DANUBE – první výzva evropského programu

Nadnárodní program EU Danube (The Danube Transnational Programme, DTP) je finanční nástroj Evropské územní spolupráce (European Territorial Cooperation, ETC). ETC je jedním z cílů politiky soudržnosti Evropské unie a poskytuje rámec pro provádění společných akcí a výměny politik mezi aktéry na národní, regionální a místní úrovni z různých členských států. Program podporuje ekonomickou, sociální a územní soudružnost v Podunají pomocí integrace politik ve vybraných oblastech.

Uzávěrka je 3. listopadu 2015. 

Prioritní osy programu:

 • Prioritní osa 1: Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
  1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
  1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace
   
 • Prioritní osa 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
  2.1. Posílení nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik
  2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
  2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
  2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof
   
 • Prioritní osa 3: Lépe propojený Dunajský region
  3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
  3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti
   
 • Prioritní osa 4: Dobře řízený Dunajský region
  4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
  4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Online formulář uzávěrky najdete na http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call

Webové stránky programu v ČR http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-DanubeNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru