezidentky a divadelní režisérky Vignís
 • Finnbogadóttir/ a zabezpečilo, aby s ním byli dne 27.3.1999 seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku a média.
 • Proběhla jednání střediska s R. Hainauxem a N. Leclerque ohledně činnosti a nových aktivit komunikačního výboru ITI /jehož je pan Hainaux členem/, zejména konkretizace nové podoby ITI World Theatre Directory. Spolupráce střediska na této publikace stále pokračuje /každoroční revize, doplnění a odeslání výstupů/ a byl zahájen postupný převod databáze.
 • Středisko zadalo sepsání studie o stavu českého divadla v posledních dvou letech /Marie Reslová/, zajistilo její překlad a zaslalo ji odpovědným redaktorům komunikačního komitétu ITI pro vydání dalšího ročníku publikace ITI World of Theatre.
 • České středisko ITI vedlo jednání s prezidentem edukačního komitétu ITI Peterem Goldfarbem ohledně účasti českých zástupců na aktivitách ITI UNESCO Chair a spolupracovalo zejména s DAMU a JAMU na jejich zastoupení na těchto akcích.
 • Středisko spolupracovalo s Hereckou asociací na zajištění české účasti na 1. Olympijských hrách herců, pořádaných budapešťským Artistic Sport Clubem za podpory maďarského střediska ITI v Budapešti ve dnech 25.-27.6.1999.
 • Středisko zajistilo odborný program a konzultace během pražského pobytu skupiny amerických divadelníků /doporučených US střediskem ITI/ vedených D. Ackroydem.
 • Během roku navštívilo sekretariát střediska 17 členů zahraničních středisek ITI a byly jim poskytnuty konzultace, kontakty a vstupenky do divadel. Středisko rovněž vyřídilo množství obdobných písemných žádostí.2000

 • V roce 2000 - pod vedením ředitele DÚ - pokračovalo hledání optimálního řešení složité transformace českého střediska, jejímž účelem má být aktivizace členstva, oživení činnosti a zvýšení její přitažlivosti především pro českou odbornou veřejnost, přeměna výboru, předsedy aj.
 • Středisko vyslalo své delegáty k dvěma pracovním cestám do zahraničí:
 • O. Černého /ředitele DÚ/ a P. Petrovou /ředitelku odboru umění MK ČR/ k účasti na Kongresu ITI ve francouzské Marseille, kde byl O. Černý byl zvolen do komunikačního komitétu ITI a následně začala spolupráce a obsáhlá korespondence s předsedkyní tohoto komitétu S. Nikcevic.
 • J. Hančila /dramaturg ND Praha/ k účasti na regionálním setkání mladých umělců ITI při festivalu Unie evroských divadel v Budapešti /21.-26.11.2000/
 • Středisko - jak je jeho každoroční povinností a úkolem - zajistilo literární překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla /tentokrát to bylo provolání kanadského dramatika a spisovatele Michela Tremleye a zabezpečilo, aby s ním byli dne 27.3.1999 seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku a média. Zároveň pak zaslalo generálnímu sekretariátu tiskové ohlasy této události.
 • Pokračovala práce střediska na publikaci World of Theatre - byla připravena definitivní verze českého vstupu k publikaci /hodnocení uplynulých 3 sezón/ pro prezentaci na kongresu v Marseille. Před kongresem byla na výzvu generálního sekretariátu zpracován také náročný převod českého vstupu do světového adresáře ITI World Directory z verze tištěné do předepsané formy webového formuláře.
 • Středisko podpořilo akci tanečního komitétu ITI na podporu další existence Martha Graham School and Comp.
 • Z inciativy českého a chorvatského střediska ITI vzešla spolupráce s Drama Colony v Motovunu /výměny her/.
 • Sekretariát střediska nadále vystavoval nové legitimace či prodlužoval platnost starých členských legitimací ITI českým divadelníkům cestujícím do zahraničí. Střediskům v zahraničí oznamoval jejich příjezd a žádalo o pomoc s programem a se zajištěním vstupenek.
 • Středisko poskytovalo buď ústní nebo písemné informačně-konzultační služby žadatelům o kontakty a informace např. o české divadelní síti, o nových českých dramaticích, české dramatice po roce 1989, financování divadel, divadelním školství a o možnostech zahraničních zájemců o studium na SŠ a VŠ uměleckých školách, o významných osobnostech českého divadla aj. Domácí divadelní veřejnost pak - především prostřednictvím Infoservisu - informovalo o možnostech účasti na zahraničních seminářích a stážích.
 • Středisko v rámci přímé spolupráce s polským střediskem ITI přijalo paní Elzbietu WYSINSKOU z Polska a hradilo její ubytování na l noc /18.10./ v předvečer festivalu Divadlo 2000. 
 • DÚ/ITI pečovalo o 3 stážisty či dlouhodobé návštěvníky ČR:
 • Lauren McCONNEL z Northwestren University USA /12.-20.3.2000/ - stipendistka, současná česká hra "Nová česká dramatika po revoluci"
 • Larse Juhla KRISTENSENA z Dánska /3.-10.10., 21.-30.10. a 28.-30.12.2000/ - teatrolog, studie o V. Havlovi, výměna současných her, informace o současném performing arts a příprava dlouhodobého stipendijního pobytu v roce 2001 
 • Aratu KITAMURU z Japonska /15.11.-30.12.2000/ - autor, režisér, herec na dlouhodobém studijně-pracovním pobytu /The Japanese Governments Overseas Study Program for Artist/ - poskytování informací konzultací a kontaktů, sjednávání schůzek a rozhovorů
 • Středisko zajistilo odborný program a konzultace během pražského pobytu jedenáctičlenné skupině amerických divadelníků vedených Joy Ehrlichem /doporučených US střediskem ITI/ a třináctičlenné skupině divadelníků z Walesu v čele s Hazel Davis /doporučeno britským střediskem ITI/, která se zajímala o strukturu a postavení českého střediska za účelem vybudování jejich národní sekce.
 • Hosté dále požadovali informace o mezinárodních workshopech a seminářích, o souboru Misery Loves Company a o činnosti českého střediska ITI.
 • Středisko ITI celkem během roku 2000 přijalo 28 zahraničních hostů.


2001

 • Tomáš Havlík, mladý nezávislý herec, se podílel na semináři Edukačního komitétu ITI-resp. hereckém workshopu, vedeném Petrem Godlfarbem, místopředsedou edukační komise ITI,pod jménem The Voyage Project, konaným deset dní v rumunském Sibiu u příležitosti tamního mezinárodního alternativního festivalu "prvočaj".
 • Během prázdnin se Hana Žídková, studentka konzervatoře v Ostravě, resp. v Praze, účastnila jako řádná participantka 27. Mezinárodního baletního semináře, organizovaného Rakouským centrem ITI v kooperaci s Rakouským baletním centrem Společnosti pro hudební divadlo ve Wolfssegu .
 • O. Černý se zúčastnil zasedání představitelů evropských středisek ITI v Monaku, pořádaného u příležitosti tamního Kongresu AITA/IATA/Mezin. Asociace amatérského divadla/ a festivalu.
 • Středisko v poslední době odpovídalo za přípravu českého vstupu do World Encyclopedia of Contemporary Theatre/WECT/, každoročně připravuje informační databázi pro PAYE-přehled veropských sítí divadel, organizací, festivalů apod., dále statí, analyzující poslední tři sezóny do pravidelné publikace World of Theatre a základními informacemi a kontakty/adresy a anotace divadelních institucí a organizací, festivalů, škol, publikací apod. do The World Theatre Directory, přičemž ten byl v poslední době rovněž připravován v elektronické verzi pro webové stránky ITI.
 • Jan Hančil: Zpráva o výsledcích cesty na regionální setkání mladých divadelníků střední a východní Evropy.

Dokument ke stažení.

 • Hana Žídková: Zpráva o Baletním semináři ve Wolfseggu 2001.

Dokument ke stažení.

 

 • Informační materiál, distribuovaný na Valné hromadě ITI dne 28.5.2001

Text je ke stažení zde.

 • Stát pro umění 21. století veřejná panelová diskuze, čtvrtek 24. dubna 2003

Text je ke stažení zde.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru