Audiotéka

Otevírací doba

Úterý 9-12, 13-16

Otevírací doba dalších oddělení IDU zde.

Fond

Podoba fondu

Audiotéka Divadelního ústavu má ve svém inventáři zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů. Celý fond je zkatalogizován v automatizovaném knihovním systému a zpřístupněn prostřednictvím samostatného elektronického on-line katalogu.

Fond obsahuje nahrávky původního hudebního fondu Divadelního ústavu, dále pak nově pořízené přírůstky a dary.

  1. Původní fond obsahuje gramofonové desky mluveného slova, melodramů, opery, operety a baletů. Gramofonové desky mají záznamovou rychlost 78, 33, 45, 16.
  2. Nově pořízené záznamy jsou výhradně na nosičích typu CD a MC. Jsou to především bohemika. Zastoupena je zde opera, opereta, muzikál, inscenační hudba, rozhlasová inscenace, herecké profily a vzpomínkové pořady. Součástí fondu jsou i nahrávky oper Národního divadla v Praze a Státní opery Praha.

Digitalizace a prezentace

Velká část fondu se v současné době digitalizuje. Tento proces zaručí dostupnost mj. i ohrožených nahrávek na gramofonových deskách záznamové rychlosti 78 a umožní následné bezpečné deponování této části fondu. Data se převádí na samostatný server, z kterého je možné poslouchat jednotlivé záznamy v běžném formátu (MP3) na badatelském PC.

Záznamy jsou určeny výhradně ke studijním účelům, není možno je kopírovat ani půjčovat mimo prostor studovny Audiotéky Divadelního ústavu!

Studovna a výpůjčky

Provoz studovny

Služby Audiotéky Divadelního ústavu jsou zdarma poskytovány všem řádně registrovaným uživatelům Divadelního ústavu. Zájemci, kteří registrovanými uživateli nejsou, mohou využít služeb audio studovny po zaplacení manipulačního poplatku za jednorázovou službu (viz ceník). Je pak na jejich vůli, zda zůstane u jednorázové návštěvy nebo zda se stanou řádnými uživateli všech oddělení Divadelního ústavu a nechají se v Knihovně Divadelního ústavu v jejích úředních hodinách zaregistrovat (jednorázový poplatek bude odečten od ročního poplatku po předložení stvrzenky).

Pro optimální využití kapacity studovny je vhodné objednat se:

  • T 224 809 149

Neobjednaným uživatelům nezaručujeme volné místo ve studovně.

Výpůjčky z fondu audiotéky

Vybranou část fondu (výhradně CD nosiče) lze vypůjčit absenčně, tj. mimo budovu Divadelního ústavu. Výpůjčky lze zrealizovat v rámci otvíracích hodin knihovny Divadelního ústavu.

Provozní řád Audiotéky Divadelního ústavu

  1. Audiotéka Divadelního ústavu je určena veřejnosti a je přístupná v jejích otevíracích hodinách.
  2. Fond Audiotéky Divadelního ústavu je kromě vybraných CD nosičů výhradně prezenční, vytváření kopií je zakázáno.
  3. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. ve vymezeném prostoru.
  4. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků. V prostorách studovny není povoleno používat mobilní telefony, kouřit ani konzumovat potraviny a nápoje.
  5. Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození fondů.
  6. Uživatel je povinen při odchodu ze studovny předložit ke kontrole všechny vynášené publikace a na vyzvání i příruční zavazadlo.
  7. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem studovny, je povinen toto přidělení dodržet. Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na dobu delší, než stanoví oznámení ve studovně.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru