Nová strategie přisuzuje kultuře zásadní úlohu na poli mezinárodních vztahů EU

Dne 8. června 2016 přijatá strategie je v souladu s prioritou Komise posílit roli EU na světové scéně. Klíčem k posílení mezinárodních partnerství může být právě kultura.

„Strategie mezinárodních kulturních vztahů“, kterou představila Evropská komise a vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, chce dát podnět ke kulturní spolupráci mezi EU a jejími partnerskými zeměmi a prosazovat globální uspořádání založené na míru, zásadách právních státu, svobodě projevu, vzájemném porozumění a respektu k základním hodnotám.

Vysoká představitelka EU, místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „Alfou a omegou naší zahraniční politiky musí být kultura. Je to mocný nástroj k vytváření mostů mezi lidmi, zejména pokud jde o mládež, a k prohloubení vzájemného porozumění. Může být také motorem hospodářského a sociálního rozvoje. V situaci, kdy čelíme společným problémům, můžeme ji všichni – v Evropě, v Africe, na Blízkém východě a v Asii – využít k tomu, abychom stáli při sobě, čelili radikalizaci a vybudovali spojenectví civilizací proti těm, kteří nás chtějí rozdělit. Proto musí být jádrem našeho vztahu s dnešním světem kulturní diplomacie.“

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics, dodal: „Kultura je skrytý klenot naší zahraniční politiky. Napomáhá rozvoji dialogu a vzájemného porozumění. Bez kultury se tudíž při budování dlouhodobých vztahů se zeměmi po celém světě neobejdeme: může zásadním způsobem posílit roli EU na světové scéně.

Strategii vítají i evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica a komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn, a to v souladu s nedávno přijatou Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 (Agenda 2030), v níž se jako jednotící principy udržitelného rozvoje a politiky EU v oblasti sousedství a rozšíření uvádějí globální občanství, kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog.

Kultura může sehrát významnou úlohu v zahraniční politice EU. Kulturní spolupráce bojuje proti stereotypům a předsudkům pěstováním dialogu, tolerantnosti, důstojnosti a vzájemné úcty. Mezikulturním dialogem lze předcházet konfliktům a podporovat usmíření uvnitř jednotlivých zemí i mezi nimi. Kultura nabízí řešení globálních problémů, jako je integrace uprchlíků, boj proti násilné radikalizaci a ochrana světového kulturního dědictví. Skýtá také zdroj nemalých sociálních a hospodářských přínosů, a to jak uvnitř EU, tak i mimo ni.

Dnešní sdělení navrhuje strategický rámec pro posílení a zefektivnění mezinárodních kulturních vztahů, jakož i nový model spolupráce s členskými státy, národními kulturními institucemi, soukromými a veřejnými subjekty z EU a jejich partnerskou zemí. Výsledkem bude rozšíření palety příležitostí, vytvoření nových vazeb a maximalizace užitku v sociálněhospodářské oblasti.

Kultura se čím dál více stává motorem hospodářského růstu, a to nejen ve svých tradičních formách, ale rovněž prostřednictvím kulturních a tvůrčích odvětví, malých a středních podniků a cestovního ruchu. Proto se neobejde bez synergií s jinými oblastmi a je tudíž třeba ve stále větší míře angažovat veřejný a soukromý sektor a občanskou společnost.

Zásadní roli hraje kultura i na úrovni obcí. Zapojení občanů, státních subjektů a kulturních provozovatelů do společných činností je hlavním prostředkem jak posilovat význam obcí a komunit a vytvářet tržní příležitosti.

Toto sdělení je v souladu devátou prioritou stanovenou v politických směrech předsedy Evropské komise Junckera z roku 2014 a odráží ambice chystané globální strategie EU, kterou připravuje vysoká představitelka. Komise rovněž oznámila, že navrhne Evropskému parlamentu a Radě EU vyhlásit v roce 2018 Evropský rok kulturního dědictví.

Souvislosti

Kultura ve vnějších vztazích EU je jedním ze tří pilířů Evropského programu pro kulturu (2007). Rozvoj strategického přístupu v této oblasti je již od roku 2011 prioritou v rámci pracovních plánů Rady. Významný krok vpřed učinila přípravná akce Evropského parlamentu „Kultura ve vnějších vztazích EU“ (2013–14), která upozornila na značný potenciál kultury v rámci vnějších vztahů EU a zdůraznila, že Evropská unie a její členské státy mohou mnoho získat zlepšením své kulturní diplomacie.

V kulturních a tvůrčích odvětvích již EU financovala řadu projektů, jako jsou sítě tvůrčích center nebo program afrických, karibských a tichomořských kultur a programy na podporu kulturních záležitostí a mezikulturního dialogu. Program Kreativní Evropa je rovněž otevřen pro země v sousedství a země zapojené do procesu rozšíření. Delegace EU pravidelně organizují činnosti v rámci kulturní diplomacie a rozvojová spolupráce EU již dávno na program svých aktivit zahrnula oblast kultury a kulturního dědictví (např. obnova rukopisů z Timbuktu v Mali). Dalším dobrým příkladem toho, jak kultura ovlivňuje zahraniční politiku EU, je podpora nadace Anny Lindhové pro dialog mezi kulturami v jižním Středomoří. Program Young Arab Voices (Hlasy arabské mládeže), který se nyní rozšířil na evropskostředomořský region, kupříkladu prohlubuje dialog mezi mladými lídry a zástupci občanské společnosti a rozvíjí protiargumentaci k extremismu a násilné radikalizaci. Dalším příkladem je účast EU na ochraně kulturního dědictví v Sýrii, kterou provádí UNESCO – EU podporuje místní zúčastněné strany v monitorování stavu kulturního dědictví, v jeho zachování a v boji proti nedovolenému obchodování s ním. V zemích Východního partnerství podporuje program Východního partnerství kulturní a tvůrčí odvětví v jejich přínosu k udržitelnému humanitárnímu, sociálnímu a hospodářskému rozvoji. Současně probíhá projekt urbanistických strategií místních komunit v historických městech, který si klade za cíl podpořit sociální a hospodářských rozvoj zviditelněním kulturního dědictví v devíti kulturních městech Arménie, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny.

Program Horizont 2020 podporuje výzkum kulturní diplomacie a činnosti v oblasti kulturního dědictví prostřednictvím nadnárodních a mezioborových projektů. Připravují se další programy pomoci partnerským zemím v různých regionech; zejména na podporu kulturních a tvůrčích odvětví a mezikulturního dialogu.

V únoru 2016 byla zřízena kulturní diplomatická platforma se zaměřením na strategické země, která má EU pomoci provádět novou strategii a vytvářet vazby mezi zúčastněnými subjekty v EU (delegace EU, národní kulturní instituty a nadace, soukromé a veřejné podniky, občanská společnost). Platforma, kterou provozuje konsorcium kulturních institutů členských států a dalších partnerů, bude poskytovat poradenství, napomáhat vytváření sítí kontaktů, organizovat akce ve spolupráci se subjekty působícími v oblasti kultury a rozvíjet školicí programy pro kulturní vedení.

Více na https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20160609-new-eu-strategy-cultural-relations_enNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru