UNESCO

Vyzýváme představitele občanské společnosti v oblasti kultury k zapojení se do připomínkového procesu k návrhu Prováděcí směrnice Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 2005 UNESCO na téma implementace úmluvy v digitálním prostředí.

Konečný návrh směrnice bude schválen na bienální konferenci členských stran Úmluvy v červnu 2017.

Praktické zkušenosti zástupců občanské společnosti v oblasti kultury jsou užitečným přínosem pro formulace konečného návrhu směrnice. Připomínky k přiloženému návrhu směrnice proto prosím zasílejte do 15. března 2017 na adresu pavla.petrova@divadlo.cz

Návrh směrnice zde: 
Draft operational guidelines on the implementation of the Convention in the digital environment
Draft operational guidelines on the implementation of the Convention in the digital environment

Více o Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO zde:
http://en.unesco.org/creativity/convention

a v českém jazyce zde: http://www.idu.cz/cs/unesco

Děkujeme za spolupráci

Pavla Petrová

Ředitelka IDU a PQ

 

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů byla přijata na 33. Generální konferenci UNESCO v říjnu 2005. Od té doby ratifikovalo Úmluvu 126 zemí celého světa. Dlouholeté úsilí o uznání strategického významu rozmanitosti tak přijetím Úmluvy vyvrcholilo, nicméně v současnosti je živým tématem proces implementace Úmluvy. Diskuse o implementaci Úmluvy se vedou již několik let na úrovni jednotlivých států, které Úmluvu postupně ratifikovaly, ale i na úrovni různých mezistátních, neziskových organizací a občanské společnosti. Výsledkem je například tzv. Bílá kniha (German Commission for UNESCO) nebo dokument s návrhy „Cultural diversity – more than a slogan“ (Swiss Coalition for Cultural Diversity a Swiss Commission for UNESCO) či v Kanadě „The Convention on the Diversity of Cultural Expressions: Implementation and follow up“ od profesorky Véronique Gevremont z University Laval Québec. Přehled stavu implementace Úmluvy a doporučení jsou rovněž obsahem studie „Implementing the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions“ z roku 2010, kterou na zadání Evropského parlamentu zpracovala společnost Germann Avocats http://www.diversitystudy.eu/

v anglickém jazyce

Ke stažení:

Albánie
Rakousko
Bulharsko
Německo
Maďarsko
Lotyšsko
Polsko
Slovensko
Slovinsko

 „Každý malý krůček je důležitý…“Each Small Step is Important…

Pod názvem „Každý malý krůček je důležitý…“ vydal Institut umění – Divadelní ústav elektronickou publikaci, která obsahuje závěry z Mezinárodního setkání věnovaného způsobu a systému implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO v zemích Střední a Východní Evropy. Setkání se konalo na podzim minulého roku v Praze a zúčastnili se ho zástupci Kontaktních míst UNESCO a nezávislých kulturních organizací z Albánie, Arménie, Rakouska, Chorvatska, Estonska, Gruzie, Německa, Maďarska, Lotyšska, Moldávie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Publikace je členěna do několika oddílů, které jsou věnovány jak samotné Úmluvě, tak problematice její implementace ve středo a východoevropském regionu. Analýzu dotazníkového šetření, které IDU mezi účastníky setkání realizoval ještě před samotným setkáním, vypracovala chorvatská muzikoložka a politoložka Nina Obuljen Korzinek, která se ve svém výzkumu zaměřuje na kulturní politiky v Evropě. Dotazníky se zaměřily nejen na implementaci Úmluvy, ale také na základní segmenty ochrany a podpory kulturní rozmanitosti, tj. podpora kulturní rozmanitosti v umělecké tvorbě, kulturní a kreativní průmysly a mezinárodní spolupráce & kulturní mobilita. Těmto oblastem byly věnovány také diskuse v pracovních skupinách během setkání. Podněty, postřehy, zkušenosti, problémy a návrhy jejich účastníků shrnují ve svých studiích moderátoři diskusí Jana Návratová, vedoucí Taneční sekce IDU a Péter Inkei, ředitel Budapest Observatory (Podpora umělecké tvorby v zemích střední a východní Evropy), Blanka Marková, projektová manažerka zabývající se kulturní governancí, kulturním cestovním ruchem a Mario Kubaš, odborník na kulturní politiku (Veřejná podpora produkce a distribuce kulturních produktů a služeb v zemích střední a východní Evropy) a Anna Galas Kosil, oddělení mezinárodní spolupráce – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego a Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR IDU (podpora kulturní mobility a mezinárodní spolupráce v zemích střední a východní Evropy). V kapitole „Příklady zkušeností s implementací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ve vybraných středo- a východoevropských zemích“ se čtenář může seznámit se stavem implementace Úmluvy v ČR, Arménii a Německu. Publikace taktéž obsahuje popis procesu a okolností zrodu Úmluvy a průběhu její ratifikace v České republice.

Ačkoli Česká republika přistoupila k ratifikaci Úmluvy již v roce 2010, obecné povědomí o ní včetně diskuse o její implementaci v kulturní obci, stejně jako národní implementační směrnice zatím chybí. I proto v rámci podzimního setkání v Praze uspořádal IDU veřejnou diskusi v Centru současného umění DOX, jejímž cílem byla základní informace o obsahu Úmluvy a příklady dobré praxe při její implementaci v zemích našeho regionu. Mezi tyto příklady patří především Německo, kde v souvislosti s Úmluvou vznikla Koalice pro kulturní rozmanitost, která navrhla řadu konkrétních podnětů pro německou implementační směrnici. Shrnutí této problematiky čtenář nalezne v článcích účastnic setkání Birgit Ellinghaus a Anny Steinkamp.

Publikace je dostupná elektronicky v českém a anglické jazyce a je ke stažení na internetových stránkách IDU www.idu.cz, sekce Mezinárodní spolupráce – Kulturní rozmanitost UNESCO). Není jen shrnutím závěrů z mezinárodního setkání, ale měla by se stát také inspirační bází pro aktivizaci širší diskuse o Úmluvě o podpoře a ochraně rozmanitosti kulturních projevů v České republice jak v nezávislém sektoru, tak na úrovni oficiálních institucí.

Each Small Step is Important…
Findings from the International Meeting on the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions and its Implementation Possibilities
in Central and Eastern European Countries, 14-15 October 2013, Prague, Czech Republic
ISBN: 978-80-7008-320-8 (pdf), 978-80-7008-321-5 (epub), 978-80-7008-322-2 (mobi)

Každý malý krůček je důležitý…
Závěry z Mezinárodního setkání věnovaného způsobu a systému implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO v zemích Střední a Východní Evropy, 14 . – 15. října, Praha, Česká republika
ISBN: 978-80-7008-326-0 (PDF), 978-80-7008-326-0 (epub), 978-80-7008-326-0 (mobi)
Editor: Martina Černá

 Každý malý krůček je důležitý…              PDF                   mobi                 epub
                                                               download        download          download

 

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru