Připravujeme

Ediční plán Institutu umění – Divadelního ústavu  pro rok 2017

Edice Světové divadlo

Jan Klossowicz: Divadlo Tadeusze Kantora

Monografie polského teatrologa a kritika Jana Klosowicze je první a stále nejpřehlednější analýzou divadelní tvorby i teoretického myšlení jednoho z nejvýznamnějších divadelních režisérů a reformátorů 2. pol. 20. stol. Kniha je rozdělena do dvou částí. V první části se Klossowicz zabývá jednotlivými fázemi Kantorova divadla a dále představuje režisérovo teoretické uvažování o divadle. Druhá část monografie je věnována analýze inscenací Tadeusze Kantora (jedná se např. o inscenace Mrtvá třída, Wielopole, Wielopole či nedokončený opus Dnes mám narozeniny).  Publikace bude doplněna o studii o Kantorově vlivu na současné divadlo a jeho teorii a o obrazovou přílohu. Titul do češtiny přeložila Irena Lexová a jeho vydání je připravováno ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Vyjde v druhém  čtvrtletí 2017


Edice Současná hra

Joël Pommerat: Tři hry

Další svazek edice Současná hra, který přinese tři dramata současného francouzského dramatika, nositele Evropské divadelní ceny: Znovusjednocení Korejí, Prolomit ledy a Třesu se


Edice Česká divadelní encyklopedie

Petra Ježková (ed.): „Stůňu touž nemocí.“ Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů

Celistvý soubor korespondence významných literárních osobností představuje jedinečnou výpověď o společenském, kulturním i uměleckém milieu v českých zemích na konci 19. století. Zachycuje také hluboké přátelství dvou vzdělanců, intelektuálů a skeptiků, řečeno s jejich vlastní sebereflexí „malcontentů“. V konvolutu 91 Lierových dopisů z let 1883–1900, uložených v Zeyerově pozůstalosti, zůstává výmluvně zachycen jeho kritický postoj k tehdejšímu vedení a dramaturgii české první scény. Odkrývají se skutečnosti osvětlující svízele dramaturgie Národního divadla i Lierův ne vždy úspěšný boj za Zeyera dramatika. Dopisy Zeyera Lierovi v jeho pozůstalosti dlouho nebyly k nalezení, a tak se zdálo, že se dochovala jen jedna strana korespondence. Nakonec se však podařilo nalézt také 95 dopisů Zeyera Lierovi. Korespondence je opatřena rozsáhlým komentářem, osvětlujícím řadu narážek a dnes nejasných odkazů v listech i dobový umělecký a politický kontext. Komentář spočívá na základním výzkumu, odkrývá nové souvislosti a přináší dosud nepublikované poznatky. Edici doplní předmluva a studie nejen o samotném materiálu, ale s širším, syntetickým rámcem, na nichž se podílejí Eva Stehlíková a Michal Fránek. Plánované vydání v roce 2017.


Martin J. Švejda: Iva Janžurová

Monografie jedné z nejpopulárnějších českých divadelních, filmových a televizních hereček od druhé poloviny šedesátých let 20. století. Věnuje se herecké, zejména divadelní tvorbě Ivy Janžurové, kterou sleduje od jejích počátků až do současnosti, a zaznamenává též životní osudy herečky. Součástí monografie je vyčerpávající soupis tvorby, bohatá fotografická příloha a obsáhlé ukázky z podstatných referátů, reflektujících herecké výkony Janžurové. Elektronická kniha řady Studie a dokumenty k dějinám divadla (ČDE – Elektronická encyklopedie), plánované vydání v roce 2017.


Mimo edice

Viktor kronbauer: Divadelní fotografie

Viktor Kronbauer je jeden z nejvýznamnějších českých divadelních fotografů. Významný vliv na formování jeho tvorby měl Jaroslav Krejčí (1929–2006), který zásadním způsobem přispěl k proměně dosavadní podoby divadelní fotografie - řemeslná dokumentární funkce byla překonána a výsledkem se stal svébytný umělecký artefakt. Kronbauerovi se podařilo svého učitele v tomto úsilí překonat, jak v období černobílých fotografií (do roku 2005), tak přechodem na barevný digitální formát. Kronbauer působil také v zahraničí – kontinuálněji v Semper Oper v Drážďanech a ve Staatsoper ve Vídni. Mimo jiné byl hlavním fotografem festivalu Pražský divadelní festival německého jazyka a Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni (právě tam společně s Josefem Ptáčkem vede seminář divadelní fotografie se studenty FAMU). Je držitelem několika stříbrných a dvou zlatých medailí (2002, 2005) na soutěži Triennale divadelní fotografie v srbském Novém sadu. Jako první divadelní fotograf získal v roce 2005 zlatou medaili FIAP (Mezinárodní federace umění fotografie). Kronbauerova tvorba byla prezentována na mnoha výstavách jak v ČR, tak v zahraničí. Tu poslední uspořádal na jaře roku 2015 Institut umění – Divadelní ústav pod názvem RE:START/CZECH PLAYS 05-015 v budapešťském divadle Katona. Monografie Viktora Kronbauera bude sledovat jeho profesní dráhu a prostřednictvím téměř 500 fotografií obrazově představí vrcholy českého divadelnictví posledních 4 desetiletí. Autorkou úvodního textu bude Vlasta Smoláková, redaktorkou publikace Denisa Šťastná. 

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek, obrazovou a fotografickou přílohu. Vyjde na přelomu roku 2017/2018.

Jan Roubal , Jan Hyvnar (eds.): Antologie současné polské teatrologie

Antologie přibližuje polskou reflexi divadla především v posledních dvou desetiletích. Vedle metodologických úvah o současných otázkách divadelní teorie, historiografie, kritiky, dramatologie a přístupů k herectví antologie nabízí výběr prací inspirovaných fenomenologií, sémiotikou, kognitivismem, genderovými studiemi, divadelní antropologií a performatikou. Redakce: Honza Petružela. Ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla.


Hana Tillmanová: Teatro italiano v Praze 1875–1880

Monografie přináší nezpracované téma, které patří do dějin pražského divadla druhé poloviny 19. století. Varieté Eugenia Averina (1827– po 1880) bylo ve své době široce reflektovaným fenoménem, který ovlivnil produkci stávajících pražských zábavních podniků. Lze také sledovat četné produkční a umělecké personální vazby k pražským divadlům, z nichž nejvýrazněji vystupují umělci vyškolení v mládí v Averinově podniku, kteří rozvinuli svoji kariéru v Prozatímním a Národním divadle i v zahraničí jako např. Augustin Berger. Práci doplňuje obrazová dokumentace povětšině z dosud neznámých sbírek, seznam literatury a pramenů a osobní rejstřík. Redakce Jitka Ludvová, Jaroslav Havel. Plánované vydání 2017.


Edice Osobnosti české scénografie

Helena Albertová: Karel Zmrzlý

(svazek č. 7 edice Osobnosti české scénografie)
Dalším svazkem edice "Osobnosti české scénografie" je monografie o životě a díle scénografa Karla Zmrzlého  (1936–2000). Absolvent DAMU, na katedře u prof. Františka Tröstra, po ročním angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku, zakotvil v roce 1963 v Divadle Vítězného února v Hradci Králové, kde potkal režiséra Milana Páska, s nímž  spoluutvářel významnou éru hradeckého divadla. Poté spolupracovali i v Brně, v Divadle bratří Mrštíků  a ve Státním divadle, kde vytvořili několik unikátních inscenací  oper 20. století. Zmrzlého dílo čítá přes 300 inscenací. S neobyčejným citem a erudicí dokázal vycházet vstříc režijnímu pojetí, respektovat autora, vytvářet velké dramatické prostory i naivistické scény. Jeho malířské umění vykazují nejen vždy pečlivě vpracované návrhy, ale mnohdy i vlastní malba jako součást scénického obrazu.  Vedle režiséra Milana Páska spolupracoval nejčastěji s Miroslavem Vildmanem, Pravošem Nebeským, Pavlem Rímským, Jaromírem Staňkem a  Alenou Vaňákovou.

Publikaci, jejíž hlavním těžištěm je vedle odborného textu bohatá obrazová část a rozsáhlý soupis tvorby, graficky připravuje Tereza Melenová a v česko-anglické verzi vyjde na jaře 2017.

Marie Zdeňková a kol: Iva Němcová

(svazek č. 8 edice Osobnosti české scénografie)
Výrazná tvorba předčasně zesnulé scénické a kostýmní výtvarnice mladší generace Ivy Němcové (1980–2015) podnítila její generační souputníky a spolupracovníky (scénografové Dragan Stojčevski a Lucia Škandíková, režisér Jan Frič ad.) k představení jejího žel předčasně uzavřeného díla v rámci výstavy (České centrum Praha, 11/2017) a především prostřednictvím obrazové publikace. Ta má za cíl přiblížit způsob scénografického myšlení a práce této jedinečné osobnosti, která si i přes svůj relativně mladý věk vydobyla nejen v okruhu své generace nebývalý respekt a hlavně podstatný podíl na vizuální podobě a obsahové koncepci inscenací, na nichž spolupracovala. Němcová má na svém kontě též několik filmových scénografií, zabývala se rovněž uměleckým využitím opuštěných prostorů a dalšími projekty na pomezí scénického a výtvarného umění. Byla autorkou designu k řadě nekomerčních aktivit (např. pro nadaci Hospic nebo Jedličkův ústav v Praze). Za vynikající práci na inscenaci opery Leoše Janáčka Z mrtvého domují byla In memoriam udělena Cena Národního divadla pro umělce do 35 let. Autorkou teatrologické studie je Marie Zdeňková, textu, vycházejícího ze vzpomínek a postřehů pak spolupracovník dramaturg Matěj Samec (ten je společně s režisérem Janem Fričem redaktorem publikace).Grafickou podobu knihy připravuje Lenka Jehlíková, kniha vyjde v česko-anglické verzi na podzim 2017.

Časopisy

Czech Theatre 33

Časopis Czech Theatre vychází jedenkrát ročně v angličtině. Přináší informace o stavu českého divadla, událostech uplynulé sezóny, uměleckých trendech i výrazných osobnostech současného českého divadla. Obsahuje také kaleidoskop nejúspěšnějších inscenací, anotace nových českých her, divadelní ceny a statistické údaje. Součástí čísla je jako tradičně i sekce Notebook, která informuje o nových publikacích, divadelních textech, udílení divadelních cen či statistice českých divadel.

Divadelní revue v roce 2017

Divadelní revue 3/2016 – Číslo bude obsahovat tematické bloky o divadelní práci režiséra Jana Nebeského a odborné statě o českém divadle druhé poloviny 20. století (Divadlo Na zábradlí, scénograf Jan Dušek, režisér Alfréd Radok ad.).

Divadelní revue 1/2017
– Číslo se bude věnovat zejména tématu současného přístupu k analýze divadelní inscenace a českému a světovému divadlu 20. století ve světle nejrůznějších teoretických a metodologických přístupů.

Divadelní revue 2/2017 – Tématem čísla bude zejména historie a teorie polského divadla (současní autoři, edice historických  textů apod.), doplňujícím tématem budou texty o českém divadle.

Czech Theatre Review 2010–2015
Redakce Divadelní revue připravuje – v rámci rozšíření povědomí o české teatrologii v zahraničí – svazek výběru deseti odborných studií z let 2010–2015. Vybrané textu jsou překládány. Vydání tištěné i elektronické verze je plánováno na rok 2017.


Edice Kultura & arts management

Český tanec v datech – statistika, analýza, postoje.

On-line publikace se zaměří na sběr a interpretaci komplexních statistických údajů o českém profesionálním tanci, jejich srovnání v čase a sledování vývojových tendencí. V rámci výzkumné aktivity bude provedena aktualizace a optimalizace metodiky sběru dat a jejich interpretace s ohledem na nová témata a potřeby oboru. Kvantitativní část výzkumu přinese statistické informace o uměleckém a manažerském personálu jak v nezávislém tanci (pojímaného v širokém spektru žánrů a druhů včetně nového cirkusu), tak v baletních souborech. Výzkum bude zjišťovat i údaje z oblasti tanečního školství střední a vysokoškolské úrovně. Kvalitativní část bude zjišťovat proměnu postojů k profesním tématům, jako je sociální problematika, vzdělávání, možnost profesního rozvoje apod. Všechna data budou odborně interpretována, včetně srovnání se zahraničním.


Sbírat umění –  stav a kontext nákupu a sběratelství současného umění v ČR

Studie (on-line) mapuje a analyzuje identifikované potřeby odvětví výtvarného umění týkající se následujících segmentů:

  • Média: Reflexe stavu referování o současném umění v médiích, především denním tisku.
  • Ocenění: Jaký dopad má ocenění na kariéru umělce, na jeho pozici na trhu.
  • Mecenášství: Kdo jsou dnešní čeští mecenáši, nadace soukromého umění, jak tyto aktivity fungují v zahraničí a u nás.
  • Galerie: Jak soukromé prodejní galerie nastavují a ovlivňují trh se současným uměním, jak ovlivňují celkový stav a reputaci českého výtvarného umění.
  • Legislativa: Jaké jsou možnosti podpory umění – příklady ze zahraničí a popis české legislativy.
  • Závěr: typová doporučení a projekty, které mají potenciál pozitivně ovlivnit stav sběratelství a podpory současného českého umění.

 

 

 

 

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru