Fondy EHP

Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“  


podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko, v rámci Finančních mechanizmů (FM 2) umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.

Z těchto fondů byla s přispěním státního rozpočtu podpořena zejména záchrana, obnova, ochrana a prezentace nemovitého dědictví v hodnotě 1 mld. Kč.

Program CZ 06 nyní podstatně rozšiřuje původní možnosti čerpání grantů a zejména rozšiřuje možnosti žádoucí bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a zeměmi EHP. Nejintenzivnější spolupráce se očekává v oblasti Současného umění v rámci tzv. Programové oblasti 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“. Očekává se, že tato oblast umožní vznik profesionálních a originálních projektů vysoké umělecké hodnoty, podporujících občanskou soudržnost a zvyšujících pochopení kulturní různorodosti v evropském kontextu. Věříme, že do realizace projektů podpořených v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění se aktivně zapojí i jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Zdrojem poznání a nástrojem vzdělávání budou výsledky realizace projektů  v rámci Programové oblasti 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“. Zde se o grant mohou ucházet projekty, které splní poměrně náročná kriteria výběru a pomohou zachránit, obnovit, prezentovat a zpřístupnit movité a nemovité kulturní dědictví v oblasti sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů a dále písemného kulturního dědictví. Největší zájem je indikovány rámci další podpořené oblasti – památkového fondu.

Více informací: http://www.norskefondy.cz/?page_id=113

Kontakt:
Ministerstvo kultury
Milady Horákové 139, Praha 6
Ing. Vladimír Študent
vladimir.student@mkcr.cz
257085517 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru