Česká divadelní encyklopedie (ČDE)

Dlouhodobý vědecko-výzkumný úkol Kabinetu pro výzkum českého divadla, jehož výstupem je stejnojmenná publikační řada, vznikal v letech 1997-2011 s finanční podporou grantů Ministerstva kultury ČR, od roku 2012 je tento projekt financován z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj IDU jako výzkumné organizace. 

Přehled dosavadních projektů ČDE:

Česká divadelní encyklopedie I., divadlo

Dějiny novověkého českého divadla byly zpracovány formou hesel jednotlivých souborů jako subjektů vytvářejících divadelní dění. Práce obsáhla instituce působící na českém území a produkující divadelní představení všech druhů. 

Česká divadelní encyklopedie II., tanec, balet, pantomima

V rámci projektu vznikla mezi českými slovníky a encyklopediemi vůbec první publikace tohoto typu o tanečním oboru. Heslář slovníku (interpretů, choreografů, skladatelů, režisérů, pedagogů, kritiků, původních českých děl, ansámblů, skupin, škol, časopisů, nadací, spolků a festivalů) se zaměřil na sféru profesionální; na amatérskou pak tam, kde vstoupila na půdu profesionální scény. 

Česká divadelní encyklopedie - Biografický slovník I. (Starší české divadlo)

Výzkum byl zaměřen na dějiny divadla na území českých zemí od středověku do počátku národního obrození. Zpracována byla biografická hesla osobností a vybraných anonymních děl. Pozornost byla věnována jazykově českým, latinským, německým, italským a francouzským divadelním aktivitám umělců, kteří v daném období významně působili.

 

Česká divadelní encyklopedie III/2 Biografický slovník - Hudební divadlo 19. století

Cílem projektu bylo vytvořit biografický lexikon hudebního divadla českých zemí z období od konce 18. do konce 19. století. Zpracování zahrnulo české a jinonárodní umělce, kteří se významně podíleli na formování divadelní kultury v českých zemích. 

Česká divadelní encyklopedie - Hudební divadlo 1890 - 1945. Biografická a bibliografická maketa svazku

V rámci projektu byly shromážděny ověřené biografické a bibliografické údaje pro hesla o přibližně 350 divadelních ředitelích, režisérech, dirigentech, zpěvácích, skladatelích, tanečnících, scénografech, libretistech, kriticích a překladatelích české i jiných národností z českých zemí 1890-1945.

Česká divadelní encyklopedie III.3a - Biografický slovník - Činoherní divadlo 19. století, realizované v české řeči (1785-1862)

Projekt směřoval k vytvoření biografických hesel osobností činných v letech 1785-1862 na našem území v českojazyčném činoherním divadle včetně loutkového.

Česká divadelní encyklopedie - Biografický slovník: Činoherní divadlo realizované v české řeči (1862-1918)

Cílem projektu bylo vytvořit biografická hesla osob, činných v letech 1862-1918 na území dnešní České republiky v českojazyčném činoherním a loutkovém divadle. Plynule navázal na předchozí dokončenou část projektu, jejímž předmětem bylo sepsání hesel divadelníků činných před rokem 1862.

 

Publikované výstupy:

Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000.

Základní slovníková příručka k dějinám českého divadla. Obsahuje 292 hesel, která podávají fakta a výklad o souborech jako tvůrčích subjektech české divadelní kultury od 17. do konce 20. století.

Český taneční slovník – Tanec, balet, pantomima, ed. Jana Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001.

První samostatný slovník o tanci na českém území. Obsahuje na 1 400 hesel, která podávají základní a stručný výběr informací a dat o souborech, skupinách, školách, institucích a osobnostech českého tance, baletu a pantomimy od 18. století do roku 2000. Vedle jevištní profesionální taneční sféry zahrnuje slovník i vybraná hesla z amatérské, folklorní a alternativní oblasti. Knihu doplňuje 450 černobílých fotografií.

Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století, ed. Jitka Ludvová, Praha: Divadelní ústav - Academia 2006.

Svazek přináší 349 původních biografických hesel divadelních ředitelů, skladatelů, dirigentů, pěvců, libretistů, překladatelů, scénických výtvarníků, režisérů, hudebních publicistů a dalších tvůrců, kteří významným způsobem formovali hudební divadlo tohoto období na celém území českých zemí. Je první prací svého druhu, která překročila až dosud dodržovaný úzus zabývat se v dějinách divadla pouze českými autory – jednotlivá hesla jsou věnována osobnostem české i německé národnosti i dalším cizincům působícím v českých zemích. Řada biografií, které encyklopedie obsahuje, je v české literatuře zpracována poprvé. Rozšířením tematického záběru o jinojazyčné hudební divadlo se osobnosti české scény dostávají do širšího historického a geografického kontextu a obraz české divadelní kultury 19. století získává středoevropský rozměr.

Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla, ed. Alena Jakubcová, Praha: Divadelní ústav - Academia 2007.

Svazek přináší 382 hesel dramatiků, skladatelů, libretistů, herců, zpěváků, tanečníků, loutkářů, výtvarníků, ředitelů, pořadatelů představení i mecenášů a anonymních dramatických děl. Divadelní kulturu českých zemí vřazuje do širšího evropského kontextu, s nímž byla ve sledovaném období úzce propojena charakteristickou migrací tvůrců, interpretů a repertoáru. Publikace je doplněna reprodukcemi dobového ikonografického materiálu a divadelněhistorických dokumentů.

  

Připravované publikace:

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.

Do tisku je připraveno druhé, rozšířené a aktualizované vydání lexikonu Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla v německém jazyce, které bude vydáno ve spolupráci s Nakladatelstvím Rakouské akademie věd. Vydání redakčně připravili Alena Jakubcová a Matthias J. Pernerstorfer (Don Juan Archiv Wien), odborně spolupracovali Andrea Sommer-Mathis (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Bärbel Rudin (Windrose – Studienstätte für Theater-Forschung-Kultur) a Hubert Reitterer (Wien). Překlad dále podpořil Česko-německý fond budoucnosti a  Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

Česká činohra 19. století

Rukopis obsahuje neobyčejně rozsáhlé a kvalitně zpracované biografické údaje k divadelním osobnostem činným na českém území v letech 1785-1918. Postihuje všechny složky činoherního divadla (hesla herců, dramatiků, režisérů, jevištních výtvarníků, divadelních ředitelů) i jeho teorii a kritiku (hesla teoretiků a kritiků). Dvousvazkový lexikon obsahující na 600 biografických hesel bude publikován v roce 2014. Vydání tohoto díla bude patřit k vrcholným projektům současné české teatrologie a bude sloužit několika generacím zájemců z řad odborníků, studentů i široké kulturní veřejnosti.

 

Konference a semináře:

  • Dny české divadelní encyklopedie, konference s mezinárodní účastí, Praha—Kuks

27.-29.8.2009

  • Metodologie zpracování dějin českého divadla 20. století, seminář, Praha 25.5.2011

programové bloky: Česká divadelní encyklopedie 1997-2011—Meze lexikografie(?)—Co a jak lze vyzkoumat o herectví

Vybrané příspěvky byly publikovány v časopise Divadelní revue 22, 2011, č. 2.

 

Zahájení nového projektu ČDE:

Německá činohra v českých zemích v 19. století - Osobnosti

Koordinátor: Mgr. Michaela Kuklová

Odborný garant: PhDr. Jitka Ludvová

Tématem výzkumu, směřujícího k vydání dalšího encyklopedického svazku, je činoherní divadlo na území českých zemí realizované v 19. století v německém jazyce. Na výzkumu se budou podílet naši a zahraniční odborníci i studenti, kteří tématu věnovali své diplomové a disertační práce.

Zpracování života a tvorby osobností německé činohry 19. století představuje další důležitý tematický úsek divadelních dějin českých zemí. V návaznosti na realizované projekty a publikované svazky ČDE  budou biografická hesla osobností německé činohry postupně dotvářet celkový obraz tvůrčího divadelního potenciálu českých zemích v 19. století.

V prvním roce výzkumu, financovaném v rámci institucionální podpory výzkumné organizace IDU, bude zpracován heslář osobností a 50 hesel, která budou postupně publikována v elektronické podobě, a to v obou jazycích, češtině a němčině. Jednotlivá hesla budou obsahovat přehledný popis životní dráhy a profesionální kariéry osobností a pojednání jejich divadelní tvorby na území českých zemí, včetně jejího začlenění do dobového kontextu a charakteristiky stylových východisek a proměn v rámci uměleckých proudů dané epochy. Soupis tvorby (hereckých rolí, režií, scénografií, her, kritik ad.) se bude vztahovat především k působení jednotlivých osobností na území českých zemí, stejně jako prameny a literatura, uvedené v příslušných rubrikách.

 

 

 


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru