Střed zájmu: Umělecká kritika, věc veřejná? Zpráva o mezinárodní konferenci

Mezinárodní konference věnovaná tématu umělecké kritiky, kterou uspořádal Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Arts Council Norway, se uskutečnila 22. září 2017 v Centru současného umění DOX. Akci iniciovalo Ministerstvo kultury ČR a byla podpořena Norskými fondy. Konference se účastnili pozvaní odborníci, kteří byli vybráni s ohledem na rovnovážné zastoupení uměleckých oborů (divadlo, film, hudba, literatura, tanec, výtvarné umění), rolí (kritici, umělci, vědci) i typů médií (TV a rozhlas, odborné časopisy, deníky, internetové platformy).

Konferenci zahájila náměstkyně ministra kultury ČR Kateřina Kalistová a Petr Fischer, šéfredaktor stanice ČRo Vltava. Poté zazněly příspěvky o situaci umělecké kritiky v ČR, Norsku a Maďarsku v podání Karly Hofmannové, hudební kritičky a zastupitelky města Brna, Sindreho Hovdenakka, viceprezidenta norské Asociace kritiků, a Natálie Kovács, doktorandky divadelní kritiky v Budapešti. Po úvodu následovaly moderované diskuze ve čtyřech skupinách po cca deseti expertech; celkem se akce účastnilo dvaačtyřicet expertů a umělců. O mezinárodní charakter akce se zasloužilo devět odborníků z Norska, Islandu, Maďarska, Polska a Slovinska. Pro diskuzi byl připraven poměrně rozsáhlý podklad, který shrnoval známé a stereotypní názory na současný stav umělecké kritiky. Toto resumé bylo pro diskutující jakýmsi prahem, odrazovým můstkem pro konstruktivní pojetí debaty tak, aby obsáhla alespoň náznaky možných budoucích řešení. V závěrečném panelu se pokusili moderátoři diskuzních stolů shrnout nejdůležitější názory, podněty a možná východiska ke zlepšení podmínek fungování umělecké kritiky. Diskuze u kulatých stolů tak mohla dospět i k otázce strategické podpory.

Nedůležitější podněty z diskuzí týkající se podpory umělecké kritiky:

- podpora kritiky a kritiků (navýšení stávajících veřejných finančních prostředků)

- podpora uměleckých časopisů

- podpora mobility kritiků s cílem zajištění jejich účasti na uměleckých akcích (festivalech, veletrzích, představeních, výstavách apod.) v rámci ČR i v zahraničí

- podpora neformálního vzdělávání a mentoringu, včetně kompetencí v oblasti nových technologií a sociálních médií

- podpora mezinárodní spolupráce

- podpora překladů zahraničních prací

- podpora síťování a oborových i víceoborových platforem

- podpora mezioborové spolupráce/kritiky

- podpora výzkumu stavu umělecké kritiky v ČR a etablování umělecké kritiky jako vědeckého výstupu

- podpora opatření proti zneužití renomé kritika (vytrháváním autorských textů z kontextu pro účely PR)

- podpora poučené popularizace

- zavedení společné internetové platformy „kritika výběrem“ napříč uměleckými i dalšími obory

- podpora veřejnoprávního tištěného média

Celkově byla akce účastníky hodnocena vesměs pozitivně. Někteří se podělili o své postřehy bezprostředně po akci či v rámci zpětné vazby, o kterou je organizátoři požádali. Mnozí vysoce ocenili už jen možnost se setkat a diskutovat. Mnozí účastníci hodnotili kladně i zmíněný podkladový materiál. V názoru na propojení oborů nebyla jednoznačná shoda, někteří poukázali na odlišnosti, které by bylo vhodné diskutovat odděleně, nicméně výrazně převážily kladné reakce na příležitost diskuze napříč obory. Kladně byl hodnocen i mezinárodní charakter akce a možnost diskutovat s experty ze zahraničí. 

Veškeré výstupy konference jsou k dispozici na www.idu.cz/cs/stred-zajmu-umelecka-kritika-vec-verejna

Za IDU zpracovala Eva Žáková.  Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru