Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

K 1. březnu 2011 Institut umění zahájil výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (DF11P01OVV031), který je financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) formou dotace Ministerstva kultury ČR.

Cílem projektu je především získání kompletních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR a následná analýza těchto dat a zjištění. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU provádějících obdobný výzkum.

Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který shrne všechny poznatky získané během pětiletého trvání projektu (2011-2015). Na základě mapovacího dokumentu budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni a směřující rovněž k důslednějšímu využití společenského a ekonomického potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

Projekt je rozdělen do tří streamů:

 • Mapování. Cílem je zmapovat jednotlivá odvětví kulturních a kreativních průmyslů u nás (celkem jedenáct odvětví) a následná analýza těchto dat. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU.
 • Identita. Kreativní průmysly s sebou nesou také mnoho negativních aspektů v souvislosti s  kulturní globalizací. Proto se projekt zabývá rovněž otázkami české národní identity a postavení české kultury v globalizovaném světě.
 • Výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací. V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR se počítá i s nástroji pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví v České republice. V současné době je k certifikaci připravována metodika měření multiplikačních ekonomických efektů u velkých akcí (například festivalů) s významným procentem zahraničních návštěvníků a jasnými vazbami na cestovní ruch a kulturní turistiku. Metodika je založena na meziodvětvové (input-output) analýze a oficiálních statistikách ČSÚ, přičemž vychází z teze, že ekonomické dopady generuje jakýkoli subjekt, tedy i jakákoli kulturní organizace, která platí za dodávky služeb svým dodavatelům, za práci zaměstnancům apod.

Řešitel projektu:

 • PhDr. Eva Žáková

Další osoby podílející se na projektu:

 • Lucie Bartoňová
 • E: lucie.bartonova@institutumeni.cz
 • Ing. et MgA. Tereza Raabová, Ph. D.
 • E: raabova@economicimpact.cz
 • RNDr. Pavel Bednář, Ph. D.
 • E: bednar@fame.utb.cz
 • MgA. Pavla Mrázková
 • E: pavla.mrazkova@institutumeni.cz
 • Mgr. Jana Návratová
 • E: jana.navratova@institutumeni.cz
 • PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.
 • E: lenka.dohnalova@institutumeni.cz
 • Mgr. Bohumil Nekolný
 • E: bohumil.nekolny@institutumeni.cz
 • Mgr. et Bc. Viktor Debnár
 • E: viktor.debnar@institutumeni.cz
 • Ing. Pavla Petrová
 • E: pavla.petrova@institutumeni.cz
 • Bc. Tereza Kopecká
 • MgA. Michaela Mixová, M. A.
 • PhDr. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
 • doc. Ing. Jitka Kloudová
 • MgA. Martin Cikánek, M. A. (řešitel projektu v letech 2010 - 2012)
 • PhDr. Ondřej Černý (řešitel projektu v roce 2013)
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru