Rada pro vědu, výzkum a ediční činnost

Rada pro vědu a výzkum byla zřízena k 1. lednu 2011 jako poradní orgán ředitelky IDU. Od 1. listopadu 2014 byla změněna na Radu pro vědu, výzkum a ediční činnost (dále jen rada) a zároveň se rozdělila na dvě samostatné sekce – Rada pro Institut umění a Rada pro Divadelní ústav.

Hlavním cílem Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědeckovýzkumné a ediční činnosti organizace a všestranná podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckovýzkumných a edičních projektů pracovníků Institutu umění – Divadelního ústavu.

Hlavní úkoly Rady

  • Projednává dlouhodobé záměry vědecké, ediční, vzdělávací a další tvůrčí činnosti Institutu umění/Divadelního ústavu
  • Vyjadřuje se k vědeckovýzkumným úkolům a posuzuje grantové i jiné vědeckovýzkumné projekty v rámci interních oponentur.
  • Navrhuje kritéria k  hodnocení vědeckovýzkumné činnosti odborných pracovníků, které je nedílnou součástí jejich celkového hodnocení.
  • Vyjadřuje se k využití finančních prostředků poskytnutých IDU na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě materiálů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
  • Vyjadřuje se k publikační činnosti Institutu umění/Divadelního ústavu, její koncepci, schvaluje konkrétní ediční plán na příští rok a výhledový ediční plán (3 roky).
  • Hodnotí publikační činnost Institutu umění/Divadelního ústavu za uplynulý rok, vyjadřuje se k novým edičním řadám a významným knižním projektům a podílí se na vytváření koncepce ediční činnosti DU
  • Podporuje zahraniční spolupráci a zahraniční kontakty Institutu umění/Divadelního ústavu na poli výzkumu a ediční činnosti.

Jednací řád Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Institutu umění.

Jednací řád Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru