Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové-Michalcové on-line

V roce 2013 byl zpracován osobní badatelský archiv teatroložky PhDr. Mileny Cesnakové, CSc, jež svůj badatelský zájem soustředila zejména na výzkum staršího divadla s těžištěm v období renesance a baroka. Inventární seznam její sbírky čítá 615 položek. Personální bibliografii dr. Mileny Cesnakové-Michalcové nabízíme ke studiu i v elektronické formě.

Od počátku existence Kabinetu pro studium českého divadla (založen v roce 1956 jako součást Ústavu pro českou literaturu ČSAV) se postupně vytvářela sbírka historických pramenů, které byly shromažďovány při práci na prvních divadelněhistorických projektech, především na Dějinách českého divadla pod vedením prof. Františka Černého. Soustřeďování materiálových podkladů v listinné i elektronické podobě pokračuje při práci na České divadelní encyklopedii. Prameny jsou často využívány našimi i zahraničními badateli a studenty. Na jaře roku 2011 byla zahájena práce na inventárním soupisu materiálů v zájmu jejich evidence, identifikace a zpřístupnění. Dosud je v archivu Kabinetu zapsáno přes  tisíc položek.

V roce 2013 byl zpracován osobní badatelský archiv teatroložky PhDr. Mileny Cesnakové, CSc. (nar. 27. 1. 1924 v Praze), která vědeckou kariéru rozvíjela převážně na Slovensku a svůj badatelský zájem soustředila zejména na výzkum staršího divadla s těžištěm v období renesance a baroka. Inventární seznam její sbírky čítá 615 položek. Součástí této sbírky je kompletní personální bibliografie dr. Cesnakové zpracovaná autorkou a doplněná a revidovaná Jiřím Čtrnáctem. Odborné stati Mileny Cesnakové se zabývají především starším divadlem renesance a humanismu a obdobím baroka. Pro dějiny divadla znamenaly ve své době zásadní příspěvky k bádání o osobnostech českého a slovenského humanismu a baroka, např. Jana Amose Komenského a Pavla Kyrmezera, a k jejich literárnímu a divadelnímu odkazu.

Archiv Kabinetu pro studium českého divadla nabízí badatelům informace ke specializovaným tématům divadelních dějin pro potřeby jejich studia nebo výzkumu po domluvě na kabinet@divadlo.cz, popř. na tel: 224 809 117. Personální bibliografii dr. Mileny Cesnakové-Michalcové nabízíme ke studiu v elektronické formě i ke stažení na adrese http://www.idu.cz/media/document/biblio_cesnakova.pdf .

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru