Studie umění

Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011)

 Institut umění získal grant na období let 2006−2011 na vědeckovýzkumný projekt schválený a podpořený Ministerstvem kultury ČR (DD06P03OUK002).

Jeho předmětem byla teoretická a empirická analýza proměny oblasti umění a definování českého uměleckého a kulturního potenciálu jako předpokladu a primárního zdroje kulturního průmyslu. Projekt zahrnul studii vývoje oblasti umění od roku 1989 až po současnost se zvláštním zřetelem na ekonomické aspekty transformace uměleckých a kulturních institucí a kulturních sítí, proměny struktury a vzájemného podílu veřejných a soukromých zdrojů v oblasti živého umění i funkčnosti legislativního rámce. Vedle vytvoření mapy (produkce, distribuce, prezentace) umění ČR se projekt zaměřil na výzkum a tvorbu nástrojů pro sledování a definování multiplikačních efektů umění jakožto významného ekonomického faktoru udržitelného rozvoje společnosti. Výstupy projektu napomohou kompetentnímu přístupu k inovaci a formulování kulturní politiky.

Závěrečná zpráva o projektu

M. Smolíková: Zpráva o státní podpoře umění (2011)

Studie současného stavu umění, I. svazek (2009) a II.svazek (2011)

Tanec v České republice (2010)

T. Raabová: Multiplikační efekty kulturních a kreativních odvětví v ČR, 2010

Seminář Financování a hodnocení divadel v České republice >>

P.Petrová: Srovnání vybraných kapitol národních profilů z Compendií

P.Petrová: Studie o tvůrčích rezidencích

Přehled artsmanagerských oborů v ČR

Komentář k mapě umění v ČR (2011)

 

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013

Institut umění v roce 2005 zpracoval na základě zadání Ministerstva kultury Koncepci účinnější podpory umění 2007-2013, která byla 31. května 2006 schválena vládou České republiky. Výše zmíněný projekt navazuje na tuto koncepci a jedním z jeho cílů je navrhnout strategii pro navazující období od roku 2014.

Podrobné informace ke Koncepci podpory umění naleznete na www.divadlo.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru