Česká centra mezinárodních nevládních organizací

IDU je sídlem českých středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací (MNDO)Oddělení mezinárodní spolupráce a PR koordinuje jejich aktivity. Cílem těchto asociací je podporovat mezinárodní výměny v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností. Organizují divadelní festivaly, iniciují odborné semináře a sympozia, snaží se pomáhat rozvoji a propagaci všech druhů a typů divadel. Účast v těchto organizacích umožňuje, aby se delegáti naší země aktivně podíleli na jejich práci, účastnili se odborných konferencí, sympozií, seminářů, dílen, prezentací a festivalů. Delegáti také kromě plnění konkrétních úkolů pomáhají získávat informace o možnostech zahraničních stáží a stipendií, mezinárodních uměleckých soutěžích, zajímavých inscenacích, novinkách moderní světové dramatiky a dalších zahraničních aktivitách a kontaktech. Zároveň také propagují odborné divadelní publikace a díla českých dramatických autorů. Členství v uvedených MNDO je na dobu neurčitou a každý rok je obnovováno formou úhrady členských příspěvků.

IDU je také sídlem České hudební rady (ČHR), jejíž aktivity koordinuje Hudební sekce.


Česká střediska Mezinárodních nevládních organizací, sídlící v IDU:

ASSITEJ (Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež / Association Internationale du Théâtre pour l´Enfance et la Jeunesse International / Association of Theatre for Children and Young People)

Mezinárodní asociace divadel pro děti byla založena v roce 1966. Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež – výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí. České středisko ASSITEJ: http://assitej.idu.cz/


AICT / IATC (Mezinárodní asociace divadelních kritiků / Association Internationale des Critiques de Théâtre / International Association of Theatre Critics)

Mezinárodní asociace divadelních kritiků byla ustavena v roce 1956 v pařížském Divadle národů a Československo patřilo k jejím zakládajícím členům. V roce 1993 po vzniku samostatné České republiky bylo založeno české středisko AICT. Posláním organizace je sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, mezinárodní setkání a výměny. České středisko AICThttp://idu.cz/cs/aict-iatc

 

ČHR / IMC (Česká hudební rada / International Music Council)

je národním střediskem nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO, členem Evropské hudební rady. Česká hudební rada: www.chr.nipax.cz

 

FIRT / IFRT (Mezinárodní federace pro divadelní výzkum / Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale / International Federation for Theatre Research)

byla založena  v roce 1957, členství českého střediska bylo zaregistrováno po vzniku samostatné České republiky. FIRT/IFTR pořádá vědecké konference a kongresy, vydává odborný časopis Theatre Research International. České středisko FIRT: http://www.idu.cz/cs/firt-ifrt

 

ITI / IIT (Mezinárodní divadelní ústav / International Theatre Institute / Institut International du Théâtre) 

Mezinárodní divadelní ústav byl založen v roce 1948 v Praze. Jejím cílem je podporovat mezinárodní výměny v oblasti teoretických znalostí a  praktických zkušeností v divadelním umění a to organizováním a podporou divadelních festivalů, iniciací odborných seminářů a symposií. Svou činnost ITI rozvíjí prostřednictvím 8 specializovaných komitétů, resp. projektových skupin. České středisko ITI: http://iti.idu.cz/

 

OISTAT (Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků / Organisation Internationale des Scénografes, Techniciens et Architectes de Théâtre / International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians)

OISTAT byla založena v roce 1969 v Praze. České středisko (ČOSDAT) bylo zaregistrováno po vzniku samostatné České republiky. Cílem a posláním OISTAT a jeho českého střediska je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech, divadelních technik, jež mají umělecký charakter; rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontaktů. České středisko ČOSDAT: http://cosdat.idu.cz/

 

SIBMAS (Mezinárodní společnost knihoven a muzeí divadelního umění / International Society of Libraries and Museums of the Performing Arts / Société Internationale des Bibliothéques-Musées des Arts du Spectacle)

Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. České středisko SIBMAS: http://sibmas.idu.cz/cs/


UNIMA (Mezinárodní loutkářská unie / International Puppeteers Union / Union International de la Marionnette)

Mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružuje lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národu. České středisko UNIMA: http://unima.idu.cz/cs/

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru