Analýza trhu práce (2007)

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s EUPC s. r. o.ProCulture/Otevřenou společností o. p. s., vypracoval v rámci zadávacího řízení Ministerstva práce a sociálních věcí Vstupní analýzu současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru.

Cílem studie bylo zpracování dílčí sektorové analýzy zaměřené na trh práce pro potřeby identifikace požadavků a potřeb pracovní síly ve střednědobém horizontu do roku 2013 podle zadané osnovy, umožňující kvalifikované rozhodnutí o využití Evropského sociálního fondu (ESF) v letech 2007−2013 v návaznosti na změny v důsledku strukturálních změn a v kontextu hospodářství.

Výsledky

Součásti zpracované analýzy jsou mj.

 • podkladové studie ke všem oblastem kultury (divadlo a tanec, hudba, kinematografie, knihovny, muzea a galerie, autorské právo, památková péče, kulturní cestovní ruch, církve a náboženské společnosti...)
 • závěrečná zpráva, která obsahuje
  • komplexní studii o významu kultury pro českou ekonomiku a zaměstnanost, založenou na statistické analýze, odborných podkladových studiích a mnoha rozhovorech se zaměstnavateli a experty v jednotlivých oblastech kulturního sektoru
  • doporučení, kam by měla směřovat podpora z Evropského sociálního fondu v  letech 2007−2013 (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha − Adaptabilita) za účelem zvýšení zaměstnanosti v kultuře

Z analýz vyplývá, že váha sektoru kultury na trhu práce je poměrně významná. Česká kultura přispívá svými aktivitami k celkové tvorbě pracovních míst v České republice, a to jak počty vlastních zaměstnanců a externích spolupracovníků, tak svou poptávkou po výrobcích a službách, kdy uspokojení této poptávky vyžaduje využití pracovních míst v dalších odvětvích ekonomiky.

Podle oficiálních statistických dat o zaměstnanosti v sektoru kultury a dopadu aktivit sektoru na zaměstnanost v ostatních odvětvích české ekonomiky kultura zaměstnává 3,3 % aktivně pracujících na českém trhu práce. Celková bilance pozice sektoru kultury na českém trhu práce, je tvořena jednak vlastním pracovním potenciálem sektoru, který se podílí na zaměstnanosti v ČR cca 1,7 % (tj. cca 85 500 osob) a jednak zaměstnaností, která byla v jiných odvětvích vyvolána poptávkou sektoru po výrobcích a službách v rozsahu dalších 1,5 % (cca 73 000 pracovních míst).

Objem produkce sektoru kultura v roce 2005 (v běžných cenách 119 565 mil. Kč) představoval 1,6 % celkové produkce České republiky. Na objemu produkce sektoru se nejvíce podílela Vydavatelská činnost (29 %), Činnost společenských organizací vč. církví (19,5 %) a Tvorba a vysílání televizních a rozhlasových programů (16,8 %).

Objem hrubé přidané hodnoty sektoru kultura za rok 2005 (45 300 mil Kč) představoval 1,7 % z celkového objemu hrubé přidané hodnoty ekonomiky ČR. Na objemu hrubé přidané hodnoty sektoru se nejvíce podílely obory Tvorba a vysílání rozhlasových a televizních programů (podíl 22,2 %), Vydavatelská činnost (podíl 21,9 %), a Divadla, koncerty a umělecká tvůrčí činnost (17,9 %). Tyto tři obory vytvořily více jak 62 % hrubé přidané hodnoty sektoru.

Růst produktivity práce sektoru výrazně překračoval růst průměrné produktivity práce dosažený v ekonomice ČR. Z pohledu efektivnosti sektoru se jeví situace pro sektor kultura velice příznivě. V letech 2003 až 2005 se hrubá přidaná hodnota celého sektoru zvýšila téměř o čtvrtinu, v porovnání s růstem HPH české ekonomiky (+15 %) byl růst v kultuře rychlejší o 9 procentních bodů.

Studie poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými odvětvími kultury a analyzuje faktory, které ovlivňují jejich vývoj a výkonnost.

Současně však je třeba vzít v úvahu, že přínos některých aktivit kultury není vždy možné věrohodně vyčíslit v rámci standardních ekonomických veličin. Tyto údaje totiž společenský význam kultury plně necharakterizují a přínosy některých oborů sektoru plně nevystihují. Platí to zejména u těch kulturních aktivit, kde je třeba pracovat s hodnotovými kategoriemi. Výše uvedené závěry je proto třeba doplnit upozorněním, že nezahrnují přínosy některých dalších aktivit, které nelze vůbec kvantifikovat.

Jedná se na příklad o:

 • vyhledávání, ochrana a péče o kulturní dědictví – měření významu pomocí počtu návštěvníků a objemem tržeb zdaleka nevystihuje přínos této aktivity z hlediska současnosti a  budoucnosti
 • pěstování vybraných ohrožených druhů fauny a flory má rovněž význam výrazněpřesahující jen charakteristiky návštěvnosti a tržebnosti
 • informační, výchovnou a  vzdělávací činnost kulturních institucí (například knihoven, muzeí, galerií)
 • vytváření podmínek pro badatelskou činnost (například v oblasti muzeí, archivů, knihoven, kulturních památek)
 • kultivační působení kultury na společnost
 • historické, symbolické, estetické a duchovní hodnoty kultury

Kompletní Analýza ke stažení

Zadávací dokumentace, podkladové studie a závěrečná zpráva projektu jsou k dispozici ke stažení na stránkách Evropského sociálního fondu: www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5015

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru