VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT NA STUDIJNÍ A PRACOVNÍ CESTY DO DONORSKÝCH STÁTŮ financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ (Fond) v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlásilo dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí refundování oprávněných nákladů Žadatele na studijní a pracovní cestu a jeho setkání s Partnerem/-y z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) za účelem navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a Partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je studijní a pracovní cesta s bilaterálním setkáním s výměnou informací v některém z donorských států. Celková částka určená na tuto aktivitu je 2.364.559,- Kč.

Žádosti o grant lze zasílat nejpozději do 16. 12. 2014 do 19.00 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář Žádosti o poskytnutí grantu, vzor Rozhodnutí a formulář Žádosti o platbu jsou ke stažení na stánkách www.norskefondy.cz.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru